Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια και Εγκατάσταση δύο Συστημάτων Led Wall για τα Studio της ΕΡΤ Α.Ε.

Η ΕΡΤ προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο συστημάτων Led Wall για τα στούντιο της ΕΡΤ Α.Ε. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή (CPV:32321000-9).Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των Τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000,00€) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: €558.000,00 )

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 31/03/2022 και ώρα 15:00 μ.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr ).

Δείτε και κατεβάστε:

– Διακήρυξη Διαγωνισμού σε pdf:

– Διακήρυξη Διαγωνισμού σε doc

– Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε pdf:

Πληροφορίες εδώ. 

Παρατηρήσεις: Διακήρυξη Διαγωνισμού - ΕΡΤ ΑΕ - 23 Φεβρουαρίου 2022