Διευκρινίσεις όρων Διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας & Εγκατάσταση 2 Συστημάτων Led Wall για Studio της ΕΡΤ.

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ - ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση δυο συστημάτων led wall για τα στούντιο της ΕΡΤ Α.Ε».Σχετικά ερωτήματα εταιριών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Α. Αναφορικά με την απαίτηση 3.2: "Οι απαραίτητοι controllers για κάθε οθόνη (N) συν δύο για ανταλλακτικά." παρακαλώ διευκρινίστε το εξής: Η απαίτηση αυτή είναι ξεκάθαρη στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν stand alone controller και συγκεκριμένα ένας για κάθε οθόνη. Στην αγορά διατίθενται πολύ ισχυροί controller οι οποίοι δέχονται κάρτες και έχουν πλεονεκτήματα λειτουργικότητας και αυτόματης εφεδρείας. Σε αυτήν την περίπτωση είναι αποδεκτή η προσφορά 2 τέτοιων controller με σύνολο καρτών Ν+2;

Β. Σύμφωνα με το 'ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Απαιτήσεις Τεχνικές Προδιαγραφές' όπως περιγράφονται στην σελίδα 55, Παράγραφος 3. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, γραμμή 2, θα πρέπει να προσφερθούν οι απαραίτητοι controllers για κάθε οθόνη (Ν) συν δύο για ανταλλακτικά.

Παράλληλα στην σελίδα 56, παράγραφο 4.2.4, «κάδε οδόνη da τροφοδοτείται μέσω των απαραίτητων controller (και μετατροπέων αν χρειάζονται) οι οποίοι δα προσφερδούν από τον ανάδοχο, από ανεξάρτητο σήμα εικόνας SDI 1080ρ/50 ή 1080i/p....»

Θα θέλαμε να ρωτήσουμε αν είναι αποδεκτό:

1. Να προσφερθεί ένας modular controller ανά στούντιο εφόσον αυτός θα είναι ικανός να πληροί όλες τις σχετικές προδιαγραφές:

a.    Να μπορεί να δεχτεί το σύνολο των σημάτων SDI που θα παρέχει η αναθέτουσα αρχή, (4 SDI για το Studio 1 και 7 SDI για το Studio 4).

b.    Να έχει ικανή ποσότητα εξόδων yia να υποστηρίξει όλα τα LED Walls (3 στο Studio 1 και 7 στο Studio 4) υποστηρίζοντας όλες τις απαιτήσεις συμπεριλαμβανομένου την απαίτηση εφεδρεία σήματος προς κάθε Video Wall

c.    Να επιτρέπει στον χρήση να διαχειρίζεται το κάθε Video Wall ξεχωριστά.

d.    Να διαθέτει διπλό τροφοδοτικό

2. Για τους ανταλλακτικούς controller να προσφερθεί στην απαιτούμενη ποσότητα (2) όλα τα μέρη του controller, δηλαδή:

a.    Κυρίως chassis με τροφοδοτικό

b.    Δεύτερη μονάδα τροφοδοτικού

c.    Μονάδες εισόδου SDI

d.    Μονάδες εξόδου

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Είναι αποδεκτή η λύση modular controller για κάθε στούντιο o οποίος θα υποστηρίζει όλες τις απαιτήσεις των σημάτων εισόδου, των σημάτων εξόδου με ταυτόχρονη παροχή εφεδρείας σήματος για κάθε video wall, θα διαχειρίζεται κάθε video wall ξεχωριστά και θα διαθέτει κύριο και εφεδρικό τροφοδοτικό. Στην περίπτωση αυτή ως ανταλλακτικά, θα πρέπει να προσφερθούν για κάθε στούντιο, ένας controller (σασί) ο οποίος θα διαθέτει διπλό τροφοδοτικό, μία κάρτα εισόδου και μία κάρτα εξόδου ίδιου τύπου με αυτά της κύριας λύσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Α} Σύμφωνα με την αρ. παρ. 2.2.5 σελ. 17 της υπ' αρ. πρωτ. 3144_23.02.22 Διακήρυξης αναφέρεται ότι «Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς κρίνονται κατάλληλοι, άλλως αποκλείονται, εφόσον έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών, για τα έτη 2019, 2020 και 2021, ύψους τουλάχιστον ίσου με το 100% του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ)», το οποίο πρέπει να δηλωθεί στο ΕΕΕΣ.

Παρακαλούμε πολύ όπως μας διευκρινιστεί,

Εάν μας αρκεί, στην περίπτωση που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί ο ισολογισμός του 2021, να δηλωθούν στο ΕΕΕΣ τα έτη 2020, 2019, 2018 όπως και κατατεθούν

α) αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση και

β) οι Δηλώσεις Φ.Π.Α του έτους 2021 της εταιρείας, όπου αποδεικνύουν ότι το ύψος είναι τουλάχιστον ίσο με το 100% του προϋπολογισμού του έργου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.2 Β.3. της διακήρυξης με αριθ. Πρωτ. 3144_23.02.22 για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, για τα έτη 2019-2020-2021 στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο παρέχων υπηρεσίες. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία ο διαγωνιζόμενος δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού (ή που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους), τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις.

Εάν οι επιχειρήσεις λειτουργούν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τις ζητούμενες υπηρεσίες, για το χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλουν τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κλπ.

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.1

Ο ΓΔ ΔΟΥ
ΕΚ ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης του ηλεκτρονικού - διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή 23.03.22 - Αρ. Πρωτ.: 4982