ΕΡΤ: Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων LED WALL για STUDIO 1 & 2 ΕΡΤ3, STUDIO 2 (Αγία Παρασκευή) & STUDIO Μουρούζη από Telmaco.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας:ΑΠΟΦΑΣΗΘέμα :«Αποδοχή Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγ/σμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων LED WALL για τα STUDIO 1 & 2 της ΕΡΤ3, το STUDIO 2 (Αγία Παρασκευή) και το STUDIO «Μουρούζη» (CPV:32323100-4), και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου».

Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) (Α.Φ.Μ.: 997476074)» (Φ.Ε.Κ. Α' 169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/2102/ΕΕ και της Οδηγίας 2019/1024/ΕΕ) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2018/1972/ΕΕ) και άλλες διατάξεις.» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83] (Φ.Ε.Κ. Α' 184/2020), όπως ισχύει.

3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α' 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).

5.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/216/16-06-2022 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός δύο (2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 511/2022).

6.    Το με Αριθμ. 21/12-12-2023 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Μετόχων Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με Θέμα: «Προσωρινή πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΕΡΤ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5062/2023.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 1360/16-12-2023). 

7.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 5859/18-12-2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ.
Πρακτικού 350/18-12-2023) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα - Παροχή εξουσιοδοτήσεων.» (Α.Δ.Α.: ΡΟΩ7465Θ1Ε-Λ22).

8.    Την υπ' αριθμ 6071/29.2.2024 (Πρακτικό 357/29.2.2024 Θ. 33ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων» (ΑΔΑ: Ρ7ΞΛ465Θ1Ε—5ΡΥ),

9.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 6066/29.02.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε (Πρακτικό 357/29.02.2024, Θ. 28ο) με θέμα «Εγκριση αναγκαιότητας προμήθειας LED WALL για τα STUDIO 1 & 2 της ΕΡΤ3, το STUDIO 2 (Αγ. Παρασκευή) και το STUDIO «Μουρούζη» (ΑΔΑ: 67Η9465Θ1Ε-ΚΩΓ).

10.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 4392/12.03.2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων, για το οικονομικό έτος 2024 (ΑΔΑ: ΨΖΛ3465Θ1Ε-2ΨΡ) (ΑΤΕ:16-05857,ΔΕΣΜ-16-05472, ΛΟΓ.12.00.00).

11.    Την με αριθμ.πρωτ.5746/03.04.2024(ΑΔΑ:68ΟΞ465Θ1Ε-Α61) απόφαση του Γ.Δ.Τ & Λ.Μ της ΕΡΤ Α.Ε Έγκρισης διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου διαγωνισμού με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων LED WALL για τα STUDIO 1 & 2 της ΕΡΤ3, το STUDIO 2 (Αγία Παρασκευή) και το STUDIO «Μουρούζη» (CPV:32323100-4) του Γ.Δ.Τ.&Λ.Μ της ΕΡΤ Α.Ε.

12.    Την με αριθμ.πρωτ:5948/05.04.2024 (ΑΔΑ:Ψ8ΞΥ465Θ1Ε-63Ν) απόφαση του Γ.Δ.Τ & Λ.Μ της ΕΡΤ Α.Ε Έγκρισης όρων του τεύχους της διακήρυξης για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων LED WALL για τα STUDIO 1 & 2 της ΕΡΤ3, το STUDIO 2 (Αγία Παρασκευή) και το STUDIO «Μουρούζη» (CPV:32323100-4) του Γ.Δ.Τ.&Λ.Μ της ΕΡΤ Α.Ε.

13.    Την με αριθμ.πρωτ:5978/08.04.2024(ΑΔΑ:6ΡΟΨ465Θ1Ε-ΓΙ1) απόφαση του Γ.Δ.Τ & Λ.Μ της ΕΡΤ Α.Ε Ορισμού Επιτροπής διενέργειας και τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης των προσφορών, επιτροπής παραλαβής-παρακολούθησης για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων LED WALL για τα STUDIO 1 & 2 της ΕΡΤ3, το STUDIO 2 (Αγία Παρασκευή) και το STUDIO «Μουρούζη» (CPV:32323100-4) του Γ.Δ.Τ.&Λ.Μ της ΕΡΤ Α.Ε.

14.    Το τεύχος της διακήρυξης με αριθμ.πρωτ. 6006/08.04.2024 (αρ.116/2024, αριθμ.συστήματος ΕΣΗΔΗΣ :346997 και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 24PROC014556315) του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων LED WALL για τα STUDIO 1 & 2 της ΕΡΤ3, το STUDIO 2 (Αγία Παρασκευή) και το STUDIO «Μουρούζη» (CPV:32323100-4).

15.    Τις προσφορές που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα από τους οικονομικούς φορείς COMART A.E,ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε, ARISTON BROADCAST & TELECOM A.E, ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ ΑΕ ΑΦΟΙ ΚΑΡΙΩΤΗ Ι.Κ.Ε., ΝΤΙΤΖΙΤΑΛ ΓΟΥΟΝΤΕΡ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

16.    Το από 14/05/2024 Πρακτικό αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του προαναφερόμενου διαγωνισμού, με το οποίο εισηγείται την αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής των οικονομικών φορέων COMART A.E,ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε, ARISTON BROADCAST & TELECOM A.E, ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ Α.Ε, ΑΦΟΙ ΚΑΡΙΩΤΗ Ι.Κ.Ε. και ΝΤΙΤΖΙΤΑΛ ΓΟΥΟΝΤΕΡ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,την αποδοχή των τεχνικών προσφορών των οικονομικών φορέων COMART A.E,ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε, ARISTON BROADCAST & TELECOM A.E και ΑΦΟΙ ΚΑΡΙΩΤΗ Ι.Κ.Ε., και την απόρριψη των οικονομικών φορέων ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ Α.Ε διότι υπέβαλλε ελλιπή τεχνική προσφορά όσον αφορά τον απαιτούμενο αριθμό των controllers σύμφωνα με τον πίνακα συγκρότησης υλικού και τις Τεχνικές Προδιαγραφές και ΝΤΙΤΖΙΤΑΛ ΓΟΥΟΝΤΕΡ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ διότι υπέβαλλε ελλιπή τεχνική προσφορά όσον αφορά τα πιστοποιητικά RoHS καθώς και τον απαιτούμενο αριθμό των controllers, σύμφωνα με τον πίνακα συγκρότησης υλικού, τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

17. Το από 14/05/2024 Πρακτικό αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του προαναφερόμενου διαγωνισμού στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών, κατάρτισε τον παρακάτω πίνακα:

και εισηγείται:

1.    την αποδοχή των οικονομικών προσφορών των εταιρειών:
•    ARISTON BTS S.A.,
•    COMART A.E.,
•    ΑΦΟΙ ΚΑΡΙΩΤΗ ΙΚΕ,
•    TELMACO A.E.,

2.    τον ορισμό της εταιρείας TELMACO A.E. ως προσωρινό ανάδοχο του έργου».

18. Την υπ'αριθμ.πρωτ.8399/22.05.2024 απόφαση του Γ.Δ.Τ &Λ.Μ της ΕΡΤ Α.Ε Αποδοχής Πρακτικών δικαιολογητικών συμμετοχής -τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγ/σμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων LED WALL για τα STUDIO 1 & 2 της ΕΡΤ3, το STUDIO 2 (Αγία Παρασκευή) και το STUDIO«Μουρούζη» (CPV:32323100-4), και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου η οποία έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Αποδοχή Πρακτικών δικαιολογητικών συμμετοχής -τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγ/σμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων LED WALL για τα STUDIO 1 & 2 της ΕΡΤ3, το STUDIO 2 (Αγία Παρασκευή) και το STUDIO «Μουρούζη» (CPV:32323100-4), και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου».

Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) (Α.Φ.Μ.: 997476074)» (Φ.Ε.Κ. Α' 169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/2102/ΕΕ και της Οδηγίας 2019/1024/ΕΕ) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2018/1972/ΕΕ) και άλλες διατάξεις.» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83] (Φ.Ε.Κ. Α' 184/2020), όπως ισχύει.

3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α' 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).

5.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/216/16-06-2022 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός δύο (2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 511/2022).

6.    Το με Αριθμ. 21/12-12-2023 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Μετόχων Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με Θέμα: «Προσωρινή πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΕΡΤ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5062/2023.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 1360/16-12-2023).

7.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 5859/18-12-2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ.
Πρακτικού 350/18-12-2023) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα - Παροχή εξουσιοδοτήσεων.» (Α.Δ.Α.: ΡΟΩ7465Θ1Ε-Λ22).

8.    Την υπ' αριθμ 6071/29.2.2024 (Πρακτικό 357/29.2.2024 Θ. 33ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων» (ΑΔΑ: Ρ7ΞΛ465Θ1Ε—5ΡΥ),

9.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 6066/29.02.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε (Πρακτικό 357/29.02.2024, Θ. 28ο) με θέμα «Εγκριση αναγκαιότητας προμήθειας LED WALL για τα STUDIO 1 & 2 της ΕΡΤ3, το STUDIO 2 (Αγ. Παρασκευή) και το STUDIO «Μουρούζη» (ΑΔΑ: 67Η9465Θ1Ε-ΚΩΓ).
 
10.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 4392/12.03.2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων, για το οικονομικό έτος 2024 (ΑΔΑ: ΨΖΛ3465Θ1Ε-2ΨΡ) (ΑΤΕ:16-05857,ΔΕΣΜ-16-05472, ΛΟΓ.12.00.00).

11.    Την με αριθμ.πρωτ.5746/03.04.2024(ΑΔΑ:68ΟΞ465Θ1Ε-Α61) απόφαση του Γ.Δ.Τ & Λ.Μ της ΕΡΤ Α.Ε Έγκρισης διενέργειας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου διαγωνισμού με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων LED WALL για τα STUDIO 1 & 2 της ΕΡΤ3, το STUDIO 2 (Αγία Παρασκευή) και το STUDIO «Μουρούζη» (CPV:32323100-4) του Γ.Δ.Τ.&Λ.Μ της ΕΡΤ Α.Ε.

12.    Την με αριθμ.πρωτ:5948/05.04.2024 (ΑΔΑ:Ψ8ΞΥ465Θ1Ε-63Ν) απόφαση του Γ.Δ.Τ & Λ.Μ της ΕΡΤ Α.Ε Έγκρισης όρων του τεύχους της διακήρυξης για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων LED WALL για τα STUDIO 1 & 2 της ΕΡΤ3, το STUDIO 2 (Αγία Παρασκευή) και το STUDIO «Μουρούζη» (CPV:32323100-4) του Γ.Δ.Τ.&Λ.Μ της ΕΡΤ Α.Ε.

13.    Την με αριθμ.πρωτ:5978/08.04.2024(ΑΔΑ:6ΡΟΨ465Θ1Ε-ΓΙ1) απόφαση του Γ.Δ.Τ & Λ.Μ της ΕΡΤ Α.Ε Ορισμού Επιτροπής διενέργειας και τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης των προσφορών, επιτροπής παραλαβής-παρακολούθησης για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων LED WALL για τα STUDIO 1 & 2 της ΕΡΤ3, το STUDIO 2 (Αγία Παρασκευή) και το STUDIO «Μουρούζη» (CPV:32323100-4) του Γ.Δ.Τ.&Λ.Μ της ΕΡΤ Α.Ε.

14.    Το τεύχος της διακήρυξης με αριθμ.πρωτ. 6006/08.04.2024 (αρ.116/2024, αριθμ.συστήματος ΕΣΗΔΗΣ :346997 και ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 24PROC014556315) του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων LED WALL για τα STUDIO 1 & 2 της ΕΡΤ3, το STUDIO 2 (Αγία Παρασκευή) και το STUDIO «Μουρούζη» (CPV:32323100-4).

15.    Τις προσφορές που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα από τους οικονομικούς φορείς COMART A.E,ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε, ARISTON BROADCAST & TELECOM A.E, ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ ΑΕ ΑΦΟΙ ΚΑΡΙΩΤΗ Ι.Κ.Ε., ΝΤΙΤΖΙΤΑΛ ΓΟΥΟΝΤΕΡ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

16.    Το από 14/05/2024 Πρακτικό αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών Προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του προαναφερόμενου διαγωνισμού, με το οποίο εισηγείται την αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής των οικονομικών φορέων COMART A.E,ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε, ARISTON BROADCAST & TELECOM A.E, ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ Α.Ε, ΑΦΟΙ ΚΑΡΙΩΤΗ Ι.Κ.Ε. και ΝΤΙΤΖΙΤΑΛ ΓΟΥΟΝΤΕΡ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,την αποδοχή των τεχνικών προσφορών των οικονομικών φορέων COMART A.E,ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε, ARISTON BROADCAST & TELECOM A.E και ΑΦΟΙ ΚΑΡΙΩΤΗ Ι.Κ.Ε., και την απόρριψη των οικονομικών φορέων ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ Α.Ε διότι υπέβαλλε ελλιπή τεχνική προσφορά όσον αφορά τον απαιτούμενο αριθμό των controllers σύμφωνα με τον πίνακα συγκρότησης υλικού και τις Τεχνικές Προδιαγραφές και ΝΤΙΤΖΙΤΑΛ ΓΟΥΟΝΤΕΡ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ διότι υπέβαλλε ελλιπή τεχνική προσφορά όσον αφορά τα πιστοποιητικά RoHS καθώς και τον απαιτούμενο αριθμό των controllers, σύμφωνα με τον πίνακα συγκρότησης υλικού, τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

17. Το από 14/05/2024 Πρακτικό αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του προαναφερόμενου διαγωνισμού στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:


ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών, κατάρτισε τον παρακάτω πίνακα:και εισηγείται :

3.   την αποδοχή των οικονομικών προσφορών των εταιρειών:
•    ARISTON BTS S.A.,
•    COMART A.E.,
•    ΑΦΟΙ ΚΑΡΙΩΤΗΙΚΕ,
•    TELMACO A.E.,

4.    τον ορισμό της εταιρείας TELMACO A.E. ως προσωρινό ανάδοχο του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.    Την αποδοχή του από 14/05/2024 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγ/σμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων LED WALL για τα STUDIO 1 & 2 της ΕΡΤ3, το STUDIO 2 (Αγία Παρασκευή) και το STUDIO «Μουρούζη».

2.    Την αποδοχή του από 14/05/2024 Πρακτικού Ελέγχου Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγ/σμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων LED WALL για τα STUDIO 1 & 2 της ΕΡΤ3, το STUDIO 2 (Αγία Παρασκευή) και το STUDIO «Μουρούζη» και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου.

3.    Την αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής των οικονομικών φορέων COMART A.E,ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε, ARISTON BROADCAST & TELECOM A.E, ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ Α.Ε, ΑΦΟΙ ΚΑΡΙΩΤΗ Ι.Κ.Ε. και ΝΤΙΤΖΙΤΑΛ ΓΟΥΟΝΤΕΡ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,την αποδοχή των τεχνικών προσφορών των οικονομικών φορέων COMART A.E,ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε, ARISTON BROADCAST & TELECOM A.E και ΑΦΟΙ ΚΑΡΙΩΤΗ Ι.Κ.Ε., και την απόρριψη των οικονομικών φορέων ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣ Α.Ε διότι υπέβαλλε ελλιπή τεχνική προσφορά όσον αφορά τον απαιτούμενο αριθμό των controllers σύμφωνα με τον πίνακα συγκρότησης υλικού και τις Τεχνικές Προδιαγραφές και ΝΤΙΤΖΙΤΑΛ ΓΟΥΟΝΤΕΡ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ διότι υπέβαλλε ελλιπή τεχνική προσφορά όσον αφορά τα πιστοποιητικά RoHS καθώς και τον απαιτούμενο αριθμό των controllers, σύμφωνα με τον πίνακα συγκρότησης υλικού, τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

4.    Την αποδοχή των οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων COMART A.E,ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε, ARISTON BROADCAST & TELECOM A.E, ΑΦΟΙ ΚΑΡΙΩΤΗ Ι.Κ.Ε. την απόρριψη των οικονομικών προσφορών των οικονομικών φορέων ΒΙΝΤΕΟΡΥΘΜΟΣΙΚΕ και ΝΤΙΤΖΙΤΑΛ ΓΟΥΩΝΤΕΡ ΙΚΕ.

5.    Την ανακήρυξη της εταιρείας «ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε.» (ΑΦΜ:094150597, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 23, Τ.Κ. 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ως προσωρινής αναδόχου, του διαγωνισμού, για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων LED WALL για τα STUDIO 1 & 2 της ΕΡΤ3, το STUDIO 2 (Αγία Παρασκευή) και το STUDIO «Μουρούζη» με το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς, μόνο βάση τιμής, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της στη συνολική τιμή των Εκατόν δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (116.000,00    €) πλέον ΦΠΑ, με υλικά των κατασκευαστικών οίκων Unilumin, Novastar, BlackMagicDesign και την κάτωθι συγκρότηση:Η προαναφερόμενη ως προσωρινή ανάδοχος εταιρεία, υποχρεούται να υποβάλλει εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από την σχετική έγγραφη ειδοποίησή της, τα έγγραφα οριστικής κατακύρωσης που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο της Προκήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού. Σε αντίθετη περίπτωση η ΕΡΤ Α.Ε. μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα έκπτωσης της προσωρινής αναδόχου εταιρίας.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Ο Γ.Δ.Τ.& Λ.Μ
Ι. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

19.    Την με αριθμ.8852/27.05.2024 πρόσκληση υποβολής φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγ/σμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων LED WALL για τα STUDIO 1 & 2 της ΕΡΤ3, το STUDIO 2 (Αγία Παρασκευή) και το STUDIO «Μουρούζη» (CPV:32323100-4) στον προσωρινό ανάδοχο.

20.    Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης τα οποία κατατέθηκαν εμπρόθεσμα από την προσωρινή ανάδοχο εταιρία ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε Παραγωγής και Εμπόριο Ηλεκτρονικών Προϊόντων.

21.    Το από 06.06.2024 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του προαναφερόμενου διαγωνισμού στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:
« ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η προσωρινή ανάδοχος κατέθεσε τα δικαιολογητικά για τον ορισμό της σε οριστικό ανάδοχο, σύμφωνα με όσα απαιτούσε η διακήρυξη.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τον έλεγχο των δικαιολογητικών, εισηγείται:

1. την αποδοχή των δικαιολογητικών για τον ορισμό σε οριστικό ανάδοχο της εταιρείας: TELMACO A.E.,

2. τον ορισμό της εταιρείας TELMACO A.E. ως οριστικό ανάδοχο του έργου».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.    Την αποδοχή του από 06/06/2024 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγ/σμού για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων LED WALL για τα STUDIO 1 & 2 της ΕΡΤ3, το STUDIO 2 (Αγία Παρασκευή) και το STUDIO «Μουρούζη».

2.    Την ανακήρυξη της εταιρείας «ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε. » (ΑΦΜ:094150597, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 23, Τ.Κ. 15233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ως οριστικής αναδόχου, του διαγωνισμού, για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων LED WALL για τα STUDIO 1 & 2 της ΕΡΤ3, το STUDIO 2 (Αγία Παρασκευή) και το STUDIO «Μουρούζη» (CPV:32323100-4) με το κριτήριο της συμφερότερης προσφοράς, μόνο βάση τιμής, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της στη συνολική τιμή των Εκατόν δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (116.000,00 €) πλέον ΦΠΑ, με υλικά των κατασκευαστικών οίκων Unilumin,Novastar,BlackMagicDesign και την κάτωθι συγκρότηση:ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το 100% της συμβατικής αξίας εντός τριάντα (30) ημερών μετά την οριστική παραλαβή εγκατάσταση και καλή λειτουργία των αγαθών.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Σε περίπτωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου, το τιμολόγιο θα αποστέλλεται στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Στοιχεία Τιμολόγησης:Στην περίπτωση που η αποστολή του τιμολογίου γίνεται (γίνει) μέσω Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) (εφαρμογή ΕΔΗΤ) απαιτείται να συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο αντίστοιχο πεδίο και στην περίπτωση που η απόφαση ανάθεσης επέχει θέση σύμβασης θα αναγράφεται ο ΑΔΑΜ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ενώ στο πεδίο: "Όνομα Είδους" που αφορά στην περιγραφή της προμήθειας, θα αναφέρεται υποχρεωτικά εντός παρένθεσης και η ΑΔΑ της απόφασης ανάθεσης.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει τα υλικά στο STUDIO 1 & 2 της ΕΡΤ3, το STUDIO 2 (Αγία Παρασκευή) και το STUDIO «Μουρούζη» της ΕΡΤ Α.Ε εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Όλα τα είδη θα συνοδεύονται από τα αναγκαία παρελκόμενα τους για την κανονική, απρόσκοπτη και άμεση λειτουργία τους.

Για κάθε είδος θα παραδοθούν ένα τεχνικό εγχειρίδιο συντήρησης και επισκευών (service manual), εφόσον διατίθεται και ένα λειτουργίας (operation manual) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Οποιαδήποτε ανωμαλία στη λειτουργία ή ασυμφωνία με τους όρους των προδιαγραφών που θα διαπιστωθεί από την Επιτροπή Παραλαβής της ΕΡΤ πρέπει να αίρεται από τον ανάδοχο με δικές του δαπάνες το συντομότερο δυνατό.

Η παραλαβή των αγαθών και των υπηρεσιών εγκατάστασης και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται ως εξής:

Η ποσοτική παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) ημερών από την παράδοση τους. Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών και των υπηρεσιών εγκατάστασης θα πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

Εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρίας διάρκειας τριών (3) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής των υλικών.

Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από της προσκλήσεώς του , μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 360 του Ν. 4412/2016 είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης οριστικού αναδόχου στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση κληθεί και δεν προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύμβαση ή δεν καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης και τα τυχόν λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση στο όνομα του από κάθε γενικά δικαίωμά του απ' αυτόν και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται βάσει του Ν. 4412/2016.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κοινοποίηση:

Γενική Δ/νση Τ. & Λ. Μ
Τμήμα Προμηθειών Αγαθών (e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)
Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικών Αναφορών (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αγ. Παρασκευή 19.06.24 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 10543