ΕΡΤ: Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων LED WALL για το ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4.

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση  συστημάτων LED WALL για το  στούντιο 4 της ΕΡΤ Α.Ε (Λεωφ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432), όπως αναλυτικά προβλέπεται  στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 3232100-4.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Διακοσίων δέκα χιλιάδων (210.000,00€) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 260.400,00 ) .

Προσφορές γίνονται αποδεκτές για το σύνολο της προμήθειας.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού  αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  της παρούσας διακήρυξης.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 25/07/2023 και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr ).

Δείτε και κατεβάστε

– την προκήρυξη σε doc  και σε pdf

– τον πίνακα οικονομικής προσφοράς σε doc

– το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε PdfΠληροφορίες Εδώ

Παρατηρήσεις: Προκήρυξη - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΡΟΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΤ ΑΕ - 04/07/2023