ΕΡΤ: Παράταση Ενοικίασης Οθονών Οπτικής Απεικόνισης με Τεχνολογία LED για Στούντιο 4 από DIGITAL WONDER IKE.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της Δημόσιας Τηλεόρασης Πρακτικό αριθμ. 337 του Διοικητικού Συμβουλίου της 19-07-2023:Στην Αθήνα, σήμερα, 19 Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούντος καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκών καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, o κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, ο κ. Ιωάννης Δάρρας και ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Παρέστησαν επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος, Προϊστάμενος του Τομέα Νομικής Υπηρεσίας και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 20ο: Παράταση ενοικίασης οθονών οπτικής απεικόνισης με τεχνολογία LED για το στούντιο 4. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων με αρ. πρωτ. : 2023/216/13.07.2023 και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την παράταση της ενοικίασης εξοπλισμού οθονών LED για το στούντιο 4 της ΕΡΤ από την εταιρία «DIGITAL WONDER IKE», για το χρονικό διάστημα από 01.08.2023 έως 31.12.2023 ή έως την ολοκλήρωση της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.

Το μηνιαίο κόστος ενοικίασης ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00 € πλέον ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ για το έτος 2023.

Ο Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων εξουσιοδοτείται για την υπογραφή της πρόσθετης πράξης και το χειρισμό οποιουδήποτε θέματος προκύψει κατά το χρόνο υλοποίησή της. Ορίζεται, επίσης, ως δευτερεύων διατάκτης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ - ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΛΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 20.07.2023 Αρ. Πρωτ. : 5627