ΕΡΤ: Eνοικίαση LED Oθονών για Studio 4 από DIGITAL WONDER IKE - Aπευθείας ανάθεση λόγω εντός προϋπολογισμού & τεχνικά κατάλληλης προσφοράς.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της Δημόσιας Τηλεόρασης:ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΘΟΝΩΝ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LED ΓΙΑ ΤΟ STUDIO 4»

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του ν.4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2.    Τις διατάξεις του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83 (ΦΕΚ Α' 184/2020)],

3.    Τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4.    Την υπ'αρ.102/15.11.2018 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018),

5.    Την υπ'αριθμ.Ε/178/17.09.2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 749/2019),

6.    Την υπ' αριθμ. Ε/216/16.6.2022 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός δύο (2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 511/2022),

7.    Την υπ' αριθμ.4837/28.6.2022 (Πρακτικό 299/28.06.2022-0.1°) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Επανασυγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα», (ΑΔΑ:6ΠΠ2465Θ1Ε-ΨΙΠ), 
 
8.    Την υπ' αριθμ.3950/01.04.2021 (Πρακτικό 257/01.04.2021-Θ.730) ορθή επανάληψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΑΔΑ: Ψ6ΟΑ465Θ1Ε-ΞΧΦ),

9.    Την από 17.02.2023 αίτηση παραγγελίας (Κωδικός Αιτήματος 1310) της Διεύθυνσης Λειτουργίας Παραγωγής Τηλεόρασης της ΕΡΤ Α.Ε, αναφορικά με την προμήθεια υπηρεσιών ενοικίασης οθονών οπτικής απεικόνισης με τεχνολογία LED για το Studio 4, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι μηνιαίως 7.500,00€ πλέον ΦΠΑ, με συνημμένα την έκθεση σκοπιμότητας και τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 32323000-3),

10.    Την με αρ.πρωτ.: 3312 / 21.02.2023 (ΑΔΑ: 9Ζ7Φ465Θ1Ε-ΟΟ7) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2023 της ΕΡΤ Α.Ε (ΑΔΑΜ:23REQ012174090), με μοναδικό αριθμό ΑΤΕ: 16-05065/2023,

11.    Την με αρ.πρωτ.: 3420 / 23.02.2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφοράς προς την εταιρεία με την επωνυμία «ΝΤΙΤΖΙΤΑΛ ΓΟΥΟΝΤΕΡ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε» (ΑΔΑΜ: 23PROC012190810) η οποία εστάλη στις 23.02.2023,

12.    Την από 01.03.2023 προσφορά που ελήφθη από την εταιρεία «ΝΤΙΤΖΙΤΑΛ ΓΟΥΟΝΤΕΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε», ποσού επτά χιλιάδων διακοσίων Ευρώ (€ 7.200,00) μηνιαίως πλέον αναλογούντος ΦΠΑ,
13.    Το από 09.03.2023 email - έγγραφο της αρμόδιας διεύθυνσης της ΕΡΤ Α.Ε με το οποίο βεβαιώνεται η τεχνική καταλληλότητα της ανωτέρω προσφοράς,

14.    Τα δικαιολογητικά έγγραφα για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από την διαδικασία σύναψης σύμβασης (άρθρο 73, παρ.1 κ' 2 , Ν. 4412/16) που υποβλήθηκαν από την εταιρεία «ΝΤΙΤΖΙΤΑΛ ΓΟΥΟΝΤΕΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απευθείας ανάθεση, λόγω εντός προϋπολογισμού και τεχνικά κατάλληλης προσφοράς, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΝΤΙΤΖΙΤΑΛ ΓΟΥΟΝΤΕΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «DIGITAL WONDER IKE», η οποία εδρεύει στην οδό ΑΝΘΕΩΝ στην ΑΡΤΕΜΙΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, T.K 19016, διαθέτει Α.Φ.Μ. 801513155 και υπάγεται στη ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, της παροχής υπηρεσιών ενοικίασης οθονών οπτικής απεικόνισης με τεχνολογία LED για το Studio 4, μέγιστης συνολικής αξίας 28.800,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 7.200,00€ μηνιαίως σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου και την προσφορά του Αναδόχου, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Αναλυτικά:

•    Οι επιφάνειες των led που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να είναι κατάλληλες για ζωντανά προγράμματα, να διαθέτουν διπλά τροφοδοτικά, να έχουν pixel pitch 2,5mm, επίσης να μπορούν να αποδώσουν ρεαλιστική εικόνα με καμπύλες ακτίνας 5,20 μέτρα τουλάχιστον.

•    Οι διαστάσεις που απαιτούνται είναι για δύο (2) ξεχωριστά τμήματα:
o το μεγάλο είναι 14 τρέχοντα μέτρα Χ 1,96 μέτρα ύψος και δημιουργεί 4 format 16/9. o το μικρό είναι 7 τρέχοντα μέτρα Χ 1,96 μέτρα ύψος και δημιουργεί 2 format 16/9.

•    Η εγκατάσταση και η απεγκατάσταση, καθώς και ο έλεγχος καλής λειτουργίας του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό της Αναδόχου.

•    Σε περίπτωση βλάβης, η οποία δεν οφείλεται σε λανθασμένο χειρισμό του προσωπικού της Ε.Ρ.Τ Α.Ε ή εξωγενείς παράγοντες, η Ανάδοχος Εταιρεία δύναται να την διορθώσει εντός πέντε (5) ωρών.

•    Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί άμεσα, εντός οκτώ (8) ημερών από την παραγγελία, κατόπιν συνεννόησης με την Διεύθυνση Λειτουργίας Παραγωγής Τηλεόρασης.

•    Τα μεταφορικά (μέσα & δαπάνη) θα επιβαρύνουν την Ανάδοχο Εταιρεία.

Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Ε.Ρ.Τ Α.Ε (Ραδιομέγαρο) επί της Λεωφόρου Μεσογείων 432.

Διάρκεια Σύμβασης: Έως τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία παράδοσης, εγκατάστασης, ελέγχου καλής λειτουργίας του εξοπλισμού.

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία παράδοσης στις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε, κατόπιν συνεννόησης με την Διεύθυνση Λειτουργίας Παραγωγής Τηλεόρασης, ενώ η απεγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης της ενοικίασης του εξοπλισμού.

Η αρμόδια διεύθυνση οφείλει να εκδώσει σχετική βεβαίωση με την οποία θα βεβαιώνει την εμπρόθεσμη παράδοση και εγκατάσταση του εξοπλισμού και εν συνεχεία την καλή λειτουργία αυτού, βάσει της οποίας θα ορίζεται και η ημερομηνία έναρξης της ενοικίασης.

Υπεύθυνος Παραλαβής: Ο προϊστάμενος του Τμήματος Θαλάμων, με τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106066649.

Τρόπος Πληρωμής: Η τιμολόγηση της προμήθειας θα πραγματοποιείται τμηματικά ανά μήνα, σε ισόποσες δόσεις
και αναλογικά με τον χρόνο παροχής υπηρεσιών ενοικίασης. Η εξόφληση του κάθε τιμολογίου, θα πραγματοποιείται μετά τη τμηματική παραλαβή των υπηρεσιών με πίστωση τριάντα (30) ημερών και αφού έχει εκδοθεί η σχετική βεβαίωση παραλαβής των υπηρεσιών από την αρμόδια Δ/νση της ΕΡΤ Α.Ε, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του δικαιούχου. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που έχει τυχόν ζητηθεί από τους αρμοδίους που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Σημειώνεται ότι, σε αναθέσεις συνολικού ποσού άνω των € 1.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια υπηρεσιών με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (ν.4412/2016) υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν επιπλέον φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν
υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του προμηθευτή.

Η παρούσα επέχει θέση σύμβασης και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Αναλυτικότερα, η συμβατική δέσμευση μεταξύ της ΕΡΤ Α.Ε. και του αναδόχου διέπεται, κατά σειρά ισχύος, από τα ακόλουθα έγγραφα:

1)    Την παρούσα ανάθεση - απόφαση.

2)    Την σχετική πρόσκληση.

3)    Την τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου στο μέτρο που δεν αντίκειται στις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/16.

4)    Τις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/2016.

5)    Συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (ΕΡΤ ΑΕ) - Αγ. Παρασκευή, 15.3.2023 - Αρ. Πρωτοκόλλου.: 4573