ΕΡΤ: Ενοικίαση Οθονών LED για την Παραγωγή-Προβολή των Δελτίων Ειδήσεων από την PRO EVENTS.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ για το ΘΕΜΑ: «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΟΘΟΝΩΝ LED ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ».Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α' 169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83] (Φ.Ε.Κ. Α' 184/2020), όπως ισχύει.

3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α' 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.    Την υπ' αρ. Πρωτ.: 389/27-12-2016 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Διορισμός εκπροσώπου των εργαζομένων ως μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 16/2017). 

5.    Την υπ' αρ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).

6.    Την υπ' αρ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).

7.    Την υπ'αρ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-09-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

8.    Την υπ'αρ. Πρωτ.: 3950/01-04-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 257/01-04-2021) Θέμα 73ο: «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές.» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: Ψ6ΟΑ465Θ1Ε-ΞΧΦ).

9.    Τη κάλυψη των αναγκών της Ε.Ρ.Τ Α.Ε που αφορά την ενοικίαση Led οθονών για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών (CPV: 32323000-3 ).

10.    Την αίτηση παραγγελίας της Γεν. Δ/νσης Ενημέρωσης με συνημμένα την έκθεση σκοπιμότητας, την τεκμηρίωση προϋπολογισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές (ΑΤΕ-12-02240/22).

11.    Την υπ' αρ. Πρωτ.: 19211/29.11.2021 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ:ΨΓΥΜ465Θ1Ε-ΙΘΛ).

12.    Την υπ' αρ. Πρωτ.: 20122/15.12.2021 Πρόσκληση υποβολής οικονομικοτεχνικής προσφοράς.

13.    Την μόνη οικονομικοτεχνική προσφορά που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά από την εταιρεία Pro Events.

14.    Το από 20.12.2021 μέσω e-mail έγγραφο της Δ/νσης Παραγωγής για την τεχνική καταλληλότητα της παραπάνω προσφοράς.

15.    Τα δικαιολογητικά έγγραφα για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης (άρθρο 73, παρ. 1 & 2, Ν. 4412/2016).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απευθείας ανάθεση, στην εταιρεία PRO EVENTS ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (Α.Φ.Μ.: 997576061, Δ.Ο.Υ.:ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ) η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Σαλαμίνος 54, της ενοικίασης LED ΟΘΟΝΩΝ: 1 τεμάχιο 4μχ2μ (8 τ.μ. με resolution 1344x672), 4 τεμάχια 3MX2M έκαστο ( 24T.M. με resolution 1002X672 έκαστο), 6 SGM SL Pro led wall controllers (4 main και 2 back-up), καλώδια σήματος ρεύματος-πίνακες ρεύματος και βάση στήριξης, για τις ανάγκες παραγωγής και προβολής video, εικόνων, infographics κλπ, όλων των ενημερωτικών εκπομπών στο HD Studio 3, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών (01.01.22-30.06.22) ή μέχρι αναδείξεως οριστικού αναδόχου του υπό διενεργηθέντος διαγωνισμού, όποιο εκ των δύο ενδεχομένων προκύψει χρονικά πρώτο, σύμφωνα με όσα ορίζονται και περιγράφονται αναλυτικά στην αίτηση παραγγελίας, στην έκθεση σκοπιμότητας και στην προσφορά της εταιρείας.

Η εγκατάσταση των παραπάνω ειδών, θα γίνει από τεχνικούς της εταιρείας.

Όλα τα παραπάνω υλικά και λογισμικά θα τα παραδώσει η Ανάδοχος εταιρεία πλήρως εγκατεστημένα, παραμετροποιημένα και σε πλήρη λειτουργία και θα πραγματοποιήσει επίδειξη λειτουργίας & εκπαίδευση του συστήματος.

Χρόνος Παράδοσης: 01.01.2022

Τόπος Παράδοσης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., Λεωφ. Μεσογείων 432, Αγία Παρασκευή Αττικής, κτίριο Α' (Ραδιομέγαρο), 1ος όροφος, STUDIO 3- κος Νίκος Πέτσας, τηλ.: 6936037917. Τα μεταφορικά ( μέσα & δαπάνη), θα επιβαρύνουν την Ανάδοχο εταιρεία.

Εγγύηση - Τεχνική Υποστήριξη: μέχρι την λήξη της παρούσης, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην Οικονομικοτεχνική Προσφορά της Ανάδοχου εταιρείας και με όλους τους σχετικούς όρους που αναφέρονται σε αυτήν. Εντός 1 ώρας καθημερινές και εντός 2 ωρών το Σαββατοκύριακο.

Τρόπος Πληρωμής: Η τιμολόγηση θα γίνει σε δύο (2) ισόποσες δόσεις και η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή από τον Υπεύθυνο Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., η οποία θα γίνει εντός δέκα (10) ημερών μετά την ημερομηνία παράδοσης & τιμολόγησης των υλικών και εγκατάστασης και παραμετροποίησης και εκπαίδευσης του συστήματος από την Ανάδοχο εταιρεία και με την προϋπόθεση της καλής λειτουργίας του όλου εξοπλισμού, σύμφωνα με όλους ανεξαιρέτως τους όρους της Προσφοράς της και των Τεχνικών Προδιαγραφών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, βεβαίωση καλής εκτέλεσης) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Το ύψος της συνολικής δαπάνης θα ανέλθει σε 29.900,16 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την από 17.12.2021 οικονομική της προσφορά.

Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) και υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), οι οποίες επιβαρύνονται η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου.

Η Παρούσα Απόφαση επέχει ισχύ Σύμβασης διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

Αναλυτικότερα, η συμβατική δέσμευση μεταξύ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και της Ανάδοχου Εταιρείας διέπεται κατά σειρά ισχύος, από τα ακόλουθα έγγραφα:

1)    Την Παρούσα Απόφαση Κατακύρωσης

2)    Την σχετική Πρόσκληση της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. 

3)    Την τεχνική και οικονομική Προσφορά της Ανάδοχου Εταιρείας

4)    Τις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

5)    Συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ο Γ.Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Φ. ΚΑΦΑΡΑΚΗΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr 

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 28.12.2021 - Αρ. Πρωτοκόλλου.: 20946