ΕΡΤ: Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού Προμήθειας Τηλεοπτικών & Ραδιοφωνικών Πομπών Διαφόρων Τύπων.

Διαβάστε ακολούθως τις Διευκρινίσεις της ΕΡΤ ΑΕ σχετικά με τον εν λόγω Διαγωνισμό:

poll-radio-playlist-oct-21-728x270


ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης του διεθνή ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΠΟΜΠΩΝ ΔΤΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε ΑΡ. ΔΙΑΚ. 42/2021 ».

Σχετικά ερωτήματα εταιριών.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην σελ. 49 της Διακήρυξης του εν θέματι Διαγωνισμού και στην Παράγραφο 4.1.1. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Συμφωνίας - Πλαισίου αναγράφεται το ύψος της σχετικής εγγύησης: «....το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της Συμφωνίας Πλαισίου......

Στην σελ. 139 και στην Παράγραφο 12.2.1. αναγράφεται ότι: «Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας Συμφωνίας-Πλαίσιο, ο Ανάδοχος καταθέτει, με αποκλειστική επιβάρυνσή του, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συμφωνίας - Πλαισίου, ύψους Εκατόν Τριάντα Χιλιάδων Εξακοσίων ΕΥΡΩ (130.600), που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».

Παρακαλούμε να διεκρινίσετε ποιο είναι το ποσοστό επί της συνολικής συμβατικής αξίας με το οποίο πρέπει να υπολογιστεί το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Συμφωνίας-Πλαισίου.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σε απάντηση διευκρινιστικού ερωτήματος επί του ύψους του ποσού που πρέπει να ανέρχεται η εγγυητική ειίστολή καλής εκτέλεσης της συμφωνίας πλαίσιο, διευκρινίζουμε ότι για την εν λόγω εγγυητική ισχύουν τα αναφερόμενα στην Παράγραφο 4.1.1. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Συμφωνίας - Πλαισίο, της σελ. 49 της Διακήρυξης του διαγωνισμού.

Κατά συνέπεια το αναγραφόμενο ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της συμφωνίας πλαίσιο που αναφέρεται στην σελ. 139 και στην Παράγραφο 12.2.1.του Παραρτήματος VI «Σχέδιο Σύμβασης» της διακήρυξης δεν είναι ορθό. Για το λόγο αυτό το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12.2.1 του Παραρτήματος VI «Σχέδιο Σύμβασης» της σελίδας 139 της διακήρυξης αντικαθίσταται ως εξής :

Από:» Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας Συμφωνίας - Πλαίσιο, ο Ανάδοχος καταθέτει, με αποκλειστική επιβάρυνσή του, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συμφωνίας - Πλαισίου, ύψους Εκατόν Τριάντα Χιλιάδων Εξακοσίων ΕΥΡΩ (€130.600), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.» Αντικαθίσταται σε :

«Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας Συμφωνίας - Πλαίσιο, ο Ανάδοχος καταθέτει, με αποκλειστική επιβάρυνσή του, Εγγυητική Επιστολή

Καλής Εκτέλεσης Συμφωνίας - Πλαισίου, ύψους, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ».

Ο ΓΔΔΟΥ
Ε.Κ ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Διαβάστε Περισσότερα Εδώ.

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Διευκρινίσεις - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ.Παρασκευή 16.09.21 - Αρ. Πρωτ.: 14018

Στην ίδια κατηγορία