ΕΣΡ: Απόρριψη Αιτήματος Ραδιοφωνικού Σταθμού ΚΡΗΤΗ FM 100.3 Ν. Ηρακλείου για Αλλαγή Συχνότητας.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση 36/2024 της Ανεξάρτητης Αρχής:Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 5.12.2023 και ώρα 11:00 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, πρόεδρο, Ιωάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη: Σωκράτη Τσιχλιά (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Δημήτριο Σταυρόπουλο, Ευτύχιο Παλλήκαρη, Σπυρίδωνα Χρυσοφώτη (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Πέτρο Τριανταφυλλίδη και Ιωάννη Μιχελάκη. Απόν το μέλος Γεώργιος Βλαβιανός, που είχε προσκληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η εξέταση της με αριθμό πρωτοκόλλου 4052/24.7.2023 αίτησης του ιδιώτη «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ», ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «ΚΡΗΤΗ FM 100.3» Ν. Ηρακλείου, για έγκριση αλλαγής συχνότητας του ραδιοφωνικού σταθμού του.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 178/31.7.2023, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα - νομικό Γεώργιο Αναγνωσταρά. Ο Νομικός υπέβαλε την με αριθμό πρωτοκόλλου 890/ΕΣ/26.10.2023 νομική του εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης παρέστησαν ο ιδιοκτήτης του ραδιοφωνικού σταθμού Μιχαήλ Κουτάντος και ο τεχνικός του σταθμού Εμμανουήλ Ρουσάκης. Ερωτηθέντα από την Πρόεδρο, τα ως άνω πρόσωπα δήλωσαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβαν δε τον λόγο και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Ζήτησαν στη συνέχεια -και η Ολομέλεια δέχτηκε- να τους παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 22.12.2023, ώρα 14.00, και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. Ο σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 6570/22.12.2023 υπόμνημα.

Την 19.2.2024 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου. Συγκροτήθηκε από τους: Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, πρόεδρο, Ιωάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο, και τα μέλη: Σωκράτη Τσιχλιά (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Δημήτριο Σταυρόπουλο (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr»), Ευτύχιο Παλλήκαρη, Πέτρο Τριανταφυλλίδη, Γεώργιο Βλαβιανό και Ιωάννη Μιχελάκη. Απόν το μέλος Σπυρίδων Χρυσοφώτης, ο οποίος είχε κληθεί νομίμως. Η Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά τον απόντα κατά τη συζήτηση Γεώργιο Βλαβιανό, αναγιγνώσκοντας το υποβληθέν αίτημα και τα συνοδευτικά αυτού έγγραφα, την έγγραφη νομική εισήγηση, το πρακτικό της συζήτησης στην Ολομέλεια, το υποβληθέν γραπτό υπόμνημα και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου. Παρέστη επίσης και ο ανωτέρω εισηγητής, ο οποίος ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και στη συνέχεια αποχώρησε. Το μέλος Γεώργιος Βλαβιανός δήλωσε ότι ενημερώθηκε πλήρως ως προς τα ουσιώδη σημεία της συζητήσεως, κατά την οποία έλαβε χώρα η ακρόαση των εκπροσώπων του ραδιοφωνικού σταθμού, και η δήλωσή του αυτή καταχωρίσθηκε στα πρακτικά. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Κατά το άρθρο 53 του Ν. 2778/1999 (ΦΕΚ Α 295/30.12.1999): «1. Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, που λειτουργούσαν την 1η Νοεμβρίου 1999, θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 2328/ 1995, για την προκήρυξη συγκεκριμένων θέσεων αδειών λειτουργίας τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών. Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, οι ανωτέρω ραδιοφωνικοί σταθμοί εξακολουθούν να θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες εντός των ορίων του αντίστοιχου νομού, εφόσον υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία και μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με την οποία θα χορηγηθούν οι άδειες λειτουργίας για το νομό αυτόν ή μέχρι την έκδοση σχετικής απορριπτικής απόφασης ή αρνητικής βεβαίωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 5 (περιπτώσεις γ' και δ') του ν. 2328/1995. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πρέπει να έχει υποβληθεί από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης του λειτουργούντες σταθμού ή από νομικό πρόσωπο στο οποίο συμμετέχει ο ιδιοκτήτης του σταθμού. 2. Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο ραδιοφωνικοί σταθμοί οφείλουν να τηρούν τους προβλεπόμενους στο άρθρο 8 του ν. 2328/1995 κανόνες λειτουργίας. καθώς και αυτούς που προβλέπονται από τους ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η παραβίαση των ανωτέρω κανόνων η οποία διαπιστώνεται με βάση τεκμηριωμένη και ειδικά αιτιολογημένη καταγγελία παντός έχοντος έννομο συμφέρον, έχει ως συνέπεια την άμεση διακοπή λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού, με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και την αρνητική αξιολόγηση του σταθμού αυτού κατά τη βαθμολόγηση από το Ε.Σ.Ρ. του προβλεπόμενου στο άρθρο 7 παρ. 6 του ν. 2328/1995 κριτηρίου της προγραμματικής πληρότητας. Επίσης, οι ανωτέρω σταθμοί οφείλουν κατά τη λειτουργία τους να μην παρεμβάλλονται στους διαύλους συχνοτήτων της Ε Ρ.Τ.. καθώς και στις επικοινωνίες των Ενόπλων Δυνάμεων. της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του Ο.Τ.Ε. και κάθε άλλου νομίμως λειτουργούντος δικτύου. Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον αυτό διαπιστωθεί από ειδική τεχνική έκθεση αρμόδιου οργάνου, ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης διατάσσει αμελλητί την άμεση διακοπή λειτουργίας του σταθμού αυτού καθώς και την κατάσχεση όλου του τεχνικού εξοπλισμού».

2.    Εξάλλου, κατά το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4779/2021 (ΦΕΚ Α 27), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 96 παρ. 2 του N.5079/2023 (ΦΕΚ Α 215): «Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, που περιλαμβάνονται στο οικείο Μητρώο του Ε.Σ.Ρ., εποπτευόμενοι ως νομίμως λειτουργούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνεχίζουν να εκπέμπουν νόμιμα, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης ραδιοφωνικών αδειών. Ως καταληκτική προθεσμία για τη διαδικασία αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθμών ορίζεται η 31η.12.2024».

ΙΙ. Πραγματικό μέρος

Ο ραδιοφωνικός σταθμός του αιτούντος είναι κάτοχος της με αριθμό 17811/Ε1/3154/3.10.2000 βεβαίωσης νομίμου λειτουργίας (χορηγηθείσας από το πρώην Υπουργείο Τύπου). Βάσει αυτής, νομιμοποιείται να εκπέμπει από τη συχνότητα 100.3 και το κέντρο εκπομπής Βασιλικό του Νομού Ηρακλείου.

Ο αιτών ισχυρίζεται ωστόσο ότι είναι εν τοις πράγματι αδύνατη η απρόσκοπτη εκπομπή του ραδιοφωνικού του σταθμού από τη συχνότητα στην οποία αφορά η βεβαίωση της νομίμου λειτουργίας του, επειδή από τη γειτονική συχνότητα 100.2 MHz και από τη θέση εκπομπής Μαλάξα Νομού Χανίων εκπέμπει ο ραδιοφωνικός σταθμός ΜΑΧ FM. Αναφέρει εξάλλου ο αιτών ότι υπάρχουν παρεμβολές στη νόμιμη ραδιοφωνική του συχνότητα από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ΣΚΑΪ FM Νομού Αττικής και PRIME RADIO Νομού Κυκλάδων, οι οποίοι επίσης εκπέμπουν από τη συχνότητα 100.3 MHz. Προσκομίζει σχετικώς ο αιτών και μια ιδιωτική τεχνική μελέτη, βάσει της οποίας προτείνεται ως η πλέον ασφαλής λύση για την επίλυση του ως άνω προβλήματος η μετατόπιση του ραδιοφωνικού του σταθμού στη συχνότητα 101 MHz.

Ωστόσο, ένα τέτοιο αίτημα αλλαγής συχνότητας είναι αδύνατον να ικανοποιηθεί υπό το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, λόγω έλλειψης σχετικής νομικής βάσης.

Το μεταβατικό καθεστώς της νομίμου λειτουργίας των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων εισήχθη στη βάση ενός ατελέστατου νομικού πλαισίου, το οποίο βασίστηκε ουσιαστικά στο πραγματικό γεγονός και μόνο ότι ένας ραδιοφωνικός σταθμός λειτουργούσε από μια συγκεκριμένη συχνότητα εντός των ορίων ενός συγκεκριμένου νομού κατά μία ρητώς αναφερόμενη στον νόμο χρονική στιγμή, ήτοι την 1η Νοεμβρίου 1999. Για τους υπαγόμενους στο μεταβατικό αυτό καθεστώς λειτουργίας σταθμούς προβλέφθηκαν συγκεκριμένες υποχρεώσεις (άρθρο 53 παρ. 2 του Ν. 2778/1999, ΦΕΚ Α 295), που αφορούν:

1. Την τήρηση των αναφερόμενων στον νόμο κανόνων λειτουργίας, σε σχέση με το περιεχόμενο του εκπεμπόμενου από αυτούς προγράμματος.

2.    Την μη παρεμβολή τους στις συχνότητες της Δημόσιας Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης.

3.    Την μη παρεμβολή τους στις επικοινωνίες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Πολιτικής Αεροπορίας και των Οργανισμών Τηλεπικοινωνίας καθώς και κάθε άλλου νομίμως λειτουργούντος δικτύου.

Δεν γίνεται ρητή αναφορά στον νόμο στη συχνότητα, την οποία πρέπει να χρησιμοποιεί ένας υπαγόμενος στο μεταβατικό αυτό καθεστώς λειτουργίας ραδιοφωνικός σταθμός. Ωστόσο, συνάγεται ερμηνευτικώς, και με αναφορά στα ισχύοντα για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων, ότι αυτή η συχνότητα πρέπει να είναι εκείνη που χρησιμοποιούσε κατά τον χρόνο υπαγωγής του στο προσωρινό αυτό πλαίσιο νομιμότητας.

Εξάλλου, ουδεμία νομική βάση υφίσταται που να επιτρέπει στην οποιαδήποτε κρατική αρχή να εγκρίνει την αλλαγή της συχνότητας στην οποία αφορά η βεβαίωση νομίμου λειτουργίας ενός ραδιοφωνικού σταθμού. Ούτε ασφαλώς μπορεί η ηθελημένη απουσία μιας τέτοιας νομικής βάσεως να καλυφθεί μέσω ερμηνευτικών κατασκευών, γεγονός που προφανώς θα συνεπάγονταν ανεπίτρεπτη ανάληψη νομοθετικού έργου από όργανο της εκτελεστικής εξουσίας. Αν επιθυμούσε άλλωστε ο νομοθέτης να επιτρέψει την έγκριση μιας τέτοιας μεταβολής, θα είχε ασφαλώς φροντίσει να θεσπίσει σχετική ρύθμιση στα είκοσι πέντε περίπου έτη που έχουν παρέλθει από την πρόβλεψη του μεταβατικού καθεστώτος της νομίμου λειτουργίας.

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Ενόψει των ανωτέρω, είναι προφανές ότι το ΕΣΡ στερείται της αρμοδιότητας να εγκρίνει τη μετατόπιση μιας ραδιοφωνικής επιχείρησης σε συχνότητα άλλη από εκείνη που χρησιμοποιούσε κατά τον χρόνο υπαγωγής της στο προσωρινό καθεστώς της νομίμου λειτουργίας.

Ως εκ τούτου, το αίτημα έγκρισης αλλαγής συχνότητας που υποβάλλεται με το με αριθμό πρωτοκόλλου 4052/24.7.2023 έγγραφο πρέπει να απορριφθεί, λόγω έλλειψης νομικής βάσης. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Απορρίπτει ομοφώνως το αίτημα του ιδιώτη «ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ», ιδιοκτήτη του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «ΚΡΗΤΗ FM 100.3» Ν. Ηρακλείου, για την έγκριση της αλλαγής συχνότητας του ραδιοφωνικού σταθμού του.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 19η Φεβρουαρίου 2024. Δημοσιεύτηκε την 12η Απριλίου 2024.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                                           H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ - ΔΡΙΛΙΑ                    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

Πληροφορίες: www.esr.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση 36/2024 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 12η Απριλίου 2024

Στην ίδια κατηγορία