ΕΡΤ: Ενσωμάτωση Streaming Καναλιών Deutsche Welle, ΡΙΚ και TV5 στην πλατφόρμα ERTflix, άνευ ανταλλάγματος.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 361 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11-04-2024

Στην Αθήνα, σήμερα, 11 Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση της Διευθύνουσας Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα Αικατερίνη Κασκανιώτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Ιωάννης Δάρρας και ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέστη επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος, Προϊστάμενος του Τομέα Νομικής Υπηρεσίας και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 20ο: Ενσωμάτωση των streaming καναλιών Deutsche Welle, ΡΙΚ και TV5 στην πλατφόρμα ERTflix, άνευ ανταλλάγματος. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την με αρ. πρωτ. : 308/09.04.2024 εισήγηση της Διευθύνουσας Συμβούλου και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα στο πλαίσιο της αναβάθμισης της πλατφόρμας ERTflix και του εμπλουτισμού της με επιπλέον streaming κανάλια και εγκρίνει την κατάρτιση μνημονίων συνεργασίας ή έγγραφων συμφωνιών με τα δίκτυα Deutsche Welle, ΡΙΚ και TV5, προκειμένου τα κανάλια τους να ενσωματωθούν δωρεάν, σε streaming μορφή, στην πλατφόρμα της ΕΡΤ ΑΕ.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος εξουσιοδοτείται για την διαπραγμάτευση των ειδικότερων όρων και την υπογραφή των σχετικών εγγράφων.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ

Πληροφορίες: www.ertflix.gr & www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 11.04.2024 - Αρ. Πρωτ.: 6180

Στην ίδια κατηγορία