ΕΡΤ: Προμήθεια Υπηρεσιών Συντήρησης Περιβάλλοντος Υβριδικών Εφαρμογών και Υποδομών από AR Media Service GmbH.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της Δημόσιας Τηλεόρασης:ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ»

Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του ν.4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2.    Τις διατάξεις του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83 (ΦΕΚ Α' 184/2020)],

3.    Τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4.    Την υπ'αριθμ.Ε/178/17.09.2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 749/2019),

5.    Την υπ' αριθμ. Ε/216/16.6.2022 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός δύο (2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 511/2022),

6.    Την υπ' αριθμ.21/15.12.2023 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε) «Προσωρινή πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΕΡΤ ΑΕ, από την Αικατερίνη Κασκανιώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5062/2023», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 1360/2023),

7.    Την υπ' αριθμ 5859/18.12.2023 (Πρακτικό 350/18.12.2023 Θ. 1ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα - Παροχή εξουσιοδοτήσεων» (ΑΔΑ: ΡΟΩ7465Θ1Ε-Λ22),

8.    Την υπ' αριθμ 6071/29.2.2024 (Πρακτικό 357/29.2.2024 Θ. 33ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων» (ΑΔΑ: Ρ7ΞΛ465Θ1Ε—5ΡΥ),

9.    Την υπ' αρ. 2248/27.02.2024 Αίτηση Παραγγελίας της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της ΕΡΤ Α.Ε., με την οποία ζητήθηκε η προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης περιβάλλοντος υβριδικών εφαρμογών και υποδομών (CPV: 72261000-2), μέγιστης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 15.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού,

10.    Την με Αρ. Πρωτ.: 3781/04.03.2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΡΞΘΕ465Θ1Ε-Α34), η οποία εγκρίνει την Δέσμευση Πίστωσης του προϋπολογισμού της ΕΡΤ Α.Ε. της χρήσης του οικονομικού έτους 2024, (ΑΤΕ-16-05809/24, ΔΕΣΜ-16-05428/24, Λογαριασμός 61.98.03),

11.     Την υπ' αρ. Πρωτ.: 4393/12.03.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Υποβολής Προσφοράς του Τμήματος Προμηθειών Υπηρεσιών της ΕΡΤ Α.Ε. με τα συνημμένα της, η οποία εστάλη στις 12.03.2024 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «AR Media Service GmbH»,

12.    Την Προσφορά που ελήφθη από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «AR Media Service GmbH» στις 13.03.2024 και συμπληρώθηκε στις 17.04.2024,

13.    Την Τεχνική Αξιολόγηση με ημερομηνία 15.03.2024 της Διεύθυνσης Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών της ΕΡΤ Α.Ε., που κρίνει την προσφορά της προαναφερόμενης εταιρείας, ως τεχνικά κατάλληλη,

14.    Τα δικαιολογητικά έγγραφα για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από την διαδικασία σύναψης σύμβασης (άρθρο 73 παρ. 1 & 2, ν.4412/2016 που υποβλήθηκαν από τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «AR Media Service GmbH» στις 02.04.2024 και συμπληρώθηκαν στις 15.04.2024.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απευθείας ανάθεση, λόγω εντός προϋπολογισμού και τεχνικά κατάλληλης προσφοράς, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «AR Media Service GmbH», ο οποίος εδρεύει στη Φρανκφούρτη Γερμανίας, ΤΚ. 60308 επί της οδού Friedrich-Ebert-Anlage αριθμός 49, διαθέτει Α.Φ.Μ.: DE250574035, της προμήθειας υπηρεσιών συντήρησης περιβάλλοντος υβριδικών εφαρμογών και υποδομών, (CPV: 72261000-2) με συνολικό κόστος 15.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου και την από 13.03.2024 Προσφορά του Αναδόχου, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Στην περίπτωση που χρειαστεί η ΕΡΤ Α.Ε. έως και τη λήξη της σύμβασης επιπλέον εξειδικευμένες προγραμματιστικές απαιτήσεις που αφορούν εφαρμογές υβριδικής τηλεόρασης δύναται να αγοράσει από τον ανάδοχο έως 200 ανθρωποώρες με κόστος 56,00€/ώρα πλέον ΦΠΑ.

Σημειώνετε ότι οι παραπάνω ώρες δεν αφορούν τις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές και υπηρεσίες, αλλά επιπρόσθετες μελλοντικές ανάγκες που μπορεί να προκύψουν, καθώς επίσης, η ΕΡΤ Α.Ε. δεν υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τις παραπάνω ώρες παρά μόνο αν υπάρξουν πραγματικές ανάγκες υλοποίησης εξειδικευμένων εφαρμογών.

Διάρκεια Σύμβασης: Τρεις (3) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας κοινοποίησης στον Ανάδοχο της Απόφασης Ανάθεσης της ΕΡΤ Α.Ε.

Τόπος Παράδοσης: Οι εγκαταστάσεις της ΕΡΤ Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή.
 
Υπεύθυνος Παραλαβής: Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών της ΕΡΤ Α.Ε., τηλ: 210 609 2391.

Τρόπος Πληρωμής: Η τιμολόγηση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί άπαξ με την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών. Η εξόφληση του τιμολογίου, θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών εντός τριάντα (30) ημερών και αφού έχει εκδοθεί η σχετική

Βεβαίωση παραλαβής των υπηρεσιών από την αρμόδια Δ/νση της ΕΡΤ Α.Ε. με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του δικαιούχου. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, βεβαίωση παραλαβής) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ Α.Ε. που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Σημειώνεται ότι, σε αναθέσεις συνολικού ποσού άνω των € 1.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (ν.4412/2016) υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν επιπλέον φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του προμηθευτή.

Το τιμολόγιο θα αποσταλεί στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Στοιχεία τιμολόγησης:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ                                         ΑΦΜ                                   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                            ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΑΗΤ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ             997476074      ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 136 & ΚΑΤΕΧΑΚΗ       1004.E00513.0001
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)                                                        Τ.Κ.: 115 27

Στην περίπτωση που η αποστολή του τιμολογίου γίνει μέσω Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) (εφαρμογή ΕΔΗΤ) απαιτείται να συμπληρωθεί υποχρεωτικά ο ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο αντίστοιχο πεδίο και στην περίπτωση που η απόφαση ανάθεσης επέχει θέση σύμβασης θα αναγράφεται ο ΑΔΑΜ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ενώ στο πεδίο: "Όνομα Είδους" που αφορά στην περιγραφή της προμήθειας, θα αναφέρεται υποχρεωτικά εντός παρένθεσης και η ΑΔΑ της απόφασης ανάθεσης.

Η παρούσα επέχει θέση σύμβασης και διέπεται από τις διατάξεις του ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Αναλυτικότερα, η συμβατική δέσμευση μεταξύ της ΕΡΤ Α.Ε. και του Αναδόχου διέπεται, κατά σειρά ισχύος, από τα ακόλουθα έγγραφα:

1)    Την παρούσα απόφαση - σύμβαση.

2)    Την σχετική πρόσκληση.
 
3)    Την τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου στο μέτρο που δεν αντίκειται στις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/16.

4)    Τις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/2016.

5)    Συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αγ. Παρασκευή, 19.4.2024 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 6801

Στην ίδια κατηγορία