ΕΡΤ: Απόκτηση Δικαιωμάτων Μετάδοσης Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής 2024 από EBU.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:ΑΠΟΦΑΣΗΘΕΜΑ: «Απόκτηση των δικαιωμάτων μετάδοσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής 2024 από την EBU»

Έχοντας υπόψη:

1.    Τον Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α'169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2.    Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 82 του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Οδηγία 2016/2102, 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Οδηγία 2018/1972) κ.λπ. διατάξεις», όπως ισχύει,

3.    Τον Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»,

4.    Τον Ν. 2859/2000 ^EK A' 248) «Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

5.    Το υπ' αριθμ. 21/12.12.2023 Πρακτικό της αυτόκλητης καθολικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης «Προσωρινή πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΕΡΤ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5062/2023» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1360/16.12.2023),

6.    Τη με αρ. πρωτ.: 5859/18.12.2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Πρακτικό 350/18.12.2023, Θέμα 1ο «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα - Παροχή εξουσιοδοτήσεων», ΑΔΑ: ΡΟΩ7465Θ1Ε-Λ22),

7.    Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: ΕΨ1Η465Θ1Ε-ΧΛΧ) (ΦΕΚ τ. ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 36/27.03.2023),

8.    Τον Κανονισμό Περιεχομένου Προγράμματος, όπως ισχύει με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 4186/25.08.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Πρακτικό αρ. 269/25.08.2021, Θέμα 1ο: «Έγκριση νέου Κανονισμού Περιεχομένου Προγράμματος», ΑΔΑ: ΨΓΡΡ465Θ1Ε-ΑΘΟ),

9.    Τη με αρ. πρωτ.: 5860/18.12.2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Πρακτικό αρ. 350/18.12.2023, Θέμα 2ο: «Ανανέωση θητείας Γενικών Διευθυντών - Παροχή εξουσιοδοτήσεων», ΑΔΑ: 9Ε77465Θ1Ε-ΥΩΚ),

10.    Τη με αρ. πρωτ.: 6071/29.02.2024 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Πρακτικό αρ. 357/29.02.2024, Θέμα 33ο: «Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων», ΑΔΑ: Ρ7ΞΛ465Θ1Ε- 5ΡΥ),

11.    Την από 19.04.2024 προφορική εισήγηση του Διευθυντή Αθλητικού Προγράμματος,

12.    Τις ανάγκες της ΕΡΤ Α.Ε. σε αθλητικό πρόγραμμα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόκτηση από την EBU των δικαιωμάτων μετάδοσης στην Ελληνική Επικράτεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής 2024, που θα διεξαχθεί στο Ρίμινι της Ιταλίας, αντί του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) πλέον λοιπών φόρων.

Στο ως άνω ποσό ανταλλάγματος δεν περιλαμβάνεται το τεχνικό κόστος.

Ο Γενικός Διευθυντής Προγράμματος θα διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους της συμφωνίας, την οποία και θα επικυρώσει, είτε μέσω της υπογραφής σχετικού συμφωνητικού, είτε μέσω ανταλλαγής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με την EBU.

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024 της Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 19.04.2024 - Αρ. Πρωτ.: 6867/22.4.2024

Στην ίδια κατηγορία