Συμμετοχή της ΕΡΤ στην αγορά Τηλεοπτικού Περιεχομένου NATPE.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας:ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Έγκριση δαπάνης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ. Α΄169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. Τις διατάξεις του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83 (ΦΕΚ Α΄ 184/2020)],

3. Την υπ’ αριθμ.21/15.12.2023 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε) «Προσωρινή πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΕΡΤ ΑΕ, από την Αικατερίνη Κασκανιώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5062/2023», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 1360/2023),

4. Την υπ’ αριθμ.5859/18.12.2023 (Πρακτικό 350/18.12.2023-Θέμα 1o) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα - Παροχή εξουσιοδοτήσεων», (ΑΔΑ: ΡΟΩ7465Θ1Ε-Λ22),

5. Την υπ’ αριθ. 12646/19.12.2023 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό έγκρισης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 της ΕΡΤ ΑΕ (ΑΔΑ: 6ΨΒΒ46ΜΓΨ7-ΞΡΥ),

6. Την υπ’ αριθμ.6071/29.02.2024 (Πρακτικό 357/29.2.2024-Θέμα 33o) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων», (Ρ7ΞΛ465Θ1Ε-5ΡΥ),

7. Την από 14.03.24 εισήγηση της Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας Marketing & Εμπορικής Εκμετάλλευσης,

8. Το τεκμηριωμένο αίτημα ΑΤΕ 23-00296/25.04.24, ΔΕΣΜ 23-00288/24 της Γενικής Δ/νσης Marketing & Εμπορικής Εκμετάλλευσης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη συμμετοχή της ΕΡΤ στην αγορά τηλεοπτικού περιεχομένου NATPE, που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη το διάστημα 24-27 Ιουνίου 2024 και την καταβολή του σχετικού κόστους, ύψους 2.975$.

Εξουσιοδοτείται η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Marketing & Εμπορικής Εκμετάλλευσης, κυρία Θεοδώρα Μπάκα, όπως υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό.|

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αγ. Παρασκευή, 29.4.2024 - Αρ. Πρωτ.: 7403

Στην ίδια κατηγορία