Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) της ΕΡΤ ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) της ΕΡΤ Α.Ε.»

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του ν.4173/2013 (Φ.Ε.Κ. Α'169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδίως με τις διατάξεις του ν.4324/2015 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ Α'44).

2.    Τα άρθρα 75 έως 82 του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Οδηγία 2016/2102,2019/1024- Ηλεκτρονικές επικοινωνίες οδηγία 2018/1972 κ.λπ. διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α'184).

3.    Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ:ΕΨ1Η465Θ1Ε-ΧΛΧ).

4.    Το υπ' αριθμ. 21/12.12.2023 Πρακτικό της αυτόκλητης καθολικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» «Προσωρινή πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΕΡΤ Α.Ε. από την Αικατερίνη Κασκανιώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10, του ν. 5062/2023», (Φ.Ε.Κ. τ. Υ.Ο.Δ.Δ.1360/ 16.12.2023).

5.    Τις υπ' αριθμ. πρωτ.: α) 5859/18.12.2023 (Πρακτικό 350/18.12.2023, θ. 1ο: «Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα - Παροχή εξουσιοδοτήσεων», ΑΔΑ:ΡΟΩ7465Θ1Ε-Λ22), β) 5860/18.12.2023 (Πρακτικό 350/18.12.2023, θ.2ο «Ανανέωση θητείας Γενικών Διευθυντών - Παροχή εξουσιοδοτήσεων», ΑΔΑ:9Ε77465Θ1Ε-ΥΩΚ), γ) 5861/18.12.2023 (Πρακτικό 350/18.12.2023, θ.3ο «Ανανέωση θητείας του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3 - Παροχή εξουσιοδοτήσεων», ΑΔΑ:6ΚΗΣ465Θ1Ε-Φ4Ζ) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε., δ) 6071/29.02.2024 Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (Πρακτικό 357/29.02.2024, θ.33ο: «Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων» (ΑΔΑ:Ρ7ΞΛ465Θ1Ε-5ΡΥ) και ε) 415/11.01.2024 Απόφαση της Διευθύνουσας Συμβούλου, Θέμα: «Προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Marketing και Εμπορικής Εκμετάλλευσης της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΑΔΑ: 66ΛΖ465Θ1Ε-ΨΒΛ).

6.    Την υπ' αριθμ. πρωτ.4594/16.03.2023 Απόφαση του Προέδρου Δ.Σ.- Ασκούντος καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, Θέμα: «Συγκρότηση του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) της ΕΡΤ Α.Ε» (ΑΔΑ: 6ΩΗ8465Θ1Ε-ΞΕΟ).

7.    Το υπ' αριθμ. πρωτ.208/11.03.2024 έγγραφο της Διευθύνουσας Συμβούλου.

8.    Τις από 15.03.2024 ηλεκτρονικές επιστολές από τα σωματεία Ε.Ε.ΕΡΤ, ΠΑ.ΣΥ.ΠΑ.ΤΕ.ΚΑΛ., Σ.Ε.Κ.Ο.Χ.ΕΡΤ, Πανελλήνιο Σύλλογο Σκηνοθετών & Διευθυντών ΕΡΤ (αρ.πρωτ.256/19.03.2024) και ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΤΕ. (αρ.πρωτ.222/15.03.2024) με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων των Εργαζομένων για το Πρωτοβάθμιο και το Δευτεροβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο».

9.    Το υπ' αριθμ. 433/28.03.2024 έγγραφο του Γενικού Δ/ντή Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών.

10.    Τις υπηρεσιακές ανάγκες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη συγκρότηση του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου ως εξής:Όταν η Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνει θέματα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3 την Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Μάρκετινγκ & Εμπορικής Εκμετάλλευσης κα Θεοδώρα ΜΠΑΚΑ, αντικαθιστά ο Γενικός Διευθυντής ΕΡΤ3 κ. Τριαντάφυλλος (Φίλιος) ΣΤΑΓΚΟΣ.

Εισηγητής των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης του Συμβουλίου ορίζεται η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού. Γραμματέας του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) ορίζεται η τακτική υπάλληλος κα ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Κυριακή με αναπληρώτρια την τακτική υπάλληλο κα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Αθηνά.

Γραμματέας του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου (Π.Π.Σ.) ορίζεται η τακτική υπάλληλος κα ΒΑΜΒΑΚΑ Ελευθερία με αναπληρώτρια την τακτική υπάλληλο κα ΜΑΓΓΙΝΑ Κωνσταντίνα.

Η θητεία των μελών και των Γραμματέων είναι ετήσια και αρχίζει από την ημερομηνία συγκρότησης.

Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου παρίσταται και Δικηγόρος της εταιρείας που υποδεικνύεται κάθε φορά από τη Νομική Υπηρεσία.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - 26.04.24 - Αρ. Πρωτ: 7321

Στην ίδια κατηγορία