ΕΡΤ: Προμήθεια Ραδιοφωνικών Δεκτών & Ενισχυτών Σήματος ASI & Δορυφορικού Σήματος από την ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β. ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση Κατακύρωσης:ΘΕΜΑ: «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ASI ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ»

Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α' 169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.    Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83] (Φ.Ε.Κ. Α' 184/2020), όπως ισχύει.
3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α' 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 389/27-12-2016 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Διορισμός εκπροσώπου των εργαζομένων ως μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 16/2017).
5.    Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (Φ.Ε.Κ. Α' 36/2021).
6.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).
7.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).
8.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-09-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).
9.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 3246/25-05-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 222/25-05-2020) Θέμα 2ο: «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.» (ΑΔΑ: ΨΑΡΜ465Θ1Ε-67Φ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την με Αριθμ. Πρωτ.: 3517/14-10-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 241/14-10-2020) Θέμα 29ο: «Τροποποίηση - Συμπλήρωση αποφάσεων Δ.Σ. για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές.» (ΑΔΑ: 64ΤΔ465Θ1Ε-ΡΗΠ).
10.    Την Αίτηση Παραγγελίας με μοναδικό αριθμό: ΑΤΕ-16-03226 της Γεν. Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με την οποία ζητήθηκε η προμήθεια «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ASI ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ» (CPV: 32344200-8 & 32343000-9 αντίστοιχα), προϋπολογιζομένης δαπάνης 19.950,00€ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού.
11.    Την με Αρ. Πρωτ.: 330/13.01.2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 69ΨΦ465Θ1Ε-ΒΜΜ), η οποία εγκρίνει την Δέσμευση Πίστωσης του προϋπολογισμού της ΕΡΤ ΑΕ της χρήσης του οικονομικού έτους 2021.
(ΑΤΕ-16-03226/2021 ΔΕΣΜ-16-03141/2021 Λογαριασμός 12.00.00 ).
12.    Την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών με ημερομηνία 12.03.2021 του Τμήματος Προμηθειών Αγαθών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με συνημμένη την αίτηση παραγγελίας των αιτούμενων ειδών.
13. Τις Προσφορές που ελήφθησαν από τις Εταιρίες: ΑΛΕΞ. Β. ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ, OMNIWAVE, RF HELLAS & WAVE COM όπως φαίνονται στον παρακάτω Συγκριτικό Πίνακα υλικών και τιμών (Φ4.02.07):

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β. ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣOMNIWAVERF HELLASWAVECOM14. Τις Τεχνικές Αξιολογήσεις με ημερομηνία 23.03.2021 & 26.03.2021 της Δ/νσης Δικτύου Εκπομπής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που κρίνει τις προσφορές που κατατέθηκαν τεχνικά αποδεκτές, εκτός των εταιριών:

Α. RFHELLAS που κρίνεται ακατάλληλη για τους παρακάτω λόγους:
-    Ο Δορυφορικός δέκτης δεν υποστηρίζει τα σχήματα διαμόρφωσης 16APSK, 32APSK, PLS, και Multistream όπως ο ζητούμενος.
-    Ο Δορυφορικός δέκτης δεν υποστηρίζει δεύτερη είσοδο για εφεδρικό Δορυφορικό πιάτο όπως ο ζητούμενος.
-    Ο Δορυφορικός δέκτης δεν υποστηρίζει αποκρυπτογράφηση κατά BISS όπως ο ζητούμενος.
-    Ο Δορυφορικός δέκτης δεν υποστηρίζει ASI Input όπως ο ζητούμενος.
-    Ο Δορυφορικός δέκτης δεν υποστηρίζει ASI Output όπως ο ζητούμενος &

Β. WAVECOM που κρίνεται ακατάλληλη, για τους παρακάτω λόγους:

- Δεν έχει δεύτερη είσοδο DVB-S2 για μεταγωγή από κύριο σε εφεδρικό πιάτο (όπως το ζητούμενο).
- Δεν αναφέρεται στο datasheet η δυνατότητα μεταγωγής μεταξύ 2 εισόδων (πχ από RF σε IP ή από ASI σε IP) σε περίπτωση σφαλμάτων στην κύρια είσοδο (όπως το ζητούμενο).
- Η πόρτα ASI που έχει, είναι μόνο 1 θύρα BNC που ρυθμίζεται σαν είσοδος ή έξοδος. Το ζητούμενο έχει ξεχωριστή είσοδο και έξοδο με 2 θύρες BNC,

15. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατέθεσε η εταιρεία ΑΛΕΞ.Β. ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Απευθείας Ανάθεση λόγω συμφερότερης, από οικονομικής άποψης, προσφορά, βάσει τιμής και τεχνικής καταλληλότητας, στην επιχείρηση ΑΛΕΞ.Β. ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (Α.Φ.Μ. 066610855, Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ , η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι επί της οδού Μεταμορφώσεως, αριθμός 78 - ΤΚ 152 34 Χαλάνδρι),της προμήθειας «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ASI ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ» (CPV: 32344200-8 & 32343000-9), με τιμή 18.250,00€ πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την από 22.03.2021 προσφορά της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, ως εξής:Χρόνος Παράδοσης: Εντός τριών (3) εβδομάδων, μετά την κοινοποίηση στην Ανάδοχο Εταιρεία, της Παρούσας Απόφασης Κατακύρωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Τόπος Παράδοσης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432, Αγία Παρασκευή. Ραδιομέγαρο, αποθήκη τεχνικού υλικού της Δ.Δ.Ε. (κ. Β. Βενετσάνος) .

Επιτροπή παραλαβής: Αράπογλου Γ., Μάρης Γ. & Κατωπόδης Σπ.

Τρόπος Πληρωμής: Σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών, η οποία θα γίνει εντός τεσσάρων (4) εβδομάδων, από την ημερομηνία παράδοσής τους. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ ΑΕ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016), και υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), οι οποίες επιβαρύνονται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου.

Η Παρούσα απόφαση επέχει ισχύ σύμβασης, διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.

Ο Γ.Δ. Δ.Ο.Υ.
ΕΥΑΓ. Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr 

Παρατηρήσεις: Απόφαση Kατακύρωσης - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 5304

Στην ίδια κατηγορία