Έγκριση σύμβασης αναμετάδοσης προγραμμάτων ΕΡΤ ΑΕ από την πλατφόρμα NOVA της εταιρίας FORTHNET MEDIA AE.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ:Στην Αθήνα, σήμερα, 1 Απριλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κα Ιωάννα Στεφανάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπήθηκε από τον κ. Κωνσταντίνο Ζούλα, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 46ο : Έγκριση σύμβασης αναμετάδοσης των προγραμμάτων της ΕΡΤ ΑΕ από την πλατφόρμα «NOVA» της εταιρίας FORTHNET MEDIA AE.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου με αρ. πρωτ.: 229/31.03.2021, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τους όρους του συνημμένου στην εισήγηση κειμένου της σύμβασης αναμετάδοσης των προγραμμάτων της ΕΡΤ ΑΕ από την πλατφόρμα «NOVA» της εταιρίας FORTHNET MEDIA ΑΕ για δύο ακόμη έτη, ήτοι από 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος έως 31 Δεκεμβρίου 2023 με τους ίδιους όρους, έναντι ανταλλάγματος σε μετρητά ύψους 75.000,00 € πλέον ΦΠΑ το πρώτο έτος και 150.000,00 € πλέον ΦΠΑ για τα επόμενα και ανταλλάγματος σε διαφημιστικό χρόνο ύψους 275.000,00 € πλέον ΦΠΑ το πρώτο έτος και 200.000,00 € πλέον ΦΠΑ για τα επόμενα με την έκπτωση του τιμοκαταλόγου που λαμβάνει έως τώρα. Για το μέρος που αφορά διαφημιστικό χρόνο και την ισόποση δαπάνη που προκαλείται, απαιτείται, για τα έτη 2022 και 2023, έκδοση απόφασης έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθ. 2/2176/ΔΠΓΚ/9/1/2018 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Τα τηλεοπτικά προγράμματα της ΕΡΤ1, ΕΡΤ2 και ΕΡΤ3 καθώς και τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ θα εξακολουθήσουν να αναμεταδίδονται από την πλατφόρμα «NOVA» και πλέον θα συμπεριλαμβάνεται σε αυτά και η ERTWorld σε ελεύθερη - μη κωδικοποιημένη - λήψη καθώς και το ραδιοφωνικό πρόγραμμα «Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». Περαιτέρω θα παρέχεται τεχνική διευκόλυνση θέασης για τους συνδρομητές της NOVA της εφαρμογής Android TV «ERTFLIX» μέσω ένταξης της στην λίστα των προεπιλεγμένων εφαρμογών στο μενού των νέων αποκωδικοποιητών της (όταν αυτοί διατεθούν στην ελληνική αγορά).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 01.04.2021 Αρ. Πρωτ.: 3924

Στην ίδια κατηγορία