Διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας υπηρεσιών μεταφοράς σημάτων δύο πολυπλεξιών ΕΡΤ Α.Ε. και δορυφορικής ανοδικής Ζεύξης (Uplink σε δορυφόρο).

Διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών μεταφοράς σημάτων των δύο πολυπλεξιών της ΕΡΤ Α.Ε. και δορυφορικής ανοδικής Ζεύξης (Uplink σε δορυφόρο).Στην Αθήνα, σήμερα, 7 Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χριστόφορος - Ευτύχιος Λεοντής, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Ιωάννης Δρόσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Ελευθέριος Αρβανίτης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, η Κατερίνα Τσατσαρώνη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, οι Γενικοί Διευθυντές της ΕΡΤ ΑΕ, οι οποίοι εισηγήθηκαν τα θέματα της αρμοδιότητάς τους και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:
Θέμα 6ο : Διενέργεια διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών μεταφοράς σημάτων των δύο πολυπλεξιών της ΕΡΤ Α.Ε. και δορυφορικής ανοδικής Ζεύξης (Uplink σε δορυφόρο). 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ. : 2658/04.03.2019, σχετικά με την προμήθεια υπηρεσιών μεταφοράς σήματος για τις δύο πολυπλεξίες της ΕΡΤ ΑΕ και δορυφορικής ανοδικής ζεύξης, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τη διενέργεια διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών μεταφοράς του σήματος των δύο πολυπλεξιών της ΕΡΤ ΑΕ και εκπομπής (Uplink) τους σε δορυφόρο για χρονικό διάστημα 2 ΛΑ ετών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 225.000,00 € πλέον ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ ΑΕ τα οικονομικά έτη 2019 - 2021. Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών να υπογράψει κάθε σχετικό με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφο, να χειρίζεται οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά το χρόνο της διενέργειάς του και μέχρι την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης, καθώς και να ορίσει τις κατά περίπτωση Επιτροπές του διαγωνισμού.
Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται επίσης ως δευτερεύων διατάκτης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΡΤ Α.Ε. - Αρ. Πρωτ. : 2661 - 14-03-2019

Στην ίδια κατηγορία