ΕΡΤ: Απόφαση για Συνοπτικό Διαγωνισμό Προμήθειας Κεφαλικού Άκρου DAB+.

Αποδοχή Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό Προμήθειας Κεφαλικού Άκρου (Head-End) Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Ραδιοφώνου της ΕΡΤ Α.Ε. και ανακήρυξη Οριστικού Αναδόχου».26 Μαρτίου 2019 - Έχοντας Υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. ΑΊ69/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α'112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 2137/26-07-2017 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή Παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου», (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 373/2017).
5. Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 2279/03-08-2017 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραιτήσεων δύο (2) μελών του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέων μελών» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ.
6. Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 271/22-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018).
7. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2215/22-06-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 164/22-06-2018) Θέμα 16ο: «Τροποποίηση Α.Δ.Σ. 1986/22-12-2017 (Πρακτικό 150, Θ. 3ο: Τροποποίηση της Α.Δ.Σ. 1842/18-09-2017 Κωδικοποίηση της Απόφασης για Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα)» (ΑΔΑ: 7ΝΩΟ465Θ1Ε-8Δ1). 
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5576/09-05-2018 Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια κεφαλικού άκρου (head-end) επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ραδιοφώνου της ΕΡΤ ΑΕ (CPV:32552430-0).
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5575/09-05-2018 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου για την διενέργεια Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια κεφαλικού άκρου (head-end) επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ραδιοφώνου της ΕΡΤ ΑΕ (CPV:32552430-0).
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5579/09-05-2018 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου με θέμα «Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης πρόχειρου διαγωνισμού με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια κεφαλικού άκρου (head-end) επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ραδιοφώνου της ΕΡΤ ΑΕ.
11. Το από 31/05/2018 Πρακτικό Διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο υπέβαλαν προσφορά οι κάτωθι εταιρείες: ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΕ, OMNIWAVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.
12. Το με ημερομηνία 19.07.2018 Πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης δικαιολογητικών, τεχνικών & οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης για τον συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας κεφαλικού άκρου (head-end) επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ραδιοφώνου της ΕΡΤ ΑΕ και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου της εταιρείας «ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε.»
13. Το με ημερομηνία 10.09.2018 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ΕΔΑ του ανωτέρου διαγωνισμού με το οποίο προτείνεται η ανάδειξη ως οριστικού αναδόχου της εταιρείας «ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την αποδοχή του από 10/09/2018 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης για τον συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας κεφαλικού άκρου (head-end) επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ραδιοφώνου της ΕΡΤ Α.Ε.
2. Την ανακήρυξη της εταιρείας «ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε.» (Αθ. Διάκου 23, 15233, Χαλάνδρι, ΑΦΜ: 094150597, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), ως οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κεφαλικού άκρου (head-end) επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ραδιοφώνου της ΕΡΤ Α.Ε. λόγω τεχνικής καταλληλότητας και πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την προσφερόμενη τιμή στο συνολικό ποσό των 47.751,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με την προσφορά της εταιρείας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.


Χρόνος παράδοσης: εντός ενενήντα (90) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Χρόνος Εγγύησης: Δύο 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας των μηχανημάτων.
Ο χρόνος εγγύησης καλής εκτέλεσης θα είναι έξι (6) μήνες και θα αρχίσει από την ημερομηνία της προσωρινής παραλαβής του εξοπλισμού.
Τρόπος πληρωμής: 50% προκαταβολή έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής 20% με την προσωρινή παραλαβή εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία, 30% εξόφληση με την οριστική παραλαβή (με την ολοκλήρωση 6 μηνών ορθής λειτουργίας του συστήματος) καθώς και την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.
Τόπος παράδοσης: ΕΡΤ Α.Ε., Λ. Μεσογείων 432, υπεύθυνος παραλαβής Κος Βενετσάνος Ευάγγελος τηλ.2106075765 Αποθήκη Δικτύου Εκπομπής.
Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του οικονομικού έτους 2019, (& ΑΡ. ΔΕΣΜ.: 16-02355, & ΑΤΕ16-02408, Λογ 12.00.00.00.24). και του οικονομικού έτους 2018, (ΑΡ. ΔΕΣΜ.: 16-01478 & ΑΤΕ 16-01426, Λογ 12.00.00.00.24). Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ.3 ν.4013/2011) κ Α.Ε.Π.Π. ποσοστού 0,06% αντίστοιχα οι οποίες επιβαρύνονται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου.
Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της προσκλήσεώς του να προσκομίσει στην ΕΡΤ-ΑΕ την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση προμήθειας που θα συνταχθεί. Στην περίπτωση που ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση κληθεί και δεν προσέλθει να υπογράψει την σχετική σύμβαση ή δεν καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης και τα τυχόν λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση στο όνομά του από κάθε γενικά δικαίωμά του απ' αυτή και επιβάλλονται και οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.

Ο Γ.Δ. Δ.Ο.Υ.
ΕΥ. Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ Α.Ε. - 26/03/2019 Αρ. Πρωτ: 13817

Στην ίδια κατηγορία