ΕΡΤ: Απόφαση για προσωρινό ανάδοχο προμήθειας κεραιών εκπομπής FM τύπου YAGI και κατανεμητών ισχύος FM.

Αποδοχή Πρακτικού ΕΔΑ (αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς και ορισμού προσωρινού αναδοχου) του συνοπτικού διαγωνισμού νια την προμήθεια κεραιών εκπομπής FM τύπου YAGI και κατανεμητών ισχύος FM.Έχοντας Υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α'112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.», (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).
5. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 271/22-01-2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Προέδρου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 30/2018).
6. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2342/21-11-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 177/21-11-2018) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: 9ΟΖΧ465Θ1Ε-2ΕΞ).
7. Την με αριθμ.πρωτ.4736/24-04-18 Απόφαση Δ/ντος Συμβούλου της ΕΡΤ ΑΕ για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κεραιών FM τύπου YAGI και κατανεμητών ισχύος FM.
8. Την υπ’αριθμόν 4734/24-04-2018 προκήρυξη συνοπτικού διαγ/σμου για την προμήθεια κεραιών FM τύπου YAGI και κατανεμητών ισχύος FM.
9. Το από 10/10/2018 (παρελήφθη από τη Δ/νση Προμηθειών & Διαχ/σης στις 22/10/18) Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγ/σμου (δικαιολογητικά συμμετοχής και τεχνικές προσφορές) σύμφωνα με το οποίο γίνεται αποδεκτή η μοναδική συμμετέχουσα εταιρία RF Hellas ΑΒΕΕ ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά της.
10. Την υπ’αριθμόν 15425//2-11-2018 Απόφαση του Γ.Δ.Δ.Ο.Υ σύμφωνα με την οποία γίνεται αποδεκτό το από 10/10/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης του ανωτέρω διαγ/σμου.
11. Την οικονομική προσφορά της ανωτέρω εταιρίας.
16. Το από 15/2/2019 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγ/σμου σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή εισηγείται την ανάδειξη της εταιρίας RF Hellas ΑΒΕΕ ως προσωρινού αναδόχου και τη συνέχιση του διαγ/σμου στο επόμενο στάδιο (διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης).
17. Την υπ’αριθμόν 2837/07-03-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:9Β7Γ465Θ1Ε-47Ε) που εκδόθηκε από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους 36.000€ πλέον ΦΠΑ που αφορά την προμήθεια κεραιών εκπομπής FM τύπου YAGI και κατανεμητών ισχύος FM.
αποφασίζουμε:
α)Την αποδοχή του από 15/2/2019 πρακτικού της ΕΔΑ (Οικονομική αξιολόγηση) και την ανακήρυξη της εταιρίας RF HELLAS ΑΒΕΕ που εδρεύει στον Μαρκόπουλο επί της οδού Π.Πέτρου 13 (ΑΦΜ 999590641 Δ.Ο.Υ ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ) ως προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια κεραιών FM τύπου YAGI (τεμ.40) και κατανεμητών ισχύος FM (τεμ.35) για το ποσό των € 36.000 πλέον ΦΠΑ (αρχική προσφερόμενη τιμή της εταιρίας 37.200€ πλέον ΦΠΑ και τελική 36.000€ πλέον ΦΠΑ) λόγω τεχνικής καταλληλότητας και τιμής που είναι εντός της προυπολογισθείσας δαπάνης.
β)Τη συνέχιση του διαγωνισμού στο επόμενο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με το οποίο η προσωρινή ανάδοχος εταιρία, RF HELLAS ABEE υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που θα της αποσταλεί να υποβάλλει σε φάκελο με σήμανση (φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης), τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ) της πρόσκλησης.

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ. Ζ. ΔΡΟΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση - ΕΡΤ Α.Ε. - Αρ. Πρωτ. :3133  - 14-03-2019

Στην ίδια κατηγορία