ΕΡΤ: Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης της ΕΡΤ 3.

Εκ νέου Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3 της ΕΡΤ-Α.Ε.Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν.4173/2013 (Φ.Ε.Κ. Α'169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδίως με τις διατάξεις του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α' 44) «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε.)». Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ167Α/Α/30.10.19).
2.    Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ167Α/Α/30.10.19).
3.    Την υπ' αριθμ. Ε/178/17.09.2019 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ΕΡΤ Α.Ε.)», (ΦΕΚ.749/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/ 17.09.2019).
4.    Την υπ' αριθμ. 2872/20.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (Πρακτικό 203/20.09.2019) θ. 1ο: Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα, (ΑΔΑ:ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).
5.    Τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της ΕΡΤ. Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6.    Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ:6Ζ8Υ465Θ1Ε-ΝΓ3).
7.    Το Οργανόγραμμα της ΕΡΤ Α.Ε.
8.    Την υπ. αριθ.2917/11.10.2019 απόφαση Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (αρ. πρακτ.205/11.10.2019), Θέμα 11ο:
Θητεία Στελεχών (ΑΔΑ:Ω1ΑΥ465Θ1Ε-Ρ0Ο).
9.    Την υπ' αριθμ. 1352/27-11-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Κάλυψη της θέσης Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3, (ΑΔΑ: 6ΛΑΠ465Θ1Ε-ΨΥΙ).
10.    Την υπ' αριθμ. 1462/24-12-2019 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου «Επανάληψη διαδικασίας»
11.    Τις υπηρεσιακές ανάγκες.
απευθύνει εκ νέου πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3 της ΕΡΤ-Α.Ε.

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
Η Γενική Διεύθυνση ΕΡΤ3 έχει τις εξής αρμοδιότητες:
•    Εξειδικεύει και εφαρμόζει τις βασικές αρχές και τη συνολική στρατηγική της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., για το πρόγραμμα της ΕΡΤ3, όπως διαμορφώνονται από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας.
•    Αποφασίζει και εγκρίνει όλα τα θέματα που αφορούν τη Γενική Διεύθυνση ΕΡΤ3 όπως αυτά καθορίζονται αναλυτικά στις διαδικασίες και στον κανονισμό λειτουργίας της εταιρίας καθώς και στο πλαίσιο των εξουσιοδοτήσεων, οδηγιών και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
•    Έχει την ευθύνη για βελτιώσεις της οργάνωσης και της λειτουργία του προγράμματος που προβάλλεται υπό το σήμα της ΕΡΤ3.

Ο Γενικός Διευθυντής ΕΡΤ3 θα έχει θητεία ενός (1) έτους, η οποία μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. για ίσο χρονικό διάστημα και η θέση θα καλυφθεί από υποψήφιο/υποψήφια, είτε από το προσωπικό της ΕΡΤ Α.Ε., είτε εκτός αυτού, που θα ανταποκρίνεται με τον πιο ικανοποιητικό τρόπο στα απαιτούμενα προσόντα και είναι πλήρους απασχόλησης. Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή ΕΡΤ3 καθορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1.    Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα Γενικά Προσόντα Διορισμού Προσωπικού, που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι πρέπει:
1.1.    Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των Κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες που στερούνται της ελληνικής ιθαγένειας απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της προκηρυσσόμενης θέσης, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, επιπέδου Γ/Β2 Επίπεδο (Σ.Ε.) ή επιπέδου Δ/Γ1 Επίπεδο (Σ.Ε.).
Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
1.2.    Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της προκηρρυσόμενης θέσης.
1.3.    Να μην έχουν κώλυμα διορισμού, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι:
1.3.1.    Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
1.3.2.    Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
1.3.3.    Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
1.3.4.    Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
1.3.5.    Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Οι άνδρες μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

2.    Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα εξής:
2.1. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που οι αναφερόμενοι στην αίτηση συμμετοχής τίτλοι έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν και πιστοποιητικό από το πρώην Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ) ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) για την ισοτιμία των τίτλων αυτών, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
2.2.    Να έχουν ασκήσει καθήκοντα ευθύνης Προϊσταμένου οργανικής μονάδας και να έχουν πολυετή εξειδικευμένη εμπειρία στο αντικείμενο της ειδικότητας.
2.3.    Να διαθέτουν διαπιστωμένες διοικητικές ικανότητες, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, στρατηγική σκέψη, δυνατότητα διαχείρισης κρίσεων.

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
•    Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΤ Α.Ε. κατόπιν συνέντευξης με τους επικρατέστερους εκ των υποψηφίων, ο οποίος θα αξιολογήσει εκτός από τα απαιτούμενα προσόντα, τη συνάφεια των σπουδών των υποψηφίων με το αντικείμενο της θέσης, την εργασιακή εμπειρία και την εν γένει προσωπικότητά τους.
•    Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης ΕΡΤ-3 θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
•    Ο Διευθύνων Σύμβουλος, εφόσον κρίνει μη ικανοποιητικές τις υποβληθείσες υποψηφιότητες δύναται να προχωρήσει στη ματαίωση της διαδικασίας επιλογής και την πλήρωση της θέσης κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο.

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.    ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΤ-Α.Ε. (γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου, 4ος όροφος) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών που αρχίζει την Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019 και λήγει την Τρίτη 07 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 17:00.

2.    ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν από τους υποψηφίους είναι τα ακόλουθα:
i.     Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
ii.    Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα κληθεί να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας που θα οριστεί μετά την απόφαση τοποθέτησής του από το Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε.

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 1352/27-11-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, παραμένουν σε ισχύ και δεν απαιτείται από τους συμμετέχοντες η εκ νέου υποβολή σχετικής αίτησης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - ΕΡΤ ΑΕ - Αγία Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2019 - Αρ. Πρωτ.: 1463