ΕΡΤ3: Προμήθεια Mobile Studio Datavideo MS-3200 HD 12-Channel από Telmaco.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας:ΑΠΟΦΑΣΗΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MOBILE STUDIO & ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α'169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4324/2015(ΦΕΚ Α' 44).

2.    Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 82 (Κεφάλαιο ΙΑ' Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια) του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ
Α'184/23.09.2020) «Ψηφιακή διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) κ.λ.π. διατάξεις»

3.    Την υπ' αρ. πρωτ. Ε/178/17-09-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 749/2019) απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».

4.    Την υπ' αρ. Ε/216/16.06.2022 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό [Διορισμός δύο (2) μελών στο Δ.Σ. της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)], (ΦΕΚ 511/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./22.06.2022).

5.    Το υπ' αριθμ. 21 Πρακτικό της από 12.12.2023 αυτόκλητης καθολικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΕΡΤ ΑΕ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1360/16.12.2023), με το οποίο εγκρίθηκε ο διορισμός της Αικατερίνης Κασκανιώτη ως προσωρινής Διευθύνουσας Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε.,

6.    Την υπ' αρ. πρωτ. 5859/18.12.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ (Πρακτικό 350/18.12.2023, Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα - Παροχή εξουσιοδοτήσεων» - ΑΔΑ:ΡΟΩ7465Θ1Ε-Λ22).

7.    Την υπ' αρ. πρωτ. 5861/18.12.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (350/18.12.2023, θέμα 3Ο: «Ανανέωση θητείας Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3 - Παροχή Εξουσιοδοτήσεων», ΑΔΑ: 6ΚΗΣ465Θ1Ε-Φ4Ζ), ΦΕΚ 3510/31.12.2023, τ. Γ'.

8.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ Α'147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9.    Το αίτημα με κωδικό Papyros 2129/25.01.2024 του τμήματος Κεντρικού Ελέγχου, Ροής & Μεταδόσεων της Διεύθυνσης Παραγωγής, Τεχνικής Λειτουργίας & Ανάπτυξης της Γ.Δ. EPT-3 της ΕΡΤ-Α.Ε., με την οποία ζητείται η προμήθεια mobile studio για την εγγραφή και ζωντανή μετάδοση ενημερωτικών εκπομπών (ποσότ:1) και ασύρματης μονάδας ενδοεπικοινωνίας (ποσότ:1) (CPVS 32320000-2) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.200,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.

10.    Τη δέσμευση πίστωσης στον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε. (ΕΡΤ3) οικονομικού έτους 2023, (Entersoft: ATE-15-01742, ΔΕΣΜ-15-01679, ΑΔΕΣ-15-02046).

11.    Τα δικαιολογητικά έγγραφα για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης (άρθρο73, παρ. 1 & 2, Ν. 4412/2016). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την απευθείας ανάθεση, λόγω συμφερότερης από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας, της προμήθειας mobile studio (ποσότ:1) για την εγγραφή και ζωντανή μετάδοση ενημερωτικών εκπομπών και ασύρματης μονάδας ενδοεπικοινωνίας (ποσότ:1) στην επιχείρηση ΤΕΛΜΑΚΟ A.E ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, με διακριτικό τίτλο Telmaco (ΑΦΜ : 094150597, υπαγόμενη στην Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών , η οποία εδρεύει επί της οδού Αθ. Διάκου 23, Τ.Κ. 15233, Χαλάνδρι), στη συνολική τιμή των 16.900,00 € πλέον 24% Φ.Π.Α. σύμφωνα με την από 26. 02.2024 προσφορά της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, ως εξής:Τόπος παράδοσης : ΕΡΤ3, Λ. Στρατού (κτίριο Τηλεόρασης), Θεσσαλονίκη.

Υπεύθυνος Παραλαβής : κ. Δημήτρης Ιωακείμογλου τηλ. 2313/338 802.

Χρόνος Παράδοσης : Εντός 60 ημερών από την υπογραφή και κοινοποίηση στην
ανάδοχο εταιρία, της Απόφασης Ανάθεσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Τρόπος πληρωμής: Έναντι τιμολογίου σε διάστημα 30 ημερών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού.

Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν την ανάδοχο εταιρία.

Η παρούσα επέχει θέση σύμβασης σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 5859/18.12.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ (Πρακτικό 350/18.12.2023, Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα - Παροχή εξουσιοδοτήσεων» - ΑΔΑ:ΡΟΩ7465Θ1Ε-Λ22) και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σημειώνεται ότι, σε αναθέσεις συνολικού ποσού άνω των 1.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

Κράτηση 0,1% (άρθρο 350 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4912/2022 Α/59), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου τρία τοις εκατό (3%) και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. είκοσι τοις εκατό (20%) (άρθρο 7 της Υ.Α. 5143/05-12-2014, Φ.Ε.Κ. Β' 3335/2014).

Β. Το συνολικό ποσό της δαπάνης των 16.900,00€ πλέον Φ.Π.Α., βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΕΡΤ3) του οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αρ. Πρωτ.: 2321/08.02.2024 (ΑΔΑ:6ΨΓ1465Θ1Ε-ΥΝΝ ΑΤΕ-15-01742/06.02.2024, ΔΕΣΜ-15-01679/06.02.2024, ΑΔΕΣ-15-02046/29.02.2024, Κωδ. Λογαριασμού: 12.00.00).

Γ. Τη Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας, αποτελούμενης από τα παρακάτω μέλη:

1.     Ιωάννη Τσιτιρίδη
2.     Παναγιώτη Δημοσθένους
3.     Κωνσταντίνο Μπόρτση

Η επιτροπή θα συντάξει Πρακτικό Παραλαβής με την παράδοση του εξοπλισμού.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΤ3

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΤΑΓΚΟΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αρ. Πρωτοκόλλου: Θ201/6.3.2024