ΕΡΤ3: Ανανέωση Εξωτερικής Παραγωγής MUSIKOLOGY - Β' Κύκλος της IN ART - ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΣΙΑ ΕΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της Δημόσιας Τηλεόρασης:ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 361 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11-04-2024

Στην Αθήνα, σήμερα, 11 Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση της Διευθύνουσας Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα Αικατερίνη Κασκανιώτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Ιωάννης Δάρρας και ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέστη επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος, Προϊστάμενος του Τομέα Νομικής Υπηρεσίας και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Θέμα 38ο: Ανανέωση της εξωτερικής παραγωγής για την ΕΡΤ3 με τίτλο «MUSIKOLOGY - Β' κύκλος». 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την με αρ. πρωτ. : 2024/210/09.04.2024 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ΕΡΤ3 και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την ανανέωση ανάθεσης εκτέλεσης της εξωτερικής εκπομπής με τίτλο «MUSIKOLOGY», για 12 επεισόδια, στον εκτελεστή παραγωγής IN ART - ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ & ΣΙΑ ΕΕ, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση.

Το κόστος θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ ΑΕ για το οικονομικό έτος 2024.

Ως ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης παραγωγής της εξωτερικής εκπομπής ορίζεται η 11η Απριλίου 2024.

Ο Γενικός Διευθυντής ΕΡΤ3 εξουσιοδοτείται να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους και να υπογράψει τη σύμβαση. Ορίζεται, επίσης, ως δευτερεύων διατάκτης.

Η σύμβαση αυτή που θα υπογραφεί, εφόσον ανά αντισυμβαλλόμενο ταυτίζεται κατά το περιεχόμενο με προηγούμενη υπογραφείσα σύμβαση ομοίου περιεχομένου με τον ίδιο αντισυμβαλλόμενο ήδη θεωρημένη κατά το νομικό μέρος από δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας της εταιρίας, δεν χρήζει εκ νέου θεώρησης κατά το νομικό μέρος. Ο Γενικός Διευθυντής ΕΡΤ3 διαθέτει τη διακριτική ευχέρεια της διαφοροποίησης μη χρηζόντων νομικής αξιολόγησης στοιχείων στη σύμβαση αυτή και ιδίως: α) των προσωπικών προσδιοριστικών στοιχείων του αντισυμβαλλομένου εφόσον έχει επέλθει εν των μεταξύ τροποποίησή τους κατά δήλωση του αντισυμβαλλομένου, β) της ημερομηνίας υπογραφής, γ) της συμβατικής διάρκειας κατά τα οριζόμενα στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, δ) του συμβατικού ανταλλάγματος κατά τα οριζόμενα στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 11.04.2024 - Αρ. Πρωτ.: 6197