Έγκριση Τιμοκαταλόγων Διαφημίσεων 2020 για τα Ραδιόφωνα της ΕΡΤ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση την Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ μαζί με τους σχετικούς Πίνακες.Στην Αθήνα, σήμερα, 18 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 4β : Έγκριση τιμοκαταλόγων διαφημίσεων για τα Ραδιόφωνα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου με αρ. πρωτ. : 22434/18.12.2019, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τους ακόλουθους τιμοκαταλόγους διαφημίσεων για τα Ραδιόφωνα της ΕΡΤ ΑΕ που θα ισχύουν από την 1/1/2020 έως και 31/12/2020 :
1.    Διαφημίσεις Ραδιοφώνων (Νο 1),
2.    Διαφημίσεις για ΜΜΕ κατόπιν συμφωνίας για αμοιβαία διαφήμιση (Νο 2),
3.    Διαφημίσεις για Εκδοτικές Εταιρίες, Δισκογραφικές Εταιρίες και ΜΜΕ είτε με απευθείας διαφήμιση είτε με διαφήμιση μέσω διαφημιστικής εταιρίας (Νο 3),
4.    Παρατηρήσεις,
5.    Γενικοί Όροι Συνεργασίας,
6.    Τιμολογιακή πολιτική.
Η αναπροσαρμογή των κατηγοριών τιμής είναι δυνατή εκ μέρους της ΕΡΤ ΑΕ καθ' όλη τη διάρκεια του έτους αναλόγως της ζήτησης της αγοράς.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ No 2 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.3610/2007, ΑΡΘΡΟ 22
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/12/2020
Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε αναλογούντα φόρο.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ No 3 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/12/202020
Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε αναλογούντα φόρο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ No 1 Διαφήμιση και Χορηγία (κάρτες, id, intro, outro, ρολόι , δωροθεσία) Διαφημιστικών Γραφείων και Απευθείας Διαφημιζομένων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
•    Όπου προβλέπεται διάθεση διαφημιστικού χρόνου σε Ιδιωτικά Συμφωνητικά- Συμβάσεις, η τιμολόγηση του διαφημιστικού χρόνου θα γίνεται όπως ορίζεται σε αυτά.
•    Για τη χορηγία ραδιοφωνικού προγράμματος εφαρμόζονται τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 11 του Π.Δ. 109/2010 και στη σχετική Οδηγία του Ε.Σ.Ρ. με αρ.: 1/12.07.2011, §5, σελ. 725.
•    Η Χορηγία εκπομπών ή ρολόι σε οποιαδήποτε ραδιοφωνικό σταθμό γίνεται κατόπιν συμφωνίας με την Εμπορική Διεύθυνση.
•    Η κάρτα του χορηγού θα τιμολογείται κατόπιν συμφωνίας.
•    Η δωροθεσία γίνεται κατόπιν συμφωνίας με την Εμπορική Διεύθυνση.
•    Στα διαφημιστικά πακέτα ο διαφημιζόμενος επιλέγει να διαφημιστεί σε ορισμένες εκπομπές-μεταδόσεις με την υποχρέωση να αγοράσει συγκεκριμένο αριθμό εμφανίσεων με τις ανακοινωμένες τιμές.
•    Τα διαφημιστικά πακέτα αφορούν κάθε σταθμό ξεχωριστά και δεν συνδυάζονται μεταξύ τους. Αγορά διαφημιστικού πακέτου δεν δικαιούνται διαφημιζόμενοι που υπάγονται στους Τιμοκαταλόγους Νο2 & Νο3 (αμοιβαία διαφήμιση και εκδοτικές ή δισκογραφικές εταιρείες, κινηματογραφικές εταιρείες, Μ.Μ.Ε.). Η ζήτηση γίνεται με ξεχωριστή εντολή για κάθε πακέτο, στην οποία θα αναφέρεται το είδος του πακέτου, ο αριθμός των μεταδόσεων, καθώς και η τιμή χρέωσης του πακέτου.
•    Σε περίπτωση μη μετάδοσης των προβλεπόμενων για κάθε πακέτο αριθμού μηνυμάτων λόγω υπαιτιότητας της ΕΡΤ η χρέωση θα γίνεται με τιμές πακέτου, σε κάθε άλλη περίπτωση θα χρεώνεται με τιμές REGULAR.
•    Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια των διαφημιστικών πακέτων προκύψει αλλαγή μήνα τα διαφημιστικά πακέτα ισχύουν κανονικά και τα μηνύματα χρεώνονται στους αντίστοιχους μήνες.
•    Σε περίπτωση μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων σε δίκτυο το κόστος μετάδοσης επιμερίζεται στους αντίστοιχους ραδιοφωνικούς σταθμούς του δικτύου.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ No 2 Μ.Μ.Ε. κατόπιν συμφωνίας για Αμοιβαία Διαφήμιση. Οι τιμές του υπολογίζονται στο 20% των αντίστοιχων τιμών του βασικού Τιμοκαταλόγου No 1.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ No 3 Εκδοτικές Εταιρίες - Δισκογραφικές Εταιρίες - Κινηματογραφικές Εταιρείες και Μ.Μ.Ε.

Οι τιμές του υπολογίζονται στο 50% των αντίστοιχων τιμών του βασικού Τιμοκαταλόγου No 1. Ισχύουν οι τιμές μετρητοίς 5%.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.    Προκειμένου να μεταδοθεί διαφημιστικό μήνυμα θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη ανέκκλητη έγγραφη εντολή μετάδοσης μηνύματος του διαφημιζόμενου ή της εξουσιοδοτημένης Διαφημιστικής Εταιρίας προς την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
2.    Εφόσον μεσολαβεί διαφημιστής-διαφημιστική εταιρία η εντολή συνοδεύεται απο έγγραφη εξουσιοδότηση του διαφημιζόμενου προς τον διαφημιστή όπου αναφέρεται το χρονικό διάστημα εξουσιοδότησης του ,το οποίο πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον την διάρκεια της εντολής.
3.    Τα διαφημιστικά μηνύματα ακυρώνονται μόνο βάσει της εντολής του διαφημιζόμενου ή της εξουσιοδοτημένης Διαφημιστικής Εταιρίας προς την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
4.    Ο Διαφημιζόμενος ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με τον διαφημιστή για την εξόφληση των πραγματοποιημένων τιμολογίων.
5.    Τυχόν εκπτώσεις κύκλου εργασιών (τζίρου) καθώς και άλλης μορφής έκπτωσης βάσει στόχων, με πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται σε μεταγενέστερο χρόνο(εκτός πιστωτικών διόρθωσης σφαλμάτων) θα παρέχονται μόνο με έγγραφη σύμβαση μεταξύ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και του διαφημιζόμενου και αν μεσολαβεί διαφημιστής- διαφημιστική εταιρία μεταξύ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και του διαφημιστή-διαφημιστικής εταιρίας. Η σύμβαση πρέπει να έχει συναφθεί πριν την έκδοση των τιμολογίων.
6.    Επισημαίνεται ότι η διάρκεια των διαφημιστικών μηνυμάτων που δύναται να προβληθούν από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. πρέπει να είναι το λιγότερο 7 δευτερόλεπτα.
7.    Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει διαφημιστικά μηνύματα σε περίπτωση που η ζήτηση υπερβαίνει τον ήδη διατεθέντα διαφημιστικό χρόνο, σε διαφήμιση που τιμολογείται με τον ισχύοντα τιμοκατάλογό της.
8.    Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη μετάδοση διαφημίσεων που παραβιάζουν τις αρχές που θεσπίζουν οι ισχύουσες διατάξεις ,ιδίως δε οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4173/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και η διάταξη του άρθρου 10 του Π.Δ. 109/2010.
9.    Για τις περιπτώσεις που ορίζονται από τη διάταξη του άρθρου 2 του Π.Δ. 236/92 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 236/92, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 231/95, και την έγγραφη απάντηση του Υπουργείου Τύπου & Μ.Μ.Ε. με αριθμό Πρωτοκόλλου
23951/Ε στις 22/12/95 προς το Υπουργείο Εμπορίου, καθώς επίσης και την έγγραφη απάντηση του Υπουργείου Τύπου & Μ.Μ.Ε. με αριθμό Πρωτοκόλλου Υ/ΙΑ/107 στις 29/12/95 προς τη Βουλή των Ελλήνων, Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, Τμήμα Ερωτήσεων που αφορούν τα συστήματα πώλησης ή παροχής υπηρεσιών από απόσταση μέσω μιας ή περισσότερων τεχνικών επικοινωνίας, η επιμέρους τιμολόγηση θα γίνεται σύμφωνα με τις κατ’ ιδίαν συμβάσεις, οι οποίες ρυθμίζουν τους όρους παροχής υπηρεσιών τεχνικών επικοινωνίας και
είναι κατατεθειμένες στις αντίστοιχες Δ.Ο.Υ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

1.    Εξόφληση τιαολονίων επί Πιστώσει
Η εξόφληση των τιμολογίων ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ γίνεται εντός 30 ημερών από την έκδοση τους, ως εξής:
• Η αξία του ΦΠΑ διαφήμισης με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας ή παραλαβή επιταγή ημέρας (της διαφημιστικής εταιρείας ή του διαφημιζόμενου πελάτη).
• Η αξία της διαφήμισης με επιταγή η λήξη της οποίας δεν ξεπερνά τους έξι (6)μήνες από την έκδοση του τιμολογίου.

2.    Εξόφληση τιαολονίων τοιχ Μετρητοίς (Συιιπεοιλαιιβάνεται έκπτωση 5%)
Η εξόφληση των τιμολογίων ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ γίνεται εντός 30 ημερών από την έκδοση τους, ως εξής:
• Η συνολική αξία του τιμολογίου (αξία διαφήμισης, ΦΠΑ) , είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας ή με παραλαβή επιταγής ημέρας (της διαφημιστικής εταιρείας ή του διαφημιζόμενου πελάτη) εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση του τιμολογίου.

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΙ

1. Εξόφληση τιιιολονιων επί Πιστώσει
Η εξόφληση των τιμολογίων ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ γίνεται ως εξής:
• Το 20% της αξίας της διαφήμισης KL Ο ΦΠΑ, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας ή παραλαβή επιταγής ημέρας του ιδίου του διαφημιζόμενου πελάτη κατά την κατάθεση του προγράμματος
• Το υπόλοιπο ποσό με επιταγή του διαφημιζόμενου πελάτη η λήξη της οποίας δεν ξεπερνά τους έξι (6)μήνες από το μήνα προβολής της διαφήμισης ή με ισόποσης αξίας εγγυητική τραπέζης.

2. Εξόφληση τιιιολονιων τοις Μετρητοίτ (Συιιπεοιλαιιβάνεται έκπτωση 5%)
Η εξόφληση των τιμολογίων ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ γίνεται, ως εξής:
• Το 80% της αξίας της διαφήμισης κι ο ΦΠΑ, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας ή παραλαβή επιταγής ημέρας του ιδίου του διαφημιζόμενου πελάτη κατά την κατάθεση του προγράμματος ή με ισόποσης αξίας εγγυητική τραπέζης.
• Το υπόλοιπο ποσό με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας ή με παραλαβή επιταγής ημέρας του διαφημιζόμενου πελάτη εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση του τιμολογίου.

Παρατηρήσεις: Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου - ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 18.12.2019, Αρ. Πρωτ.: 3022

Στην ίδια κατηγορία