Έγκριση χρήσης Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων Euroradio 2019 - 2020 της EBU που μεταδίδονται από Kosmos 93,6 και Γ' Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Διαβάστε ακολούθως τη σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ.Στην Αθήνα, σήμερα, 18 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 8ο: Πρόγραμμα Euroradio.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Ραδιοφωνίας με αρ. πρωτ. : 167/9.12.2019, σχετικά με το πρόγραμμα Euroradio της EBU, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την καταβολή του ποσού των 53.428,00 CHF, πλέον ΦΠΑ και φόρων 5%, για τη χρήση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων Euroradio 2019 - 2020 της EBU που μεταδίδονται καθημερινά από τα Ραδιόφωνα (Kosmos 93,6 και Γ' Πρόγραμμα) της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 18.12.2019 Αρ. Πρωτ. : 2994

Στην ίδια κατηγορία