ΕΡΤ3: H Εκπομπή Εσωτερικής Παραγωγής ΜΕΡΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑ έως και τον Ιούνιο.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:Θέμα : «Εκπομπή εσωτερικής παραγωγής με τίτλο " ΜΕΡΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑ"»

Έχοντας υπόψη:

1.    Τον Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α'169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4324/2015 (ΦΕΚ Α' 44).

2.    Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 82 του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α'184/23.09.2020) «Ψηφιακή διακυβέρνηση- ηλεκτρονικές επικοινωνίες κ.λ.π. διατάξεις»

3.    Την υπ' αριθ. Ε/178/17-09-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 749/2019) Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «... διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου του Δ.Σ. και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.).»

4.    Την υπ' αριθ. Ε/216/16-06-2022 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 511/22.06.2022) Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό για τον διορισμό δύο (2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ Α.Ε.

5.    Το υπ' αριθμ. 21 Πρακτικό της από 12.12.2023 αυτόκλητης καθολικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΕΡΤ ΑΕ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1360/16.12.2023), με το οποίο εγκρίθηκε ο διορισμός της Αικατερίνης Κασκανιώτη ως προσωρινής Διευθύνουσας Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε.,

6.    Την υπ' αρ. πρωτ. 5859/18.12.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ (Πρακτικό 350/18.12.2023, Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα - Παροχή εξουσιοδοτήσεων» - ΑΔΑ:ΡΟΩ7465Θ1Ε-Λ22).

7.     Τον Νέο Κανονισμό Περιεχομένου Προγράμματος όπως ισχύει με την υπ' αριθμ. 4186/25.08.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, αρ. πρακτικού 269/25.8.2021, Θέμα 1ο: «Εγκριση νέου Κανονισμού Περιεχομένου Προγράμματος» (ΑΔΑ: ΨΓΡΡ465Θ1Ε-ΑΘΟ)

8.    Την υπ' αριθμ. πρωτ. 4310/10.03.2023 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου για την Συγκρότηση της Επιτροπής Προγράμματος και Ενημερωτικών Εκπομπών (ΑΔΑ: 6ΛΗΓ465Θ1Ε- Φ8Ο)

9.    Την υπ' αριθμ. πρωτ. 5296/02.02.2023 (Πρακτικό Νο 321/02.02.2023/Θέμα 13α απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. ΑΔΑ: Ψ8ΕΛ465Θ1Ε-Ε2Α) και το ΦΕΚ Γ' 456/23.02.2023 που αφορούν στην «Πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3 της ΕΡΤ ΑΕ» 

10.    Την υπ' αρ. πρωτ. 5861/18.12.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (Πρακτικό 350/18.12.2023, Θέμα 3ο: «Ανανέωση θητείας Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3-Παροχή Εξουσιοδοτήσεων» ΑΔΑ:6ΚΗΣ465Θ1Ε-Φ4Ζ) και το ΦΕΚ 3510/31.12.2023, τ. Γ'

11.    Την με αριθμ. Πρωτ. 65/07.02.2024 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Προγράμματος ΕΡΤ3, με τη συνημμένη εισήγηση - κοστολόγιο του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Παραγωγής, Τεχνικής Λειτουργίας & Ανάπτυξης

12.    Την υπ' αριθμ. πρωτ. 68/07.02.2024 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή της ΕΡΤ3 προς την Επιτροπή Προγράμματος και Ενημερωτικών Εκπομπών

13.    Το με αριθ. 703/07.02.2024 Πρακτικό της Επιτροπής Προγράμματος & Ενημερωτικών Εκπομπών της ΕΡΤ Α.Ε.

14.    Τις ανάγκες σε τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ Α.Ε..

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση της καθημερινής τηλεοπτικής εκπομπής (LIVE), εσωτερικής παραγωγής, εκατόν είκοσι εννέα (129) επεισοδίων, διάρκειας 90 λεπτών έκαστο, με τίτλο «ΜΕΡΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑ» για το χρονικό διάστημα από 01.01.2024 έως 30.06.2024.

Το κόστος κάθε επεισοδίου ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων δώδεκα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (412,64€) πλέον Φ.Π.Α. με τους ακόλουθους όρους.

>    Να εξαντλούνται αυστηρά πρώτα όλα τα τεχνικά μέσα της εταιρείας
>    Τα κόστη των τεχνικών διευκολύνσεων ενοικίασης (ENG, SNG & OB VAN) να εξετάζονται με βάση το Παράρτημα ΙΙ, της υπ' αριθμ. πρωτ. 1672/02.02.2021 ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγγραφής, στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών για τη μίσθωση τηλεοπτικών συνεργείων (ΜΗΤΡΩΟ).
>    Να προσκομίζονται τα παραστατικά όπως προβλέπεται από τον Υπηρεσιακό Κανονισμό.
>    Τα ποσά δύναται να μεταφερθούν από έναν κωδικό σε έναν άλλον, χωρίς να μεταβάλλεται το συνολικό κόστος παραγωγής, μετά από απόφαση τροποποίησης της δέσμευσης από τον διατάκτη (σχετ. αποφ. αρ. πρωτ. Δ.Σ.: 5861/18.12.2023 Πρακτικό Νο 350ο/Θ.3ο/ΑΔΑ: 6ΚΗΣ465Θ1Ε-Φ4Ζ).

Η σχετική δαπάνη του συνολικού ποσού των 53.233,00€ πλέον Φ.Π.Α., θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2024 της ΕΡΤ Α.Ε. (ΕΡΤ3).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΤ3

Τριαντάφυλλος Στάγκος

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ3 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αρ. Πρωτ.: Θ128/19.02.2024

Στην ίδια κατηγορία