Έγκριση 5ου Πρακτικού Διαγωνισμού για Σύνταξη Προκαταρκτικών & Συνοδευτικών Μελετών για Ανέγερση Νέου Κτιρίου ΕΡΤ3.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 357 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-02-2024

Στην Αθήνα, σήμερα, 29 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.30, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση της Διευθύνουσας Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα Αικατερίνη Κασκανιώτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Ιωάννης Δάρρας και ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέστη επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος, Προϊστάμενος του Τομέα Νομικής Υπηρεσίας και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 29ο : Έγκριση 5ου πρακτικού διαγωνισμού για τη σύνταξη προκαταρκτικών και συνοδευτικών μελετών για την ανέγερση νέου κτιρίου ΕΡΤ3. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή Δομικών και Η/Μ Έργων, του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας και του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων με αρ. πρωτ. : 2024/50/27.02.2024 και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει:

° Το 5ο πρακτικό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΤ3 », δηλαδή του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης , καθώς και

° Την ανάδειξη της κοινοπραξίας «ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ» - «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ», με δ.τ. «ΓΕΩΤΕΡ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΕΕ» ως οριστικής αναδόχου του έργου.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της διακήρυξης, όποιος έχει έννομο συμφέρον δύναται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή κατά της παρούσας κατακυρωτικής απόφασης.

Η απόφαση θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά σε όλους τους συμμετέχοντες μέσω ΕΣΗΔΗΣ συνοδευόμενη από το ως άνω πρακτικό.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 29.02.2024 - Αρ. Πρωτ.: 6067

Στην ίδια κατηγορία