Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΓΔ Ενημέρωσης για τη Σύναψη 7 Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στην ΕΡΤ Α.Ε.

Η ΕΡΤ και ο Γεν. Δ/ντης Ενημέρωσης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη επτά (7) συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα αφορούν στην παραγωγή ή παρουσίαση συγκεκριμένου αριθμού  εκπομπών  τηλεοπτικού ή  ραδιοφωνικού προϊόντος, ως ακολούθως:Α. Για την παραγωγή των ενημερωτικών ραδιοφωνικών εκπομπών της πρωινής, μεσημβρινής και βραδινής ζώνης (από τις 06:00 έως τις 24:00, προγραμματισμένων ή έκτακτων), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει τις εξής συμβάσεις μίσθωσης έργου:
1. Της παραγωγής ενημερωτικών ραδιοφωνικών εκπομπών σε πέντε δημοσιογράφους.

Β. Για την παραγωγή και την αρχισυνταξία του κεντρικού τηλεοπτικού δελτίου ειδήσεων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει τις εξής συμβάσεις έργου:
1. Της παραγωγής και αρχισυνταξίας του κεντρικού τηλεοπτικού δελτίου ειδήσεων σε δύο δημοσιογράφους.

Οι ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου θα αφορούν την παραγωγή ή παρουσίαση  συγκεκριμένου αριθμού εκπομπών τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού προϊόντος, όπως αναφέρονται ανωτέρω και μέχρι τη λήξη της τρέχουσας ραδιοτηλεοπτικής περιόδου, ήτοι έως την 31.12.2020, με δικαίωμα παράτασης.

Διαβάσετε ακολούθως αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω του διαδικτύου από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στον ιστότοπο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., συμπληρώνοντας την ΑΙΤΗΣΗ και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 14 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα.

Για διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη συμμετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά (2106075687 ή 5673, εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Υβριδικών Υποδομών & Εφαρμογών της Ε.Ρ.Τ . Α.Ε., μέσω email στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ή τηλεφωνικά (2106092375, εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 μέχρι 14.00).

Η ΑΙΤΗΣΗ πρέπει να είναι συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία που αναφέρονται, συνιστά δε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του υποψηφίου ότι τα αναφερόμενα στην ΑΙΤΗΣΗ του είναι γνήσια και αληθή.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην ΑΙΤΗΣΗ του, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, καθώς και κάθε άλλο τυχόν απαιτούμενο έγγραφο. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιφυλάσσεται να αναθέσει το έργο στον επόμενο επιλαχόντα. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης θα πραγματοποιηθεί με άκρα εχεμύθεια.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η ΕΡΤ ΑΕ εφαρμόζει πρόγραμμα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 (GDPR).

Δείτε τις Εταιρικές Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων.

Με τη συμπλήρωση της φόρμας διαθέτετε τα δεδομένα σας στην ΕΡΤ προκειμένου να υλοποιηθεί η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής της πρόσληψης προσωπικού σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν έως και έναν μήνα μετά την απόφαση ανάθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια θα διαγραφούν όλα εκτός από τα δεδομένα των επιτυχόντων στη διαδικασία επιλογής προκειμένου να εκτελεστεί η Σύμβαση Ανάθεσης.

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - ΕΡΤ ΑΕ - 8 Σεπτεμβρίου 2020