ΕΡΤ: Ανανέωση Μικτής (ARCADIA MEDIA ΑΕ) Παραγωγής Σειράς Εκπομπών ΠΡΩΪΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ (Επέκταση Δ’ κύκλου).

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της Δημόσιας Τηλεόρασης:ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 365 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 04-06-2024

Στην Αθήνα, σήμερα, 04 Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση της Διευθύνουσας Συμβούλου για τη συνέχιση της διακοπείσας συνεδρίασης της 30ης Μαΐου 2024.

Kατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, η κα Αικατερίνη Κασκανιώτη, Διευθύνουσα Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Ιωάννης Δάρρας και ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέστη επίσης ο κ. Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος, Προϊστάμενος του Τομέα Νομικής Υπηρεσίας και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Θέμα 20ο : Ανανέωση μικτής παραγωγής σειράς εκπομπών με τίτλο «ΠΡΩΪΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ» (επέκταση Δ’ κύκλου).

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την με αρ. πρωτ.: 2024/379/04.06.2024 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Προγράμματος και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του τηλεοπτικού προγράμματος μέχρι τέλος Ιουνίου 2024 και εγκρίνει την ανανέωση ανάθεσης εκτέλεσης παραγωγής (μικτής) εκπομπής με τίτλο «ΠΡΩΪΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ» (επέκταση Δ’ κύκλου), στην εταιρία ARCADIA MEDIA ΑΕ, για 6 επεισόδια, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση.

Το κόστος θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ για το οικονομικό έτος 2024.

Ως ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης παραγωγής της σειράς εκπομπών ορίζεται η 4η Ιουνίου 2024.

Ο Γενικός Διευθυντής Προγράμματος εξουσιοδοτείται να υπογράψει τη σύμβαση.

Ορίζεται, επίσης, ως δευτερεύων διατάκτης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΚΑΝΙΩΤΗ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 04.06.2024 - Αρ. Πρωτ.: 6280