Προμήθεια Πομπών Ψηφιακής Ευρυεκπομπής διαφόρων τύπων για τις ανάγκες της ΕΡΤ ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ αναφορικά στη διενέργεια διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού με Θέμα: Προμήθεια πομπών ψηφιακής ευρυεκπομπής διαφόρων τύπων για τις ανάγκες της ΕΡΤ ΑΕ.Στην Αθήνα, σήμερα, 14 Απριλίου 2020, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 15.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των εκτάκτων μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 24ο : Προμήθεια πομπών ψηφιακής ευρυεκπομπής διαφόρων τύπων για τις ανάγκες της ΕΡΤ ΑΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 4752/14.04.2020, σχετικά με την προμήθεια πομπών ψηφιακής ευρυεκπομπής διαφόρων τύπων, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει τη διενέργεια διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετάσχουν στη Συμφωνία Πλαίσιο Προμήθειας πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής διαφόρων τύπων, με την προϋπόθεση της έγκρισης του αρμόδιου Υπουργού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθ. 2/2176/ΔΠΓΚ/9/1/2018 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί πολυετών υποχρεώσεων για τα έτη 2021, 2022 και 2023.

Εγκρίνεται επίσης η προσαύξηση έως 15% των ποσοτήτων των υπό προμήθεια ειδών εντός του προϋπολογισμού.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.924.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και τα κριτήρια αξιολόγησης, που θα διέπουν τη διαγωνιστική διαδικασία, θα οριστικοποιηθούν μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης προϋπολογισμού από τον αρμόδιο Υπουργό.

Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος να εγκρίνει το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών, της μελέτης προϋπολογισμού και των όρων της διακήρυξης. Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών να υπογράψει κάθε σχετικό με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφο, να χειρίζεται οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά το χρόνο της διενέργειάς του και μέχρι την έκδοση της κατακυρωτικής απόφασης, καθώς και να ορίσει τις κατά περίπτωση Επιτροπές του διαγωνισμού.

Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή 30-04-2020 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 3208

Στην ίδια κατηγορία