Παράταση Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Κατασκευής & Μηνιαίας Μίσθωσης Οπτικής Ίνας μεταξύ των Κτιριακών Εγκαταστάσεων της ΕΡΤ 3.

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποφασίζει την παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12:00.Ο διαγωνισμός αφορά την κατασκευή γραμμής δεδομένων (οπτική ίνα) μεταξύ των κτιρίων της ΕΡΤ3 και την προμήθεια υπηρεσιών ευρυζωνικής διασύνδεσης μεταξύ των παραπάνω εγκαταστάσεων CPV:72411000-4 για τα έτη 2021-2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Η προϋπολογεισθίσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 59.600,00€.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 20/01/2021 και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία της ΕΡΤ ΑΕ στη Θεσσαλονίκη.

Δείτε και κατεβάστε την απόφαση παράτασης του διαγωνισμού.Δείτε και κατεβάστε το διαγωνισμό.Παρατηρήσεις: Ανακοίνωση Παράτασης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού - ΕΡΤ 3 - 4 Ιανουαρίου 2021

Στην ίδια κατηγορία