Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων LED Τύπου FRESNEL της PROLiGHTS για το STUDIO 1 Τηλεόρασης ΕΡΤ3 από ΑΦΟΙ ΚΑΡΙΩΤΗ ΙΚΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της Δημόσιας Τηλεόρασης:ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED ΤΥΠΟΥ FRESNEL ΓΙΑ ΤΟ STUDIO 1 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΡΤ3 »

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α'169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4324/2015(ΦΕΚ Α' 44).

2.    Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 82 (Κεφάλαιο ΙΑ' Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια) του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α'184/23.09.2020) «Ψηφιακή διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) κ.λ.π. διατάξεις»

3.    Την υπ' αρ. πρωτ. Ε/178/17-09-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 749/2019) απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».

4.    Την υπ' αρ. Ε/216/16.06.2022 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό [Διορισμός δύο (2) μελών στο Δ.Σ. της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)], (ΦΕΚ 511/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./22.06.2022).

5.    Το υπ' αρ. 21 Πρακτικό της από 12.12.2023 αυτόκλητης καθολικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΕΡΤ ΑΕ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 1360/16.12.2023), με το οποίο εγκρίθηκε ο διορισμός της Αικατερίνης Κασκανιώτη ως προσωρινής Διευθύνουσας Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε.,

6.    Την υπ' αρ. πρωτ. 5859/18.12.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ (Πρακτικό 350/18.12.2023, Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα - Παροχή εξουσιοδοτήσεων» - ΑΔΑ:ΡΟΩ7465Θ1Ε-Λ22).

7.    Την υπ' αρ. πρωτ. 5861/18.12.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (350/18.12.2023, θέμα 3Ο: «Ανανέωση θητείας Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3 - Παροχή Εξουσιοδοτήσεων», ΑΔΑ: 6ΚΗΣ465Θ1Ε-Φ4Ζ), ΦΕΚ 3510/31.12.2023, τ. Γ'.

8.    Την υπ' αρ. πρωτ. 6071/29.02.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (357/29.02.2024, θέμα 33Ο: «Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων», ΑΔΑ: Ρ7ΞΛ465Θ1Ε-5ΡΥ),

9.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ Α'147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10.    Το αίτημα με κωδικό Papyros 2279/07.03.2024 του τμήματος Κεντρικού Ελέγχου, Ροής & Μεταδόσεων, της Διεύθυνσης Παραγωγής, Τεχνικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης της Γ.Δ. EPT-3 της ΕΡΤ-Α.Ε., με την οποία ζητείται η προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Led τύπου Fresnel για το studio 1 τηλεόρασης ΕΡΤ3 (CPVS 31527260-6) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 28.600,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.

11.    Τη δέσμευση πίστωσης στον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε. (ΕΡΤ3) οικονομικού έτους 2024, (Entersoft: ATE-15-01784, ΔΕΣΜ-15-01721, ΑΔΕΣ-15-02101).

12.    Την υπ' αρ. πρωτ.Θ284/02.04.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που εστάλη από την ΕΡΤ στις εταιρίες και τις προσφορές που ελήφθησαν από : ΑΦΟΙ ΚΑΡΙΩΤΗ Ι.Κ.Ε. και ARISTON BROADCAST & TELECOM SOLUTIONS A.E..

13.    Την από 18/04/2024 επιστολή των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Παραγωγής, Τεχνικής Λειτουργίας και Ανάπτυξης με την οποία διαπιστώθηκε η μη τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών της προσφοράς που υποβλήθηκε από την εταιρεία ARISTON BROADCAST & TELECOM SOLUTIONS A.E. 

14.    Την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ3.

15.    Τα δικαιολογητικά έγγραφα για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης (άρθρο73, παρ. 1 & 2, Ν. 4412/2016).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την απευθείας ανάθεση, λόγω συμφερότερης από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας, της προμήθειας φωτιστικών σωμάτων Led τύπου Fresnel για το studio 1 τηλεόρασης ΕΡΤ3, στην επιχείρηση ΑΦΟΙ ΚΑΡΙΩΤΗ Ι.Κ.Ε., (ΑΦΜ : 999629171, υπαγόμενη στην Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, η οποία εδρεύει επί της οδού Ιωάννου Αγαθού 48, Τ.Κ. 19200, Ελευσίνα), στη συνολική τιμή των 27.625,00€ πλέον 24% Φ.Π.Α. σύμφωνα με την από 09/04/2024 προσφορά της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, ως εξής:Τόπος παράδοσης : ΕΡΤ3, Λεωφ. Στρατού 1 & Καυταντζόγλου, Θεσσαλονίκη.

Χρόνος Παράδοσης : Εντός 45 ημερών από την υπογραφή και κοινοποίηση στην ανάδοχο εταιρία, της
Απόφασης Ανάθεσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

Τρόπος πληρωμής : Έναντι τιμολογίου σε διάστημα 30 ημερών μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του εξοπλισμού.

Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν την ανάδοχο εταιρία.

Η παρούσα επέχει θέση σύμβασης σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 6071/29.02.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (357/29.02.2024, θέμα 33Ο: «Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων», ΑΔΑ: Ρ7ΞΛ465Θ1Ε-5ΡΥ), του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Β. Το συνολικό ποσό της δαπάνης των 27.625,00€ πλέον Φ.Π.Α., βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΕΡΤ3) του οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αρ. Πρωτ.: 4793/19.03.2024 (ΑΔΑ: 6ΩΞΚ465Θ1Ε-ΔΗΘ, ΑΤΕ-15-01784/13.03.2024, ΔΕΣΜ-15-01721/13.03.2024, ΑΔΕΣ-15-02101/22.04.2024, Κωδ. Λογαριασμού: 12.06.00).

Γ. Τη Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της προμήθειας, αποτελούμενης από τα παρακάτω μέλη:

1.    ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΙΛΙΟΣ
2.    ΘΩΜΑΣ ΚΥΡΤΣΙΔΗΣ
3.    ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΥΛΟΣ
4.    ΑΝΕΣΤΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ - Αναπληρωματικό μέλος

Η επιτροπή θα συντάξει Πρακτικό Παραλαβής με την παράδοση του εξοπλισμού.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΤ3

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΤΑΓΚΟΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ3 - Αρ. Πρωτοκόλλου: Θ364/25.04.2024

Στην ίδια κατηγορία