ΕΡΤ3: Διακήρυξη για τη Μίσθωση Υπηρεσιών Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και Ήχου (Μοντάζ).

Η ΕΡΤ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια υπηρεσιών ψηφιακής μη γραμμικής επεξεργασίας εικόνας και ήχου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του  απαραίτητου εξοπλισμού (σουίτες μοντάζ) και προσωπικού και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει προσφερόμενης τιμής. Οι εγκαταστάσεις του εξοπλισμού του αναδόχου (σουίτες μοντάζ), θα πρέπει να βρίσκονται εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3.Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε ακολούθως τη Διακήρυξη:
 

Παρατηρήσεις: ΕΡΤ ΑΕ - 4 Φεβρουαρίου 2020

Στην ίδια κατηγορία