ΕΡΤ: Σημαντικές εξελίξεις ως προς την Προμήθεια Τηλεοπτικών & Ραδιοφωνικών Πομπών διαφόρων Τύπων.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της Δημόσιας Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης για το Θέμα: «Αποδοχή Πρακτικού δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς, δημόσιου διαγ/σμού για την προμήθεια ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΠΟΜΠΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ με σύναψη συμφωνίας πλαίσιο ».Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α' 169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83] (Φ.Ε.Κ. Α' 184/2020), όπως ισχύει.

3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α' 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 389/27-12-2016 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Διορισμός εκπροσώπου των εργαζομένων ως μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 16/2017).

5.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με Θέμα: «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018).

6.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019). 

7.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-09-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

8.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 3950/01-04-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 257/01-04-2021) Θέμα 73ο: «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές.» (ΑΔΑ: Ψ6ΟΑ465Θ1Ε-ΞΧΦ).ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.

9.    Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 3208/14.4.2020 (Πρακτικό 219/14.4.2020, θ.24ο ) Απόφαση Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. για την προμήθεια πομπών ψηφιακής ευρυεκπομπής, διαφόρων τύπων (ΑΔΑ: ΩΞΞΙ465Θ1Ε-ΧΛΨ).

10.    Την υπ' αριθμ. Πρωτ.: 3207/14.4.2020 (Πρακτικό 219/14.4.2020, θ.23ο) Απόφαση Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. για την προμήθεια 162 πομπών FM, διαφόρων ισχύων, (ΑΔΑ: ΩΜΣΗ465Θ1Ε-ΕΧΛ).

11.    Την υπ' αριθμ. 61550 ΕΞ 2020/18.6.2020 (ΑΔΑ:6ΓΒ5Η - ΟΕΕ) Απόφαση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ με θέμα: «Εγκριση αιτημάτων ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (ΕΡΤ ΑΕ) ετών 2021-2023 και μερικών ανακλήσεων πολυετούς υποχρέωσης ετών 2020-2021».

12.    Τις υπ' αριθμ. Πρωτ.3149/24/02/2021 (ΑΔΑ:Ψ55Ξ465Θ1Ε-ΤΓΦ) και 3142/24.02.2021(ΑΔΑ:64 Ε0465Θ1Ε-ΘΗ0) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης του Γενικού Δ/ντή Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία εγκρίνει την δέσμευση προϋπολογισμού της ΕΡΤ ΑΕ για το οικονομικό έτος 2021 (ΑΤΕ:16-02772, ΔΕΣΜ 16-02830, Λογ: 12.00.0000) και (ΑΤΕ:16-02758 ΔΕΣ:16-02828 Λογ:12.00.0000).

13.    Την υπ' αρ.πρωτ.11452/29.07.2021 Διακήρυξη του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς, δημόσιου διαγ/σμού για την προμήθεια ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΠΟΜΠΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ με σύναψη συμφωνίας πλαίσιο.

14.    Την υπ' αριθμ. πρωτ:13327/07.09.2021 Απόφαση του Γ.Δ.Δ.Ο.Υ της ΕΡΤ-Α.Ε με θέμα «Ορισμός Επιτροπής τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης των προσφορών του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς, δημόσιου διαγ/σμού για την προμήθεια ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΠΟΜΠΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ με σύναψη συμφωνίας πλαίσιο.

15.    Την υπ'αριθμ.367/2021 πράξη του Ελεκτικού Συνεδρίου για τον θετικό έλεγχο της επιμέρους φάσης της διαδικασίας σύναψης συμφωνίας πλαίσιο για την προμήθεια τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών πομπών διαφόρων τύπων.

16.    Το από 30/11/2021 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του προαναφερόμενου διαγωνισμού στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

1.    Στον Διαγωνισμό για το Μέρος Α /Τμήμα 1, με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 135893, κατέθεσαν προσφορά οι εταιρείες:Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής για το Μέρος Α/Τμήμα 1, η ΕΔΑ διαπίστωσε τα ακόλουθα:

1)    Τα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρείας NETSCOPE SOLUTIONS Συστήματα Μετρήσεων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Α.Ε πληρούν όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη.

2)    Τα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρείας Vector Technologies Εισαγωγή Εμπορία Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ε.Π.Ε. πληρούν όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη.

3)    Τα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρείας ΜΟΡΤΕΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε.Π.Ε πληρούν όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη.

Μετά τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών για το Μέρος Α/Τμήμα 1, η ΕΔΑ διαπίστωσε τα ακόλουθα:

1)    Η τεχνική προσφορά της εταιρείας NETSCOPE SOLUTIONS Συστήματα Μετρήσεων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Α.Ε πληροί όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη.

2)    Η τεχνική προσφορά της εταιρείας Vector Technologies Εισαγωγή Εμπορία Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ε.Π.Ε. πληροί όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη.

3)    Η τεχνική προσφορά της εταιρείας ΜΟΡΤΕΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε.Π.Ε πληροί όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη.

ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Α / ΤΜΗΜΑ 1 ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Βάσει όλων των ανωτέρω η ΕΔΑ εισηγείται την συνέχιση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας στο επόμενο στάδιο για το σύνολο των τριών εταιρειών που κατέθεσαν προσφορές στο Μέρος Α/Τμήμα 1 του Διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη την βαθμολογία που αποδίδεται σε κάθε συμμετέχουσα εταιρεία.

Αναλυτικά:

Οι συνολικοί βαθμοί που συγκεντρώνει η εταιρεία NETSCOPE SOLUTIONS Συστήματα Μετρήσεων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Α.Ε ανέρχονται στο σύνολο των 114,840.

Οι συνολικοί βαθμοί που συγκεντρώνει η εταιρεία ΜΟΡΤΕΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε.Π.Ε ανέρχονται στο σύνολο των 114,174.

Οι συνολικοί βαθμοί που συγκεντρώνει η εταιρεία Vector Technologies Eισαvωvή Εμπορία Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ε.Π.Ε. ανέρχονται στο σύνολο των 134,693.
2.    Στον Διαγωνισμό για το Μέρος Α/Τμήμα 2, με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 135894, κατέθεσαν
προσφορές οι εταιρείες:Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής για το Μέρος Α/Τμήμα 2, η ΕΔΑ διαπίστωσε τα ακόλουθα:

1)    Τα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρείας ROHDE & SCHWARZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ πληρούν όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη.

2)    Τα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρείας NETSCOPE SOLUTIONS Συστήματα Μετρήσεων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Α.Ε πληρούν όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη.

3)    Τα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρείας ΜΟΡΤΕΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε.Π.Ε πληρούν όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη.

4)    Όσον αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρείας PLISCH GMBH δεν πληρούν όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στη διακήρυξη

Η ΕΔΑ εισηγείται τον αποκλεισμό της εταιρείας αυτής από την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

Μετά τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών για το Μέρος Α/Τμήμα 2, η ΕΔΑ διαπίστωσε τα ακόλουθα:

1)    Η τεχνική προσφορά της εταιρείας ROHDE & SCHWARZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ πληροί όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη.

2)    Η τεχνική προσφορά της εταιρείας NETSCOPE SOLUTIONS Συστήματα Μετρήσεων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Α.Ε ΔΕΝ πληροί όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη

3)    Η τεχνική προσφορά της εταιρείας ΜΟΡΤΕΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε.Π.Ε πληροί όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη.
 
4) Η τεχνική προσφορά της εταιρείας PLISCH GMBH δεν εξετάστηκε από την ΕΔΑ του διαγωνισμού, λόγω απόρριψης της προσφοράς της εταιρείας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, καθώς δεν πληρούσε τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Α / ΤΜΗΜΑ 2 ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Βάσει όλων των ανωτέρω η ΕΔΑ εισηγείται την συνέχιση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας στο επόμενο στάδιο για τις εταιρείες ROHDE & SCHWARZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ και ΜΟΡΤΕΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε.Π.Ε που κατέθεσαν προσφορές στο Μέρος Α/Τμήμα 2 του Διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη την βαθμολογία που αποδίδεται σε κάθε συμμετέχουσα εταιρεία.

Αναλυτικά:

Οι συνολικοί βαθμοί που συγκεντρώνει η εταιρεία ROHDE & SCHWARZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ανέρχονται στο σύνολο των 107,500 μονάδων.

Οι συνολικοί βαθμοί που συγκεντρώνει η εταιρεία ΜΟΡΤΕΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε.Π.Ε ανέρχονται στο σύνολο των 115,000 μονάδων.3. Διαγωνισμό για το Μέρος B/Τμήμα 1, με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 135895, κατέθεσε προσφορά η εταιρεία:Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής για το Μέρος Β/Τμήμα 1, η ΕΔΑ διαπίστωσε τα ακόλουθα:

1) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής της εταιρείας NETSCOPE SOLUTIONS Συστήματα Μετρήσεων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Α.Ε πληρούν όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη.

Μετά τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών για το Μέρος Β/Τμήμα 1, η ΕΔΑ διαπίστωσε τα ακόλουθα:

1) Η τεχνική προσφορά της εταιρείας NETSCOPE SOLUTIONS Συστήματα Μετρήσεων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Α.Ε πληροί όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη.

ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β / ΤΜΗΜΑ 1 ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Βάσει όλων των ανωτέρω η ΕΔΑ εισηγείται την συνέχιση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας στο επόμενο στάδιο για την εταιρεία NETSCOPE SOLUTIONS Συστήματα Μετρήσεων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Α.Ε που κατέθεσε προσφορά στο Μέρος Β/Τμήμα 1 του Διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη την βαθμολογία που αποδίδεται στην συμμετέχουσα εταιρεία.

Αναλυτικά:

H συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει η εταιρεία NETSCOPE SOLUTIONS Συστήματα Μετρήσεων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Α.Ε ανέρχεται στο σύνολο των 105,840 μονάδων.

4.    Στον Διαγωνισμό για το Μέρος Β/Τμήμα 2, με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 135896, κατέθεσαν προσφορές οι εταιρείες:1)    Η τεχνική προσφορά της εταιρείας ROHDE & SCHWARZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ πληροί όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη.

2)    Η τεχνική προσφορά της εταιρείας NETSCOPE SOLUTIONS Συστήματα Μετρήσεων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Α.Ε ΔΕΝ πληροί όλες τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη.

ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β / ΤΜΗΜΑ 2 ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Βάσει όλων των ανωτέρω η ΕΔΑ εισηγείται την συνέχιση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας στο επόμενο στάδιο για την εταιρεία ROHDE & SCHWARZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ που κατέθεσε προσφορά στο Μέρος Β/Τμήμα 2 του Διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη την βαθμολογία που αποδίδεται στην συμμετέχουσα εταιρεία.

Αναλυτικά:

Η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει η εταιρεία ROHDE & SCHWARZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ανέρχεται στο σύνολο των 100,000 μονάδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι.Την αποδοχή του από 30/11/2021 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς, δημόσιου διαγ/σμού για την προμήθεια ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΠΟΜΠΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ( CPV: 32210000, 30121420, 80531200 ) με σύναψη συμφωνίας πλαίσιο.

2 .Την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών :

α)των εταιριών NETSCOPE SOLUTIONS Συστήματα Μετρήσεων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Α.Ε με συνολική βαθμολογία 114,840 μονάδων, Vector Technologies Εισαγωγή Εμπορία Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ε.Π.Ε. με συνολική βαθμολογία 134,693 μονάδων και ΜΟΡΤΕΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε.Π.Ε με συνολική βαθμολογία 114,174 μονάδων για το συστημικό αριθμό 135893. Μέρος Α' Τμήμα 1.

β)των εταιριών ROHDE & SCHWARZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ με συνολική βαθμολογία 107,500 μονάδων και ΜΟΡΤΕΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε.Π.Ε με συνολική βαθμολογία 115,000 μονάδων για το συστημικό αριθμό 135894. Μέρος Α' Τμήμα 2.

γ)της εταιρίας NETSCOPE SOLUTIONS Συστήματα Μετρήσεων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Α.Ε με συνολική βαθμολογία 105,840 μονάδων για το συστημικό αριθμό 135895. Μέρος Β Τμήμα 1.

δ)της εταιρίας ROHDE & SCHWARZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ με συνολική βαθμολογία 100,000 μονάδων για το συστημικό αριθμό135896.Μέρος Β Τμήμα 2.

3.Τον αποκλεισμό από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας , λόγω του ότι δεν πληρούν όρους της διακήρυξης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο από 30/11/2021 πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, των εταιριών:

α) NETSCOPE SOLUTIONS Συστήματα Μετρήσεων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Α.Ε και PLISCH GMBH για το συστημικό αριθμό 135894.Μέρος Α' Τμήμα 2.

β) NETSCOPE SOLUTIONS Συστήματα Μετρήσεων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Α.Ε για το συστημικό αριθμό 135896.Μέρος Β' Τμήμα 2.

Κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί προδικαστική προσφυγή εντός (α) δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της υπ'αριθμ. 42/2021 διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού.

O ΓΔ ΔΟΥ
Ε. Κ ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή 04.01.22 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 50

Στην ίδια κατηγορία