ΕΡΤ: Προμήθεια 40 τεμαχίων Ραδιοφωνικών Αποκωδικοποιητών και 40 τεμαχίων Ενισχυτών Διανομής Σήματος ASI.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας:



Στην Αθήνα, σήμερα, 15 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κα Ιωάννα Στεφανάκη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπήθηκε από τον κ. Κωνσταντίνο Ζούλα, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 49ο : Προμήθεια 40 τεμαχίων ραδιοφωνικών αποκωδικοποιητών και 40 τεμαχίων ενισχυτών διανομής σήματος ASI.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών με αρ. πρωτ.: 20035/15.12.2021 και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει :

♦    Την αναγκαιότητα της προμήθειας 40 τεμαχίων ραδιοφωνικών αποκωδικοποιητών και 40 τεμαχίων ενισχυτών διανομής σήματος ASI, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 152.000,00 € πλέον ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ για το έτος 2022, με την προϋπόθεση της έγκρισης του αρμόδιου Υπουργού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθ. 2/2176/ΔΠΓΚ/9/1/2018 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί πολυετών υποχρεώσεων.

♦    Τη διενέργεια δημοσίου, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια 40 τεμαχίων ραδιοφωνικών αποκωδικοποιητών και 40 τεμαχίων ενισχυτών διανομής σήματος ASI, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει προσφερόμενης τιμής για κάθε ομάδα εξοπλισμού (και με δυνατότητα προσαύξησης έως της εξαντλήσεως του προϋπολογισμού κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΕΡΤ), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 152.000,00 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην αίτηση παραγγελίας, την έκθεση σκοπιμότητας, την τεκμηρίωση προϋπολογισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης και να την υπογράψει καθώς και να υπογράψει κάθε σχετικό με το διαγωνισμό έγγραφο, να χειρίζεται οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι την έκδοση απόφασης ανάδειξης οριστικού αναδόχου και να ορίσει τις κατά περίπτωση Επιτροπές. Ορίζεται, επίσης, ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 15.12.2021 - Αρ. Πρωτ.: 4464

Στην ίδια κατηγορία