ΕΡΤ: Πληρωμή υπηρεσιών διανομής πολυμεσικού περιεχομένου (CDN) που παρέχει η εταιρεία GLOMAN ΑΕ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:Στην Αθήνα, σήμερα, 21 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 75ο : Πληρωμή υπηρεσιών διανομής πολυμεσικού περιεχομένου (CDN).

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων με αρ. πρωτ. : 535/18.12.2020 σχετικά με τις υπηρεσίες δικτύου παροχής πολυμεσικού περιεχομένου (CDN), αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την καταβολή στην εταιρία GLOMAN AE ποσού ύψους 14.787,00 € πλέον ΦΠΑ για την περίοδο Σεπτέμβριος 2020 έως Δεκέμβριος 2020 όπου για τις ανάγκες μετάδοσης πολυμεσικού περιεχομένου από την ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX η κατανάλωση δεδομένων υπερέβη την προβλεπόμενη. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ ΑΕ για το οικονομικό έτος 2020. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει δαπάνη ύψους έως 8.000,00 € πλέον ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών διανομής πολυμεσικού περιεχομένου (CDN) από την εταιρία GLOMAN ΑΕ για κατανάλωση έως 3.740 ΤB (Terabytes) ή μέχρι την ανάδειξη αναδόχου στον υπό προκήρυξη διαγωνισμό, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα. Το κόστος θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ ΑΕ για το οικονομικό έτος 2021.

Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr 

Παρατηρήσεις: Δελτίο Τύπου - ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα, 21.12.2020 - Αρ. Πρωτ.: 3710

Στην ίδια κατηγορία