ΑΘΗΝΑ 9.84: Ανάθεση της προμήθειας πομπού FM ονομαστικής ισχύος 10kw προς εγκατάσταση στο κέντρο εκπομπής Υμηττού και δύο ζευγών Radio link στην POP 22W TELECOM ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

Διαβάστε ακολούθως τη σχετική απόφαση της Δ.Ε.Ρ.Α.ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Που εκλήθησαν με την υπ' αριθμ. 277 Πρόσκληση:
ΝΙΚΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ, ΜΑΡΙΑΜ ΣΑΚΙΜΠ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΔΕΡΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ και ΚΩΣΤΑΣ ΡΑΠΤΗΣ.
Απουσίαζαν αν κι εκλήθησαν τα μέλη: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΦΡΑΤΗ, ΖΑΚ ΛΕΒΗΣ και ΘΕΟΠΗ ΔΟΜΑΖΟΥ.
Γραμματέας: Ευστρατία Δροσάκη.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1.    Το Π.Δ. 25/1988 (ΦΕΚ Α'10/15.1.1988).
2.    Το Π.Δ 323/1989 (ΦΕΚ Α’ 146/31.05.1989).
3.    Τη με αρ. 25027/19.04.1984 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ Β’ 244/1984) .
4.    Τη με αρ. 45803/07.08.1989 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ Β’ 624/25.08.1989).
5.    Την παρ. 4 του άρθρου 252 του N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/8.6.2006).
6.    Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/07.06.2010).
7.    Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010).
8.    Την υπ’ αριθμ. 81263/53459/8.6.2015 απόφαση της Ασκούσας Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Β'1283/29.6.2015), ιδίως το άρθρο 7 αυτής.
9.    Τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Δ.Ε.Ρ.Α. (ΑΔΑ: 6ΨΠΠΟΡΘ7-Χ0Ο).
10.    Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α'143/28.6.2014). 
11.    Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ ΑΊ45/5.8.2016).
12.    Την υπ’ αριθμ. 1 απόφαση της 274ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Ρ.Α., που έλαβε χώρα στις 4.12.2019 (ΑΔΑ: Ψ87ΧΟΡΘ7-ΟΧ5).
13.    Την υπ’ αριθμ. 1/24-10-2012 απόφαση της 141 Συν. Δ.Σ. ΔΕΡΑ σχετικά με τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης άρθρο 9 (ΑΔΑ: ΒΕΝ0ΟΡΘ7-247).
14.    Την υπ’ αριθ. 2 απόφαση της με αρ. 251/26.11.2018 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Ρ.Α. περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού έτους 2θ19 (ΑΔΑ: 7ΥΡΕΟΡΘ7-ΔΜΤ), που εγκρίθηκε με την αρ. 2101 Πράξη της 31/20.12.2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων (ΑΔΑ: ΩΨ1ΩΩ6Μ-Ο68).
15.    Την υπ’ αριθ. 1 απόφαση της με αρ. 254/9.1.2019 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Ρ.Α. περί εγκρίσεως της πρώτης εσωτερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2θ19 (ΑΔΑ: 9ΔΧΨΟΡΘ7- ΣΓΦ), που εγκρίθηκε με την αρ. 378 Πράξη της 5/28.2.2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων (ΑΔΑ: Ψ5ΘΒΩ6Μ-161.
16.    Την υπ’ αριθ. 2 απόφαση της με αρ. 263/10.6.2019 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Ρ.Α. περί εγκρίσεως της δεύτερης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 (ΑΔΑ: ΩΚΖΟΟΡΘ7-9ΨΛ), που εγκρίθηκε με την αρ. 934 Πράξη της 16/25.7.2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων (ΑΔΑ: 6ΛΙ9Ω6Μ-Ο6Ρ).
17.    Την υπ’ αριθ. 1 απόφαση της με αρ. 270/16.10.2019 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Ρ.Α. περί εγκρίσεως της δεύτερης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 (ΑΔΑ: ΩΚΣΤΟΡΘ7-ΙΥΤ), που εγκρίθηκε με την αρ. 874 Πράξη της 39/11.11.2019 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων (ΑΔΑ: 7Ν86Ω6Μ-Α6Π).
18.    Το με αρ. πρωτ. 7151/5.12.2019 αίτημα ανάγκης.
19.    Το με αρ. πρωτ. 7152/5.12.2019 θεμελιωμένο αίτημα, αναρτημένο νόμιμα στο ΚΗΜΔΗΣ.
20.     Το με αρ. πρωτ. 7102/21.11.2019 Πρακτικό - Εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών (θέματα 2ο και 3ο).
21.    Τη με αρ. πρωτ. 7109/22.11.2019 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης
από την Πρόεδρο του Δ.Σ., με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης 62.000,00    €, σε    βάρος του    Κ.Α.    12.00.00 του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 με τίτλο «MHXANHMATA», επί της οποίας έχει    τεθεί    η βεβαίωση    της    Αναπληρώτριας
Προϊσταμένης Οικονομικών, ότι για την ανωτέρω δαπάνη υπάρχει πίστωση ποσού 62.000,00 € στον ΚΑ 12.00.00 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, ότι η ανωτέρω δαπάνη έχει καταχωρηθεί στο μητρώο δεσμεύσεων με αύξ. αρ. 56 και ότι απομένει υπόλοιπο προς ανάληψη 37.114,20 €.
22.    Τη με αρ. πρωτ. 7153/5.12.2019 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης
από την Πρόεδρο του Δ.Σ., με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης 12.152,00    €, σε    βάρος του    Κ.Α.    12.00.00 του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 με τίτλο «MHXANHMATA», επί της οποίας έχει    τεθεί    η βεβαίωση    της    Αναπληρώτριας
Προϊσταμένης Οικονομικών, ότι για την ανωτέρω δαπάνη υπάρχει πίστωση ποσού 12.152,00 € στον ΚΑ 12.00.00 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, ότι η ανωτέρω δαπάνη έχει καταχωρηθεί στο μητρώο δεσμεύσεων με αύξ. αρ. 57 και ότι απομένει υπόλοιπο προς ανάληψη 24.962,20 €.
23.    Την υπ’ αριθ. 1 απόφαση της με αρ. 275/5.12.2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΖΚΙΟΡΘ7-ΧΞ1), με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και δεσμεύτηκε πίστωση συνολικού ποσού 74.152,00 € (καθαρή αξία 59.800,00€ πλέον Φ.Π.Α. 14.352,00€), σε βάρος του Κ.Α. 12.00.00 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 με τίτλο «MHXANHMATA», για την ανάθεση της προμήθειας υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας (ΕΞ.ΥΠ.Π.) για 2 έτη (24 μήνες).
24.    Την υπ’ αριθ. 2 απόφαση της με αρ. 275/5.12.2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΘ7ΦΟΡΘ7-4Ψ5), με την οποία επιλέχθηκε η διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού και εγκρίθηκαν οι όροι της προκήρυξής του.
25.    Την υπ’ αρ. πρωτ. 7403/5.12.2019 προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 19PROC005984082 2019-12-06).
26.    Το φύλλο της 11.12.2019 της ημερήσιας εφημερίδας «Η Εφημερίδα των Συντακτών», στο οποίο δημοσιεύτηκε περίληψη της αμέσως παραπάνω προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού.
27.    Τη με αρ. πρωτ. 10.849/18.12.2019 προσφορά της επιχείρησης "POP 22W TELECOM ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”.
28.    Το διαβιβαστικό σημείωμα φακέλων προσφοράς με αρ. πρωτ. 7211/18.12.2019.
29.    Το με αρ. πρωτ. 7217/18.12.2019 Πρακτικό της Μόνιμης Επιτροπής Προμηθειών της Δ.Ε.Ρ.Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο,
αφού εξέτασε τα έγγραφα του φακέλου και έλαβε υπόψη του το με αρ. πρωτ. 7217/18.12.2019 Πρακτικό της Μόνιμης Επιτροπής Προμηθειών, με το οποίο η αρμόδια για τις προμήθειες Επιτροπή της Δ.Ε.Ρ.Α. βεβαιώνει, ότι από τα στοιχεία του φακέλου που κατέθεσε ο υποψήφιος ανάδοχος προκύπτει ότι προσκομίστηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τυπικής πληρότητας και ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω προμήθειας υπηρεσιών, καθώς και τα τιθέμενα οικονομικά κριτήρια, όπως αυτά είχαν τεθεί με το με αρ. πρωτ. 7152/5.12.2019 θεμελιωμένο αίτημα, ότι έχουν προσκομισθεί και όλα τα έγγραφα που προβλέπονται στην υπ’ αρ. πρωτ. 7403/5.12.2019 προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού και γίνεται ομόφωνη εισήγηση προς το Δ.Σ. για την κατακύρωση της προμήθειας στο συγκεκριμένο ανάδοχο, εγκρίνει ομόφωνα την ανάθεση της προμήθειας πομπού FM ονομαστικής ισχύος 10kw προς εγκατάσταση στο κέντρο εκπομπής Υμηττού και δυο ζευγών Radio link για τη μεταφορά του προγράμματος του ραδιοφωνικού σταθμού από τα studio της οδού Πειραιώς 100 στις εγκαταστάσεις εκπομπής στον Υμηττό, στην ατομική επιχείρηση "POP 22W TELECOM ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ευάδνης αρ. 6-8 (Τ.Κ. 11854), έχει Α.Φ.Μ. 034714207, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 125333101000, Α.Μ./Ε.Β.Ε.Α. 290423 και ιδιοκτήτη τον κ. Μαζαράκη Νικόλαο, κάτοικο Πειραιά, αντί συνολικού τιμήματος πενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (54.200,00 €), πλέον Φ.Π.Α. 24% 13.008,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 12.00.00 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 με τίτλο «MHXANHMATA».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Ρ.Α.
ΝΙΚΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

Παρατηρήσεις: Απόφαση Δ.Ε.Ρ.Α. - Αθήνα, 20/12/2019 - Αρ. Συν.: 277 - Αρ. Πρωτ.: 7427

Στην ίδια κατηγορία