ΕΡΑ: Προμήθεια RADIO LINK 1.7 GHz 10W Tx/RX (Ζευγών Πομπών- Δεκτών) και Κεραιών RADIO LINK 1.7GHz από την OMNIWAVE Μ. Ε.Π.Ε.

Διαβάστε ακολούθως τη σχετική Απόφαση Κατακύρωσης (Φ.190.143) της ΕΡΤ ΑΕ:ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ RADIO LINK 1.7 GHz 10W Tx/RX (ΖΕΥΓΩΝ ΠΟΜΠΩΝ- ΔΕΚΤΩΝ) ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΩΝ RADIO LINK 1.7GHz»

Έχοντας Υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α΄169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄112/2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α΄147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).
5. Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-09-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-09-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).
6. Την από 1/10/2019 Αίτηση Παραγγελίας της Δ/νσης Ανάπτυξης & Λειτουργίας Δικτύων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε, με μοναδικό αριθμό ΑΤΕ 16-02569, με την οποία ζητήθηκε να γίνει η προμήθεια RADIO LINK 1.7 GHz 10W Tx/RX (ΖΕΥΓΩΝ ΠΟΜΠΩΝ- ΔΕΚΤΩΝ) ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΩΝ RADIO LINK 1.7GHz της ΕΡΤ Α.Ε., CPV: 32230000-4, προυπολογιζόμενης δαπάνης 16.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
7. Την προσφορά (29-11-2019/4573/1119/NL/REv.v.1.1) που ελήφθη από την εταιρεία: «OMNIWAVE Ε.Π.Ε. Ραδιοτηλεοπτικά & Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα» με τιμή 12.220,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α..
8. Την Τεχνική Αξιολόγηση με ημερομηνία 02-12-2019 του Τμήματος Έρευνας, Ανάπτυξης & Σχεδιασμού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., που κρίνει την Προσφορά της εταιρείας «OMNIWAVE Ε.Π.Ε. Ραδιοτηλεοπτικά & Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα» ως τεχνικά κατάλληλη και την από 1-10-2019 τεκμηρίωση μοναδικότητας του προμηθευτή «OMNIWAVE Ε.Π.Ε. Ραδιοτηλεοπτικά & Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα» λόγω ομοιομορφίας από το τμήμα Έρευνας, Ανάπτυξης & Σχεδιασμού της ΕΡΤ Α.Ε.
9. Το Πρακτικό Νο 174/04-11-2019 Θέμα 16ο της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής, με τη θετική γνωμοδότησή της και την ακολούθηση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία «OMNIWAVE Ε.Π.Ε. Ραδιοτηλεοπτικά & Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα».
10. Την με Αρ. Πρωτ.: 17198/12-11-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ Ψ16Ν465Θ1Ε-Χ1Β), η οποία εγκρίνει την Δέσμευση του προϋπολογισμού της ΕΡΤ ΑΕ της χρήσης του οικονομικού έτους 2019. (ΑΤΕ16-02569 ΔΕΣΜ16-02540 Λογαριασμός 12.00.00).
11. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από την εταιρεία OMNIWAVE ΜΟΝ ΕΠΕ.
12. Την με αρ. πρωτ. 22294 απόφαση ανάκλησης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΗΝΤ465Θ1Ε-62Υ) για την αποδέσμευση πίστωσης (ΑΔΕΣ: 12-00818)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την απευθείας ανάθεση λόγω μοναδικότητας και τεχνικής καταλληλότητας της προμήθειας RADIO LINK 1.7 GHz 10W Tx/RX (ΖΕΥΓΩΝ ΠΟΜΠΩΝ- ΔΕΚΤΩΝ) ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΩΝ RADIO LINK 1.7GHz της ΕΡΤ Α.Ε., CPV: 32230000-4 στην εταιρεία «OMNIWAVE Ε.Π.Ε. Ραδιοτηλεοπτικά & Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα» με ΑΦΜ: 998988784, Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου η οποία εδρεύει στην οδό Πολεμιστών 10, 14123 Λυκόβρυση, με τιμή 12.220 ευρώ πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με την προσφορά της η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ως εξής:
1. ΟΙΚΟΣ: Suono ΤΥΠΟΣ: TSL-RAL Professional FM Radiolink 1,7-1,9 GHz TSL Transmitter 5W output RAL Receiver Detailed specs on attached Data Sheet 4 PAIRS ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 2.215,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
2. ΟΙΚΟΣ: Aldena ΤΥΠΟΣ: ACE2209620 Helicoidal 22 coils in stainless steel with fiberglass radome. Freq. Range: 1.5-2.5 GHz, N type Female Connector Detailed specs on attached Data Sheet. 8 ΤΕΜΑΧΙΑ Τ.Τ. 420 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
Εγγύηση: το Α/Α.1 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης και το Α/Α.2 24 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης
Χρόνος παράδοσης των υλικών: 2-3 εβδομάδες και όχι μετά τις 31/12/2019, ο χρόνος μετρά από την κοινοποίηση στην Ανάδοχο εταιρεία, της παρούσας απόφασης κατακύρωσης.
Τόπος παράδοσης: Ραδιομέγαρο, Λ. Μεσογείων 432, αποθήκη δικτύου κος Βενετσάνος 2106075765
Επιτροπή παραλαβής : Νταής Δημήτριος, Στυλιανός Παναγιώτου Γραμματέας, Νίκολαος Κανιώρης μέλος
Τρόπος Πληρωμής: Σε διάστημα 30 ημερών από την οριστική ποιοτική παραλαβή των υλικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός 10 ημερών από την παράδοσή τους. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο ποιοτικής παραλαβής των υλικών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ ΑΕ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 12.220€ πλέον Φ.Π.Α.
Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) και υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011), οι οποίες επιβαρύνονται με χαρτόσημο και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου.
Η Παρούσα επέχει θέση Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. 203/20-9-2019, Θέμα 1ο) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-9-2019 (ΑΔΑ: Κ88465Θ1Ε-01Ψ).

Ο Γ.Δ. Δ.Ο.Υ.
ΕΥ. Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Παρατηρήσεις: ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (Φ.190.143) - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 16.12.2019 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 22331

Στην ίδια κατηγορία