ΕΡΤ 3: Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Φωτιστικών LED STUDIO & Παρελκόμενων για το Studio 2 των Ειδήσεων.

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει συνοπτικό επαναληπτικό διαγωνισμό, με αντικείμενο την προμήθεια Φωτιστικών LED SΤUDIO και παρελκόμενων για το Studio 2 των Ειδήσεων της ΕΡΤ3.Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει προσφερόμενης τιμής συνολικά.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 59.860,00€ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία βαρύνει τον κωδικό αριθμό προϋπολογισμού 12.06.00 της ΕΡΤ-ΑΕ (ΕΡΤ3) του Φορολογικού Έτους 2021.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 21/04/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 στα γραφεία της ΕΡΤ-ΑΕ στην Θεσσαλονίκη, (Αγγελάκη 2, ισόγειο, γραφ. 0.2).

Διαβάστε-Κατεβάστε τη Διακήρυξη (pdf)

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Διακήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού - ΕΡΤ ΑΕ - 9 Απριλίου 2021

Στην ίδια κατηγορία