Ο Κωνσταντίνος Σταματίου στη θέση του Προϊσταμένου Τμήματος Εικονοληψίας και Υποστήριξης Παραγωγών της Διεύθυνσης Παραγωγής & Τεχνικής Λειτουργίας, της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3, της ΕΡΤ Α.Ε.

Διαβάστε ακολούθως τη σχετική απόφαση της ΕΡΤ 3:ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση στη θέση Προϊσταμένου Τμήματος Εικονοληψίας & Υποστήριξης Παραγωγών της Διεύθυνσης Παραγωγής και Τεχνικής Λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3 της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.»

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν.4173/2013 (Φ.Ε.Κ. ΑΊ69), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδίως με τις διατάξεις του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α' 44) «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».

2.    Την υπ’ αριθμ. Ε/178/17.09.2019 Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό [Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)»], (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ 749/17.09.2019).

3.    Την υπ’ αριθμ. 2872/20.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (Πρακτικό 203/20.09.2019, θ. Ιο: Συγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα, ΑΔΑ:ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

4.    Το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (ΑΔΑ: ΨΓ7Ρ465Θ1Ε-ΛΨ5), όπως τροποποιήθηκε μετηνυπ' αριθμ. 3150/11.03.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..

5.    Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ: ΩΑΩΚ465Θ1Ε-ΕΤΤ).

6.    Την υπ' αριθμ. 3041/15.01.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.(Πρακτικό 212/15.01.2020, θ. 11° Πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3 της ΕΡΤ ΑΕ», ΑΔΑ: ΩΣΚΑ465Θ1Ε-ΖΛΦ), (ΦΕΚ Γ'105/03.02.2020).

7.    Την υπ’ αριθμ. 6619/01.06.2020 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., «Παροχή εξουσιοδοτήσεων», (ΑΔΑ: Ω700465Θ1Ε-ΓΣΛ).

8.    Την υπ’ αρ. Πρωτ. 1294/27.07.2020 Απόφαση Γενικού Διευθυντή ΕΡΤ3 με θέμα «Τοποθέτηση στη θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Παραγωγής & Τεχνικής Λειτουργίας, της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3, της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε..» (ΑΔΑ: Ω7Υ4465Θ1Ε-ΨΓΕ).

9.    Την υπ' αριθμ. 516/19.08.2020 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή ΕΡΤ3, για την τοποθέτηση στη θέση Προϊσταμένου Τμήματος Εικονοληψίας και Υποστήριξης Παραγωγών της Διεύθυνσης Παραγωγής & Τεχνικής Λειτουργίας, της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3, της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ ΛΕ¬ΙΟ. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Αποφασίζουμε

Την τοποθέτηση του τακτικού υπαλλήλου - Εικονοληπτών, Κωνσταντίνου Σταματίου του Αργυρίου - Σταμάτη, {AM ), στη θέση του Προϊσταμένου Τμήματος Εικονοληψίας και Υποστήριξης Παραγωγών της Διεύθυνσης Παραγωγής & Τεχνικής Λειτουργίας, της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3, της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΤ3
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΑΛΟΣ ΣΤΑΓΚΟΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ 3 - Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020 - Αρ. Πρωτ.: Θ1431