ΕΡΤ: Παραγωγή & προβολή virtual augmented graphics/reality, infographics από τη Galanis Sports Data.

Διαβάστε ακολούθως τη σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.:Στην Αθήνα, σήμερα, 15 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του ΔΣ, ο κ. Γεώργιος Γαμπρίτσος, Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Νικόλαος Ελματζιόγλου, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη και ο κ. Αριστοτέλης Μεταξάς, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν, επίσης, ο κ. Ευάγγελος Λουριδάς, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 10ο : Συμπλήρωση της ΑΔΣ 2385/21.11.2018 (Πρακτικό 177, Θ. 22ο : Αποδοχή πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού & εξειδικευμένου προσωπικού για την παραγωγή & προβολή εικονικών γραφικών (virtual augmented graphics/reality, infographics).

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης με αρ. πρωτ. : 03/11/13.01.2020, αποφασίζει ομόφωνα τη συμπλήρωση της ΑΔΣ 2385/21.11.2018 (Πρακτικό 177, Θ. 22ο : «Αποδοχή πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού & εξειδικευμένου προσωπικού για την παραγωγή & προβολή εικονικών γραφικών (virtual augmented graphics/reality, infographics») και καθορίζει ως χρόνο έναρξης παροχής των υπηρεσιών από την ανάδοχο εταιρία «Γαλάνης Ανώνυμος Εμπορική Εταιρία Επεξεργασίας Αθλητικών Πληροφορικών ΑΕ», με δτ «Galanis Sports Data», την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 10 μήνες από την υπογραφή της.
Η συνολική δαπάνη των 62.943,20 € πλέον ΦΠΑ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ ΑΕ για το οικονομικό έτος 2020.
Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ως δευτερεύων διατάκτης για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΡΤ - Αθήνα, 15.1.2020 - Αρ. Πρωτ. : 3040

Στην ίδια κατηγορία