ΕΡΤ: Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης 6 HD Μονάδων Μίξης Εικόνας GRASS VALLEY GROUP KAHUNA 9600/6400 από Telmaco για 9 Μήνες.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της Δημόσιας Τηλεόρασης:ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Παροχή υπηρεσιών συντήρησης έξι (6) μονάδων μίξης εικόνας υψηλής ευκρίνειας (HD) GRASS VALLEY GROUP KAHUNA 9600/6400 (τέσσερις μονάδες από τις παραπάνω συνοδεύονται από Panels χειρισμού τύπου Maverick) για χρονική περίοδο εννέα (9) μηνών.

Έχοντας υπόψη:

Ι.Τις διατάξεις του ν.4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2.    Τις διατάξεις του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83 (ΦΕΚ Α' 184/2020)],

3.    Τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4.    Την υπ'αρ.102/15.11.2018 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018),

5.    Την υπ'αριθμ.Ε/178/17.09.2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 749/2019),

6.    Την υπ’ αριθμ. Ε/216/16.6.2022 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός δύο (2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 511/2022),

7.    Την υπ’ αριθμ.4837/28.6.2022 (Πρακτικό 299/28.06.2022-Θ.1ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Επανασυγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα», (ΑΔΑ:6ΠΠ2465Θ1Ε-ΨΙΠ),

8.    Την υπ’ αριθμ.3950/01.04.2021 (Πρακτικό 257/01.04.2021-Θ.73ο) ορθή επανάληψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΑΔΑ: Ψ6ΟΑ465Θ1Ε-ΞΧΦ),

9.    Το Ν. 4013/2011 περί Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει .

10.    Το υπ'αριθμ. 1286/12.02.2023 Αίτημα της Γενικής Δ/νσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της ΕΡΤ ΑΕ, με το οποίο ζητείται η παροχή υπηρεσιών συντήρησης έξι (6) μονάδων μίξης εικόνας υψηλής ευκρίνειας (HD) GRASS VALLEY GROUP KAHUNA 9600/6400 (τέσσερις μονάδες από τις παραπάνω συνοδεύονται από Panels χειρισμού τύπου Maverick) για χρονική περίοδο εννέα (9) μηνών, από την εταιρία TELMACO S.A., προυπολογιζόμενης δαπάνης 29.900,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ (CPV 50340000-0) (ΑΤΕ- 16-05063/2023)

11.    Την υπ'αριθμ. 3314/21.02.2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΡΞ9Κ465Θ1Ε-Χ5Θ).

12.    Την υπ'αριθμ. 3452/23.02.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και υποβολής Οικονομοτεχνικής Προσφοράς από τη Δ/νση Προμηθειών-Διαχ/σης της ΕΡΤ ΑΕ (ΑΔΑΜ: 22PROC012190692)

13.    Την Οικονομοτεχνική Προσφορά που υπέβαλλε ηλεκτρονικά η εταιρία TELMACO S.A.

14.    Την από 02/03/2023 σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δ/νσης της ΕΡΤ ΑΕ, ως προς την τεχνική καταλληλότητα της προσφοράς της εταιρίας.

15.    Την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων από την παραπάνω εταιρία για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από τη διαδικασία σύναψης Σύμβασης (παρ.1 & 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/16)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απευθείας ανάθεση λόγω τεχνικής καταλληλότητας και αντιπροσώπευσης του οίκου GRASS VALLEY, στην εταιρία με την επωνυμία ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε. (Αθ. Διάκου 23, Χαλάνδρι, ΑΦΜ 094150597-ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, (CPV 50340000-0) για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης έξι (6) μονάδων μίξης εικόνας υψηλής ευκρίνειας (HD) GRASS VALLEY GROUP KAHUNA 9600/6400 (τέσσερις μονάδες από τις παραπάνω συνοδεύονται από Panels χειρισμού τύπου Maverick), σύμφωνα με όσα ορίζονται και αναλυτικά περιγράφονται στην Αίτηση Παραγγελίας, στην Έκθεση Σκοπιμότητας και στην οικονομοτεχνική προσφορά της εταιρίας, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στο ποσό των 29.900,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ (ΑΤΕ-16-05063/2023)

Διάρκεια Σύμβασης: Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών και άρχεται από την ημερομηνία ανάρτησης της Απόφασης Ανάθεσης της υπηρεσίας στη Διαύγεια.

Τρόπος πληρωμής: Η τιμολόγηση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση της παροχής των ζητούμενων υπηρεσιών, με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και κατόπιν έκδοσης της σχετικής Βεβαίωσης/Πρωτοκόλλου Παραλαβής,
που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας για την οποία προορίζεται η προαναφερόμενη υπηρεσία, που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό με την παρούσα Απόφαση Ανάθεσης (Ν. 4782/09.03.2021, άρθρο 107)

Η εξόφληση των τιμολογίων, θα πραγματοποιηθεί μετά την παραλαβή των υπηρεσιών με πίστωση τριάντα (30) ημερών και αφού έχει εκδοθεί η σχετική Βεβαίωση παραλαβής των υπηρεσιών από την αρμόδια Δ/νση της ΕΡΤ ΑΕ. με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του δικαιούχου. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που έχει τυχόν ζητηθεί από τους αρμοδίους που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Tον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Σε αναθέσεις συνολικού ποσού άνω των € 1.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (ν. 4412/2016, ν. 4013/2011) και βαρύνουν τον Ανάδοχο υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ'αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Εάν μετά την ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης επιβληθούν επιπλέον φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του προμηθευτή.

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ.

Η παρούσα Απόφαση επέχει ισχύ Σύμβασης διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. Αναλυτικότερα, η συμβατική δέσμευση μεταξύ της ΕΡΤ Α.Ε. και του αναδόχου διέπεται, κατά σειρά ισχύος, από τα ακόλουθα έγγραφα:

1)    Την παρούσα Ανάθεση - Απόφαση .

2)    Τη σχετική πρόσκληση της ΕΡΤ Α.Ε.

3)    Την τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου στο μέτρο που δεν αντίκειται στις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/16 .

4)    Τις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/2016 .

5)    Συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 03.03.23 - Αρ. Πρωτ.: 3825