ΕΡΤ: Προμήθεια Υλικών Επέκτασης Υπάρχοντος Αποθηκευτικού Χώρου AVID NEXIS (Storage 120TB) & Υπηρεσιών Εγκατάστασης-Παραμετροποίησης από Telmaco SA.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της Δημόσιας Τηλεόρασης:ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥΘέμα : «Αποδοχή Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ AVID NEXIS (STORAGE 120TB) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ για την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ Α.Ε.» και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου».

Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α' 169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83] (Φ.Ε.Κ. Α' 184/2020), όπως ισχύει.

3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α' 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).

5.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/216/16-06-2022 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός δύο (2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ΕΡΤ Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 511/2022).

6.    Το υπ'αριθμ. ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 1360/16.12.2023 πρακτικό 21/12.12.2023 με θέμα: Προσωρινή πλήρωση θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΡΤ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 10 του ν.5062/23.

7.    Την υπ'αριθμ. 5859/18.12.2023 (Πρακτικό 350/18.12.2023 Θ1ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα - Παροχή εξουσιοδοτήσεων/ ΑΔΑ:ΡΟΩ7465Θ1Ε-Λ22».

8.    Την υπ'αριθμ. 5860/18.12.2023 (Πρακτικό 350/18.12.2023 Θ2ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε «Ανανέωση θητείας Γενικών Διευθυντών - Παροχή εξουσιοδοτήσεων/ ΑΔΑ:9Ε77465Θ1Ε- ΥΩΚ».

9.    Την με αριθμ.πρωτ.: 5486/04.04.2023 Απόφασης Δ.Σ. (Πρακτικό 328/04.04.2023, , Θέμα 15ο : Αναγκαιότητα προμήθειας υλικών επέκτασης του υπάρχοντος αποθηκευτικού χώρου AVID NEXIS, ΑΔΑ: 609Ν465Θ1Ε-ΟΘΚ), με την οποία εγκρίνεται η αναγκαιότητα προμήθειας υλικών επέκτασης του υπάρχοντος αποθηκευτικού χώρου AVID Nexis για την επέκταση της χωρητικότητας του υπάρχοντος συστήματος διαχείρισης αρχείων AVID Media Central και εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων να εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης, να υπογράψει κάθε σχετικό με τη διενέργεια του διαγωνισμού έγγραφο, να χειρίζεται οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι και την έκδοση απόφασης ανάδειξης οριστικού αναδόχου, να υπογράψει τη σύμβαση και να χειριστεί οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά τον χρόνο υλοποίησης της, καθώς και να ορίσει τις αρμόδιες Επιτροπές και τέλος τον ορισμό του ως δευτερεύων διατάκτη.

10.    Την με αριθμ. πρωτ. 6249/12.04.2023 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2023 της ΕΡΤ Α.Ε. (ΑΔΑ: 92ΚΝ465Θ1Ε-ΒΤΓ) ΑΤΕ:16-05105, ΔΕΣΜ:16-04732, ΛΟΓ. 12.00.

11.    Την με αριθμ.πρωτ. 13741/08.09.2023 (αριθμ. 95/2023) Διακήρυξη του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ IKAm ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ AVID NEXIS (STORAGE 120TB) & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ (Συστημικός αριθμός: 220167).

12.    Την αριθμ.πρωτ. 13765/08.09.2023 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της ΕΡΤ Α.Ε με θέμα «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ AVID NEXIS (STORAGE 120TB) & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ»(ΟΡν: 30234100-9, ΑΔΑ: 9ΙΝΓ465Θ1Ε-ΝΞ5).

13.    Την αριθμ.πρωτ. 13761/08.09.2023 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της ΕΡΤ Α.Ε με θέμα «ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ AVID NEXIS (STORAGE 120TB) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ» - (ΑΔΑ: ΨΑΦΝ465Θ1Ε-ΕΥ0).

14.    Την αριθμ.πρωτ. 14727/28.09.2023 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της ΕΡΤ Α.Ε με θέμα «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ AVID NEXIS (STORAGE 120TB) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Α/Α 220167. (Διακήρυξη 95/2023 με αριθμ. πρωτ. 13741/08.09.2023)»

15.    Την μοναδική προσφορά της εταιρείας «^MAKO AE ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» που κατατέθηκε εμπρόθεσμα.

16.    Την με Αριθμ. Πρωτ. 17080/ 13.11.2023 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων της ΕΡΤ Α.Ε. με θέμα «ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ^Ω ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ AVID NEXIS (STORAGE 120TB) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ», η οποία έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KAT.Ω ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ AVID NEXIS (STORAGE 120TB) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ».

Έχοντας Υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του ν.4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2.    Τις διατάξεις του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως83 (ΦΕΚΑ' 184/2020)],

3.    Τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚΑ'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4.    Την υπ'αρ.102/15.11.2018 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018),

5.    Την υπ'αριθμ.Ε/178/17.09.2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό της «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 749/2019),

6.    Την υπ' αριθμ. Ε/216/16.6.2022 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός δύο (2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 511/2022),

7.    Την υπ' αριθμ.4837/28.6.2022 (Πρακτικό 299/28.06.2022-Θ.1ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Επανασυγκρότηση του ΔΣ της ΕΡΤ σε σώμα», (ΑΔΑ:6ΠΠ2465Θ1Ε-ΨΙΠ),

8.     Την με αριθμ.πρωτ.: 5486/04.04.2023 Απόφασης Δ.Σ. (Πρακτικό 328/04.04.2023, ,
Θέμα 15ο : Αναγκαιότητα προμήθειας υλικών επέκτασης του υπάρχοντος αποθηκευτικού χώρου AVID NEXIS, ΑΔΑ: 609Ν465Θ1Ε-ΟΘΚ), με την οποία εγκρίνεται η αναγκαιότητα προμήθειας υλικών επέκτασης του υπάρχοντος αποθηκευτικού χώρου AVID Nexis για την επέκταση της χωρητικότητας του υπάρχοντος συστήματος διαχείρισης αρχείων AVID Media Central και εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων να εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης, να υπογράψει κάθε σχετικό με τη διενέργεια του διαγωνισμού έγγραφο, να χειρίζεται οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι και την έκδοση απόφασης ανάδειξης οριστικού αναδόχου, να υπογράψει τη σύμβαση και να χειριστεί οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά τον χρόνο υλοποίησης της, καθώς και να ορίσει τις αρμόδιες Επιτροπές και τέλος τον ορισμό του ως δευτερεύων διατάκτη,

9.    Την με αριθμ. πρωτ. 6249/12.04.2023 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης έτους 2023 της ΕΡΤ Α.Ε. (ΑΔΑ: 92ΚΝ465Θ1Ε-ΒΤΓ) ΑΤΕ:16-05105, ΔΕΣΜ:16-04732, ΛΟΓ. 12.00,

10.    Την με αριθμ.πρωτ. 13741/08.09.2023 (αριθμ. 95/2023) Διακήρυξη του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KAT.Ω ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ AVID NEXIS (STORAGE 120TB) & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ (Συστημικός αριθμός: 220167),

11.    Την αριθμ.πρωτ. 13765/08.09.2023 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της
ΕΡΤ Α.Ε με θέμα «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ AVID NEXIS (STORAGE 120TB) & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ»(ϋΡν: 30234100-9, ΑΔΑ: 9ΙΝΓ465Θ1Ε- ΝΞ5),

12.    Την αριθμ.πρωτ. 13761/08.09.2023 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της
ΕΡΤ Α.Ε με θέμα «ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ AVID NEXIS (STORAGE 120TB) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ» - (ΑΔΑ: ΨΑΦΝ465Θ1Ε-ΕΥ0),

13.    Την αριθμ.πρωτ. 14727/28.09.2023 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της
ΕΡΤ Α.Ε με θέμα «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ AVID NEXIS (STORAGE 120TB) ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Α/Α 220167. (Διακήρυξη 95/2023 με αριθμ. πρωτ. 13741/08.09.2023)»,

14.    Την μοναδική προσφορά της εταιρείας «TEΛMAKO AE ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» που κατατέθηκε εμπρόθεσμα,

15.    Το από 27.10.2023 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικής Προσφοράς της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του προαναφερόμενου διαγωνισμού με το οποίο κάνει δεκτά τα δικαιολογητικά συμμετοχής καί την τεχνική προσφορά της μοναδικής προσφέρουσας εταιρείας «TEAMAKO AE ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»,

16. Το από 27.10.2023 Πρακτικό Ελέγχου Οικονομικής Προσφοράς της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του προαναφερόμενου διαγωνισμού στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Η επιτροπή εξέτασε την οικονομική προσφορά του μοναδικού προσφέροντος οικονομικού φορέα «TEAMAKO AE ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και διαπίστωσε ότι η οικονομική του προσφορά είναι σύννομη με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και το συνολικό ύψος της προσφοράς (80.550,00€ πλέον ΦΠΑ), δεν υπερβαίνει το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού, κρίνεται συμφέρουσα για την ΕΡΤΑΕ και εισηγείται την ανακήρυξή της ως προσωρινή ανάδοχο του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια υλικών επέκτασης του υπάρχοντος αποθηκευτικού χώρου AVID NEXIS (Storage 120TB) και υπηρεσιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης και την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με την κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης από την προαναφερόμενη εταιρεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1.    Την αποδοχή του από 27.10.2023 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικής Προσφοράς της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, εθνικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την Προμήθεια υλικών επέκτασης του υπάρχοντος αποθηκευτικού χώρου AVID NEXIS (Storage 120TB) και υπηρεσιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης.

2.    Την αποδοχή του από 27.10.2023 Πρακτικού Ελέγχου οικονομικής προσφοράς της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, εθνικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την Προμήθεια υλικών επέκτασης του υπάρχοντος αποθηκευτικού χώρου AVID NEXIS (Storage 120TB) και υπηρεσιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου.

3.    Την αποδοχή των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς της εταιρείας «TEAMAKO AE ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ», που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

4.    Την ανακήρυξη της εταιρείας με επωνυμία «ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε», (ΑΦΜ: 094150597, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Διευθ: ΒΑΡΝΑΛΗ & ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 23, Τ.Κ. 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ), ως προσωρινής αναδόχου του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την Προμήθεια υλικών επέκτασης του υπάρχοντος αποθηκευτικού χώρου AVID NEXIS (Storage 120TB) και υπηρεσιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης (CPV: 30234100-9), με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο των υλικών, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της στη συνολική τιμή των ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ πλέον ΦΠΑ (80.550,00€ πλέον ΦΠΑ), η οποία είναι συμφέρουσα για την ΕΡΤ Α.Ε, ως εξής:


ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:    Ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ πλέον ΦΠΑ (80.550,00€ πλέον ΦΠΑ) Η προαναφερόμενη προσωρινή ανάδοχος εταιρεία, υποχρεούται να υποβάλλει εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από την σχετική έγγραφη ειδοποίησή της, τα έγγραφα οριστικής κατακύρωσης που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο της υπ' αριθμ. πρωτ. 13741/08.09.2023 (αριθμ. 95/2023) Διακήρυξης . Σε αντίθετη περίπτωση η ΕΡΤ Α.Ε. μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα έκπτωσης της προσωρινής αναδόχου εταιρείας.

Ο ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤ.ΜΕΣΩΝ

Ι. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

17.    Την με Αριθμ. Πρωτ.: 17392/17.11.2023 Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών Κατακύρωσης στην προσωρινή ανάδοχο Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ».

18.    Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υπέβαλε εμπρόθεσμα η προσωρινή ανάδοχος εταιρεία «ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ», μέσω του συστήματος επικοινωνίας του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και με την κατάθεση φυσικού φακέλου.

19.    Το από 14.12.2023 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του προαναφερόμενου διαγωνισμού με το οποίο εισηγείται: α) Την αποδοχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας TEΛMAKO A.E. και την ανάδειξή της σε οριστικό ανάδοχο, σύμφωνα με την οικονομική της προσφορά, η οποία είναι εντός προϋπολογισμού, κρίνεται συμφέρουσα για την ΕΡΤ Α.Ε. και ανέρχεται στο ποσό των €80.550,00 πλέον ΦΠΑ και β) Την πρόσκληση της εν λόγω εταιρείας προς υπογραφή της σχετικής σύμβασης, όπως προβλέπεται από την υπ' αριθμ. 95/2023 Διακήρυξη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την αποδοχή του από 14.12.2023 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια υλικών επέκτασης του υπάρχοντος αποθηκευτικού χώρου AVID NEXIS (Storage 120TB) και υπηρεσιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης.

Β. Την ανακήρυξη της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε.», (ΑΦΜ: 094150597, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Διευθ: Αθανασίου Διάκου 23, Τ.Κ. 15233, Χαλάνδρι), ως οριστικής αναδόχου του ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αντικείμενο την προμήθεια υλικών επέκτασης του υπάρχοντος αποθηκευτικού χώρου AVID NEXIS (Storage 120TB) και υπηρεσιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης (CPV: 30234100-9), με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο των υλικών, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της στη συνολική τιμή των ογδόντα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ πλέον ΦΠΑ (80.550,00€ πλέον ΦΠΑ), η οποία είναι συμφέρουσα για την ΕΡΤ Α.Ε, ως εξής:
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Το 100% της συμβατικής αξίας εντός τριάντα (30) ημερών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή με την ολοκλήρωση της παράδοσης - εγκατάστασης / παραμετροποίησης και καλής λειτουργίας των υλικών.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016140, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
TOV Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει (Άρθρο 4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011).  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 (Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016).
 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά έτοιμα προς λειτουργία και σύνδεση στο δίκτυο της ΕΡΤ ΑΕ και να τα εγκαταστήσει και παραμετροποιήσει στο υφιστάμενο Rack σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η παραλαβή του έργου θα πραγματοποιηθεί στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, Μεσογείων 432, Αγ. Παρασκευή στο Data Center (Ρ047).

Όλα τα ζητούμενα είδη θα παραδοθούν έτοιμα προς λειτουργία και σύνδεση στο δίκτυο της ΕΡΤ Α.Ε, μαζί με όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία και τη διασύνδεσή τους, ήτοι καλώδια δικτύου και καλώδια συνδέσεων, εγχειρίδια λειτουργίας, τους οδηγούς (drivers) των επιμέρους συσκευών και όποια άλλα βοηθητικά προγράμματα δίνει η κατασκευάστρια εταιρεία, καθώς και την απαραίτητη άδεια χρήση του λειτουργικού συστήματος και κάθε ζητούμενου λογισμικού.

ΕΓΓΥΗΣΗ: Εγγύηση καλής λειτουργίας, για ένα (1) έτος, για όλα τα είδη η οποία συμπεριλαμβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης-τεχνικής υποστήριξης δηλαδή την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτήματος, τα εξαρτήματα, την εργασία και τη μεταφορά τους.

Ο μέγιστος χρόνος έναρξης της διαδικασίας αντικατάστασης εξοπλισμού ο οποίος θα έχει παρουσιάσει βλάβη θα είναι εντός είκοσι τεσσάρων ωρών (24) από την ειδοποίηση για όλες τις μέρες τις εβδομάδας.

Ο ανάδοχος θα συνεργαστεί στο μέγιστο βαθμό με το προσωπικό της ΕΡΤ Α.Ε θέτοντας υπόψη του κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στην καλυτέρευση, την επίσπευση, ή την βελτιστοποίηση του έργου, καθώς και κάθε τυχόν στοιχείου που αντίθετα, μπορεί να θέσει την ποιότητα ή τις προθεσμίες παράδοσης του έργου σε κίνδυνο.

Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από της προσκλήσεώς του , μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 361 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 360 του Ν. 4412/2016 είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης οριστικού αναδόχου στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση κληθεί και δεν προσέλθει να υπογράψει τη σχετική σύμβαση ή δεν καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης και τα τυχόν λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση στο όνομα του από κάθε γενικά δικαίωμά του απ' αυτόν και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται βάσει του Ν. 4412/2016.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αγ. Παρασκευή, 22.12.2023 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 19657

Στην ίδια κατηγορία