ΕΡΤ: Ανάθεση Υπηρεσιών Ενοικίασης Λογισμικού Διαχείρισης Αρχείων της Dalet από PTS.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας:ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ. Α΄169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2. Τις διατάξεις του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83 (ΦΕΚ Α΄ 184/2020)],

3. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4. Την υπ’ αριθμόν Ε/178/17.09.2019 Απόφαση Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 749/2019),

5. Την υπ’ αριθμόν Ε/216/22.06.2022 Απόφαση Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός δύο (2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 511/22.06.2022),

6. Την υπ’ αριθμόν 5859/18.12.2023 (Πρακτικό 350/18.12.2023-Θ.1ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα – Παροχή εξουσιοδοτήσεων», (ΑΔΑ: ΡΟΩ7465Θ1Ε-Λ22),

7. Την υπ’ αριθμ.6071/29.02.2024 (Πρακτικό 357/29.02.2024-Θ.33ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. «Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων», (ΑΔΑ: Ρ7ΞΛ465Θ1Ε-5ΡΥ),

8. Την υπ’ αριθμ. 2430/01.05.2024 Αίτηση Παραγγελίας της Διεύθυνσης Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών της ΕΡΤ Α.Ε. με την οποία ζητήθηκε η ενοικίαση λογισμικού διαχείρισης αρχείων, (CPV: 48000000-8, ΑΤΕ: 16-05978/24) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.000,00€, πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με την συνημμένη Έκθεση Σκοπιμότητας και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διεύθυνσης Ψηφιακών Υποδομών & Εφαρμογών της ΕΡΤ Α.Ε. (ΚΗΜΔΗΣ: 24REQ014817363).

9. Την με αρ. Πρωτ.: 9065/15.05.2024 (ΑΔΑ: ΨΥΝΞ465Θ1Ε-Δ48), Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το έτος 2024.

10. Την με αρ. Πρωτ.: 8993/28.05.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Υποβολής Προσφοράς του Τμήματος Προμηθειών Υπηρεσιών της ΕΡΤ Α.Ε., με συνημμένες τις Τεχνικές Προδιαγραφές, η οποία εστάλη στις εταιρείες: α) «PIERIDES TECHNOSYSTEMS S.A.», β) «COMART A.E.» και γ) «TELMACO A.E.» μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 28.05.2024 (ΑΔΑΜ:24PROC014832335).

11. Την μοναδική Προσφορά που ελήφθη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον Οικονομικό Φορέα: «PIERIDES TECHNOSYSTEMS S.A.» με ημερομηνία 03.06.2024, αξίας 7.000,00€, πλέον Φ.Π.Α.

12. Το από 04.06.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Ψηφιακών Υποδομών και Εφαρμογών σύμφωνα με το οποίο η προσφορά της εταιρείας: «PIERIDES TECHNOSYSTEMS S.A.» κρίθηκε τεχνικώς κατάλληλη.

13. Τα δικαιολογητικά έγγραφα για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης (άρθρο 73 παρ. 1 & 2, ν.4412/2016) που υπεβλήθησαν από τον Προσφέροντα Οικονομικό Φορέα «PIERIDES TECHNOSYSTEMS S.A.».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απευθείας ανάθεση, ως μοναδικής, συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς και τεχνικώς κατάλληλης, στην εταιρεία: «PIERIDES TECHNOSYSTEMS S.A.», η οποία εδρεύει στην Μεταμόρφωση Αττικής, επί της οδού Λεβαδείας 9, διαθέτει ΑΦΜ: 095725070 και υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, της προμήθειας υπηρεσιών ενοικίασης λογισμικού διαχείρισης αρχείων τηλεόρασης, σύμφωνα με την από 28.05.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τις συνημμένες σ’ αυτή τεχνικές προδιαγραφές καθώς και την από 03.06.2024 Προσφορά της εταιρείας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Κόστος Προμήθειας: Το συνολικό κόστος της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 7.000€ πλέον Φ.Π.Α.

Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από Ιούνιο 2024 έως τις 31.12.2024.

Εκτέλεση έργου: Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην από 28.5.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Για το προς προμήθεια λογισμικό θα παρέχεται τεχνική υποστήριξη για τον άμεσο χειρισμό αιτημάτων. Σε περίπτωση σημαντικών θεμάτων θα υπάρχει άμεση εξυπηρέτηση μέσα σε τέσσερις (4) ώρες.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει άτομα της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας & Λειτουργίας Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και της Διεύθυνσης Αρχείου για την χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι δύο (2) ημέρες ανά εφτά (7) ώρες ημερησίως και θα εκπαιδευτούν τέσσερα (4) άτομα.

Τρόπος Πληρωμής: Η τιμολόγηση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, ήτοι σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και κατόπιν έκδοσης σχετικής Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εκάστου μήνα παρεχόμενης υπηρεσίας, που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης για την οποία προορίζεται η προαναφερόμενη υπηρεσία.

Η εξόφληση του κάθε τιμολογίου, θα πραγματοποιείται με πίστωση 30 ημερών και αφού έχει εκδοθεί η σχετική Βεβαίωση Παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια Δ/νση με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του δικαιούχου. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που έχει τυχόν ζητηθεί από τους αρμοδίους που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Σημειώνεται ότι σε αναθέσεις συνολικού ποσού άνω των 1.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία (ν.4412/2016) υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Εάν μετά την ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης επιβληθούν επιπλέον φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του προμηθευτή.

Τα τιμολόγια θα αποστέλλονται στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στοιχεία τιμολόγησης:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)
ΑΦΜ: 997476074
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Μεσογείων 136 & Κατεχάκη Τ.Κ.: 115 27
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΑΗΤ: 1004.E00513.0001

Στην περίπτωση που η αποστολή των τιμολογίων γίνεται μέσω Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) (εφαρμογή ΕΔΗΤ) απαιτείται να συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο αντίστοιχο πεδίο και στην περίπτωση που η απόφαση ανάθεσης επέχει θέση σύμβασης θα αναγράφεται ο ΑΔΑΜ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, ενώ στο πεδίο: "Όνομα Είδους" που αφορά στην περιγραφή της προμήθειας, θα αναφέρεται υποχρεωτικά εντός παρένθεσης και η ΑΔΑ της απόφασης ανάθεσης.

Υπεύθυνος Παραλαβής: O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ψηφιακών Υποδομών και Εφαρμογών.

Η παρούσα επέχει θέση σύμβασης και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Αναλυτικότερα, η συμβατική δέσμευση μεταξύ της ΕΡΤ Α.Ε. και του αναδόχου διέπεται, κατά σειρά ισχύος, από τα ακόλουθα έγγραφα:

1) Την παρούσα ανάθεση – απόφαση
2) Την σχετική πρόσκληση
3) Την τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου
4) Τις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4412/2016
5) Συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αγ. Παρασκευή, 7.6.2024 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 9681

Στην ίδια κατηγορία