ΕΡΤ: Προμήθεια Συστήματος Αποθήκευσης LTO-9 Fujitsu ETERNUS LT140 & 2 Backup Servers RX1330 M5 από NETWIND.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας:ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ LTO-9, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.»

Έχοντας Υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/2102/ΕΕ και της Οδηγίας 2019/1024/ΕΕ) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2018/1972/ΕΕ) και άλλες διατάξεις.» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83] (Φ.Ε.Κ. Α' 184/2020), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178/17-09-2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Aνώνυμης Eταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17-09-2019).

5. Την με Αριθμ. Πρωτ.: Ε/216/16-06-2022 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με Θέμα: «Διορισμός δύο (2) μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 511/2022).

6. Το με Αριθμ. 21/12-12-2023 Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με Θέμα: «Προσωρινή πλήρωση της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΕΡΤ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 5062/2023.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 1360/16-12-2023).

7. Την με Αριθμ. Πρωτ.: 5859/18-12-2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 350/18-12-2023) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα - Παροχή εξουσιοδοτήσεων.» (Α.Δ.Α.: ΡΟΩ7465Θ1Ε-Λ22).

8. Την με Αριθμ. Πρωτ.: 6071/29-02-2024 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 357/29-02-2024) Θέμα 33ο: «Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων.» (Α.Δ.Α.: Ρ7ΞΛ465Θ1Ε-5ΡΥ).

9. Την με Μοναδικό Αριθμό: ΑΤΕ-16-05927/03-04-2024 Αίτηση Παραγγελίας και το έγγραφο Τεχνικές Προδιαγραφές της Διεύθυνσης Ψηφιακών Υποδομών και Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., με την οποία ζητήθηκε η προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια Συστήματος αποθήκευσης σε μαγνητικές ταινίες LTO-9 αποτελούμενο από ένα (1) τεμάχιο Tape Library & ένα (1) τεμάχιο Backup Server και προμήθεια Software και Υπηρεσιών Εγκατάστασης Παραμετροποίησης του Software, για την κάλυψη των αναγκών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποθήκευσης σε μαγνητικές ταινίες του εισερχόμενου προγράμματος υψηλής ευκρινείας, [C.P.V.: 30233120-8, 30210000-4], συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 28.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού με τη συνημμένη της Προϋπολογιστική Προσφορά.

10. Την με Αριθμ. Πρωτ.: 6179/09-04-2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Α.Δ.Α.: 6ΩΜ0465Θ1Ε-8ΗΔ), η οποία εγκρίνει την Δέσμευση του προϋπολογισμού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. της χρήσης του οικονομικού έτους 2024. (ΑΤΕ-16-05927/03-04-2024 ΔΕΣΜ-16-05541/04-04-2024 ΚΩΔ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 12.00.00.0024)

11. Την με Αριθμ. Πρωτ.: 8036/14-05-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Υποβολής Οικονομικοτεχνικής Προσφοράς του Τμήματος Προμηθειών Αγαθών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. η οποία καταχωρίστηκε στις 15-05-2024 στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (Α.Δ.Α.Μ.: 24PROC014757413) και κοινοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε Εταιρείες που προμηθεύουν σχετικά Είδη Πληροφορικής και Τεχνολογίας.

12. Την μοναδική Οικονομικοτεχνική Προσφορά και Δικαιολογητικά που υπέβαλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Τμήμα Προμηθειών Αγαθών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., η Εταιρεία NETWIND ΜΟΝ. Α.Ε., όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα υλικών και τιμών (Φ. 4.04.154. PAPYROS 2340):και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έστειλαν 3 Εταιρείες όπου αναφέρουν αδυναμία υποβολής Προσφοράς. Κανένας άλλος Προμηθευτής δεν ανταποκρίθηκε στην Πρόσκληση.

13. Το με ημερομηνία 24-05-2024 Έγγραφο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Τεχνικής Αξιολόγησης του Τμήματος Ανάπτυξης και Υποστήριξης Υποδομών της Διεύθυνσης Ψηφιακών Υποδομών και Εφαρμογών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., όπου κρίνει σαν τεχνικά κατάλληλη την Τεχνική Προσφορά που υπέβαλλε η προαναφερόμενη Εταιρεία, βάσει των ζητούμενων από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Τεχνικών Προδιαγραφών.

14. Το με ημερομηνία 28-05-2024 Έγγραφο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Τεκμηρίωσης άσκησης δικαιώματος Προσαύξησης Ποσότητας του Τμήματος Ανάπτυξης και Υποστήριξης Υποδομών της Διεύθυνσης Ψηφιακών Υποδομών και Εφαρμογών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., όπου αναφέρει ότι επιθυμεί αιτείται και τεκμηριώνει την άσκηση του δικαιώματος της Προσαύξησης της παραδοτέας Ποσότητας σε ποσοστό έως 20% επί της αρχικά ζητούμενης ποσότητας - εντός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης (βάσει του σχετικού όρου στο κεφ. ΣΤ΄ της Πρόσκλησης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) προσδιορίζοντας επακριβώς την επιπλέον ποσότητα - με βάση την προσφερόμενη τιμή της Εταιρείας NETWIND ΜΟΝ. Α.Ε. & τον Προϋπολογισμό του Έργου.

15. Την με ημερομηνία 28-05-2024 νέα Οικονομική Προσφορά - Επικαιροποιημένη με Προσαύξηση Ποσότητας - που υπέβαλλε η Εταιρεία NETWIND ΜΟΝ. Α.Ε. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Τμήμα Προμηθειών Αγαθών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. - κατόπιν ειδοποίησης, με Προσαύξηση Ποσότητας κατά ένα (1) επιπλέον τεμάχιο Backup Server και με συνολική προσφερόμενη τιμή - μετά την Προσαύξηση: 27.938,00 € πλέον Φ.Π.Α.

16. Τα Δικαιολογητικά που υπέβαλλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Τμήμα Προμηθειών Αγαθών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. η Εταιρεία NETWIND ΜΟΝ. Α.Ε., που πληρούν τις προϋποθέσεις απόδειξης της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων (παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 73, του Ν. 4412/2016).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Απευθείας Ανάθεση λόγω μοναδικής, εντός προϋπολογισμού και τεχνικά κατάλληλης Προσφοράς, στην Εταιρεία με την επωνυμία: NETWIND ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο NETWIND ΜΟΝ. Α.Ε. (Α.Φ.Μ.: 801897877, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στον Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ του Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ στην ΛΕΩΦΟΡΟ ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΚΩΝ. αρ. 59 - 61 Τ.Κ.: 11363), της παρακάτω προμήθειας:

Προμήθεια ενός (1) τεμαχίου Tape Library μοντέλο ETERNUS LT140 και δύο (2) τεμαχίων Backup Servers μοντέλο RX1330 M5, του Κατασκευαστικού Οίκου FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS GMBH, καινούργιων & αμεταχείριστων - γνήσιων & πρωτότυπων και προμήθεια Λογισμικού (Software) και Υπηρεσιών Εγκατάστασης - Παραμετροποίησης του Λογισμικού (Software), [ΚΩΔΙΚΟΙ C.P.V.: 30233120-8, 30210000-4], σύμφωνα με την με ημερομηνία 24-05-2024 Οικονομικοτεχνική Προσφορά της Ανάδοχου Εταιρείας και την με ημερομηνία 28-05-2024 Οικονομική Προσφορά (Επικαιροποιημένη με την Προσαύξηση Ποσότητας) της Ανάδοχου Εταιρείας που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Παρούσας, ως εξής:Στην Προσφορά συμπεριλαμβάνονται και οι Υπηρεσίες Εγκατάστασης - Παραμετροποίησης του Λογισμικού (Software) οι οποίες θα εκτελεστούν από την Ανάδοχο Εταιρεία.

Συνεργασία Ανάδοχου Εταιρείας με το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: Η Ανάδοχος Εταιρεία δηλώνει ότι θα συνεργαστεί στο μέγιστο βαθμό με το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. θέτοντας υπόψη του προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στην καλυτέρευση, την επίσπευση, ή την βελτιστοποίηση του Έργου, καθώς και κάθε τυχόν στοιχείου που αντίθετα, μπορεί να θέσει την ποιότητα ή τις προθεσμίες παράδοσης του Έργου σε κίνδυνο.

Χρόνος Παράδοσης & Εγκατάστασης - Παραμετροποίησης: Ως μέγιστο χρονικό διάστημα της Παράδοσης & Εγκατάστασης - Παραμετροποίησης του συνόλου του εξοπλισμού και του απαραίτητου Λογισμικού ορίζεται αυτό των τριάντα (30) ημερών, μετά την ημερομηνία ανάρτησης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και κοινοποίησης στην Ανάδοχο Εταιρεία - καταχωρισμένης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. - της Παρούσας Απόφασης Ανάθεσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Τόπος Παράδοσης & Εγκατάστασης - Παραμετροποίησης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή Αττικής, κατόπιν συνεννόησης με την Διεύθυνση Ψηφιακών Υποδομών και Εφαρμογών.

Υπεύθυνος Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.: κος Μουράτος Ανδρέας - Προϊστάμενος του Τμήματος Ανάπτυξης και Υποστήριξης Υποδομών της Διεύθυνσης Ψηφιακών Υποδομών και Εφαρμογών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., τηλ. 2106092381-2391, 2106075994.

Όροι Παράδοσης - Παραλαβής: Τα μεταφορικά (μέσα & δαπάνη), θα επιβαρύνουν την Ανάδοχο Εταιρεία.

Είδη των οποίων οι συσκευασίες έχουν υποστεί εμφανή καταπόνηση - εκτεταμένη φθορά, ή οι Τεχνικές Προδιαγραφές τους διαφέρουν από αυτές των Τεχνικών Προδιαγραφών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και της Οικονομικοτεχνικής Προσφοράς της Ανάδοχου Εταιρείας, δεν θα παραλαμβάνονται και θα ειδοποιείται η Ανάδοχος Εταιρεία να τα παραλάβει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα ειδοποιηθεί από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Η Ανάδοχος Εταιρεία υποχρεούται σε αυτήν την περίπτωση σε άμεση αντικατάσταση των εν λόγω ειδών εντός των ανωτέρω χρονοδιαγραμμάτων με δικά της έξοδα, εφόσον προκύπτουν τέτοια.

Εγγύηση - Τεχνική Υποστήριξη: Ο παρεχόμενος χρόνος Εγγύησης - Τεχνικής Υποστήριξης των ειδών είναι πέντε (5) έτη [On-Site Serνice FTS wide / FΤS 5 days / 9 hours (9Χ5, local business hours)] για την Tape Library με κωδικό
FSP:GB5J20Z00GRSUE και τρία (3) έτη [On-Site Serνice FTS wide / FΤS 5 days / 9 hours (9Χ5, local business hours)] για τους Backup Servers με κωδικό FSP:GN3J20Z00GRSV1, του Κατασκευαστικού Οίκου FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS GMBH και η χρονική διάρκεια αρχίζει από την ημερομηνία οριστικής Παραλαβής του Έργου.

Αντικατάσταση εξοπλισμού:
Κατά την διάρκεια της Εγγύησης - Τεχνικής Υποστήριξης, ο εξοπλισμός κάθε είδους που παρουσιάζει βλάβη η οποία δεν χρήζει επισκευής θα επιστρέφεται στην Κατασκευάστρια Εταιρεία και θα αντικαθίσταται με πανομοιότυπο καινούργιο εξοπλισμό εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Βλαβοληψία και διαχείριση βλαβών:

Η Ανάδοχος Εταιρεία διαθέτει βλαβοληπτικό κέντρο με λειτουργία 5x8 και προσφέρει πρόσβαση σε αυτό μέσω αριθμού σταθερού τηλεφώνου, αριθμού κινητού τηλεφώνου, μέσω fax και μέσω email.

Προσφερόμενη εγγύηση μέγιστου χρόνου αναμονής τηλεφωνικής κλήσης από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προς το βλαβοληπτικό κέντρο [≤ 5 min].

Σε περίπτωση που η Ανάδοχος Εταιρεία διαθέτει ξεχωριστό βλαβοληπτικό κέντρο μεγάλων πελατών, προσφέρεται πρόσβαση της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε αυτό.

Προσφέρεται προς την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. πρόσβαση στα συστήματα διαχείρισης βλαβών του Κατασκευαστή του εξοπλισμού και λογισμικού που προσφέρεται στο Έργο.

Για τις βλάβες για τις οποίες απαιτείται επικοινωνία με τεχνικό, η Ανάδοχος Εταιρεία προσφέρει σε βάση 5x8 χρόνο κλήσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. από τεχνικό της (call-back) μικρότερο της μίας ώρας.

Για τις βλάβες για τις οποίες απαιτείται επιτόπια επίσκεψη τεχνικού της, η Ανάδοχος Εταιρεία προσφέρει χρόνο επιτόπιας επίσκεψής του εντός δύο εργάσιμων ημερών για το χρονικό διάστημα της Εγγύησης - Τεχνικής Υποστήριξης.

Η άρση βλάβης θα γίνεται μόνο μετά από επιβεβαίωση από το προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ότι όντως η βλάβη διορθώθηκε. Η Ανάδοχος Εταιρεία δηλώνει ρητά ότι δεν θα προβαίνει σε μονομερείς άρσεις βλαβών χωρίς επιβεβαίωση από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Βλάβη δεν νοείται λανθασμένη ρύθμιση του εξοπλισμού από προσωπικό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., αλλά δυσλειτουργία ή αστοχία υλικού που θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμά της, μείωση της διαθεσιμότητας του προσφερόμενου εξοπλισμού και γενικά του δικτύου.

Τρόπος Πληρωμής: Έναντι Τιμολογίου, σε διάστημα έως τριάντα (30) ημερών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή η οποία θα γίνει από τον Υπεύθυνο Παραλαβής της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά την ημερομηνία Παράδοσης & Εγκατάστασης - Παραμετροποίησης των υλικών & λογισμικών του Συστήματος από την Ανάδοχο Εταιρεία και με την προϋπόθεση της καλής λειτουργίας του όλου εξοπλισμού, σύμφωνα με όλους ανεξαιρέτως τους όρους της Οικονομικοτεχνικής Προσφοράς της Ανάδοχου Εταιρείας και των Τεχνικών Προδιαγραφών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση όλων των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, βεβαίωση οριστικής παραλαβής των υλικών και υπηρεσιών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Σε περίπτωση έκδοσης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (θα γίνει υποχρεωτικό από 01-06-2024) ισχύουν τα παρακάτω:
Το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο θα αποστέλλεται στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Στοιχεία Τιμολόγησης:Στην περίπτωση που η αποστολή του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου γίνει μέσω Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) στην εφαρμογή Ε.Δ.Η.Τ., απαιτείται να συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο Α.Δ.Α.Μ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (24AWRD………) στο αντίστοιχο πεδίο (εφόσον η Απόφαση Ανάθεσης επέχει θέση Σύμβασης), ενώ στο πεδίο: "Όνομα Είδους" που αφορά στην περιγραφή της προμήθειας θα αναφέρεται υποχρεωτικά εντός παρένθεσης και ο Α.Δ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (….465Θ1Ε-…).

Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των: 27.938,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων την Ανάδοχο Εταιρεία βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται με τις
ακόλουθες κρατήσεις:

Κράτηση μηδέν κόμμα ένα τοις εκατό (0,1%) (άρθρο 350 του Ν. 4412/2016, Φ.Ε.Κ. Α΄147/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4912/2022, Φ.Ε.Κ. Α΄59/2022), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, της αρχικής - καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου τρία τοις εκατό (3%) και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. είκοσι τοις εκατό (20%) (άρθρο 7 της Κ.Υ.Α. αρ. 5143/05-12-2014, Φ.Ε.Κ. Β΄ 3335/2014).

Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της Παρούσας Απόφασης Ανάθεσης επιβληθούν επιπλέον φόροι, τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς της Ανάδοχου Εταιρείας.

Η Παρούσα Απόφαση επέχει ισχύ Σύμβασης διεπόμενη από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. Αναλυτικότερα, η συμβατική δέσμευση μεταξύ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και της Ανάδοχου Εταιρείας διέπεται κατά σειρά ισχύος, από τα ακόλουθα
έγγραφα:

1) Την Παρούσα Απόφαση Ανάθεσης.
2) Την σχετική Πρόσκληση της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.
3) Την Τεχνική και Οικονομική Προσφορά της Ανάδοχου Εταιρείας στο μέτρο που
δεν αντίκειται στις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4412/2016.
4) Τις οικείες, ευθέως ή αναλογικώς εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4412/2016.
5) Συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ (ΕΡΤ ΑΕ) - Αγ. Παρασκευή, 5.6.2024 - Αρ. Πρωτοκόλλου: 9476

Στην ίδια κατηγορία