ΕΡΤ3: Αναγκαιότητα Προμήθειας Καλωδίου Οπτικών Ινών 100m και Μετατροπέα SDI σε Fiber.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση του Δημόσιου Broadcaster μας:ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)» (ΦΕΚ. Α'169/2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

2.    Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» [ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, άρθρα 75 έως 83 (ΦΕΚ Α' 184/2020)],

3.    Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α'147/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

4.    Την υπ' αρ. 102/15.11.2018 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός (1) μέλους του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 687/2018),

5.    Την υπ' αρ. Ε/178/17.09.2019 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Δ.Σ και δύο (2) μελών του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 749/2019),

6.    Την υπ' αρ. Ε/216/16.6.2022 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός δύο (2) μελών στο Δ.Σ. της Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 511/2022),

7.    Την υπ' αρ. 4837/28.6.2022 (Πρακτικό 299/28.06.2022-Θ.1ο) απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. «Επανασυγκρότηση του Δ.Σ. της ΕΡΤ σε σώμα», (ΑΔΑ:6ΠΠ2465Θ1Ε-ΨΙΠ),

8.    Την υπ' αρ. πρωτ. 5296/02.02.2023 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Πρακτικό 321/02.02.2023, θέμα 13ο: «Πλήρωση θέσης ευθύνης Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3», ΑΔΑ: Ψ8ΕΛ465Θ1Ε-Ε2Α).

9.    Την υπ' αρ. πρωτ. 5297/02.02.2023 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Πρακτικό 321/02.02.2023, θ. 13β: «Συνέχιση άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3», ΑΔΑ: ΨΚΜΥ465Θ1Ε-1ΡΙ).

10.    Την υπ' αρ. 3950/01.04.2021 (Πρακτικό 257/01.04.2021-Θ. 73ο) ορθή επανάληψη απόφασης του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. «Τροποποίηση Αποφάσεων ΔΣ για παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΑΔΑ: Ψ6ΟΑ465Θ1Ε-ΞΧΦ).

11.    Το τεκμηριωμένο αίτημα προμήθειας της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3 ΑΤΕ-15-01545/23.2.2023, ΔΕΣΜ-15-01485/7.3.2023). 
ΑΔΑ: ΨΨΡΕ465Θ1Ε-ΞΜΩ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την αναγκαιότητα Προμήθειας του παρακάτω αιτήματος της Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3, ΑΤΕ-15-01545 (Καλώδιο 4 οπτικών ινών & μετατροπέας για τις εξωτερικές μεταδόσεις του Sng)Ο Γενικός Διευθυντής
Τριαντάφυλλος Στάγκος

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (ΕΡΤ ΑΕ) - Αρ. Πρωτοκόλλου: Θ 284/10.03.2023