ΕΡΤ: Αναγκαιότητα Προμήθειας 1 εξειδικευμένου Server & Αδειών για Επέκταση υπάρχοντος Συστήματος Διαχείρισης Αρχείων Video Telestream Vantage.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της Δημόσιας Τηλεόρασης σύμφωνα με το Πρακτικό αριθμ. 325 του Διοικητικού Συμβουλίου της 23-02-2023:Στην Αθήνα, σήμερα, 23 Φεβρουαρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της εταιρίας συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» («ΕΡΤ ΑΕ»), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκούντος καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Κωνσταντίνος Ζούλας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ασκών καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, ο κ.Νικόλαος Ελματζιόγλου, η κα Ιωάννα Στεφανάκη, ο κ. Δημήτριος Παπαδημητρίου, ο κ. Εμμανουήλ Παπανικήτας και ο κ. Ιωάννης Δάρρας, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρέστησαν επίσης ο κ. Βασίλειος Πατσιαντός, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και η κα Ελισάβετ Βιδάλη Κελαγιάννη, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, αρχίζει η συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

Θέμα 63ο: Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας ενός (1) εξειδικευμένου διακομιστή (server) και αδειών για την επέκταση του υπάρχοντος συστήματος διαχείρισης αρχείων video Telestream Vantage. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων με αρ. πρωτ.: 2023/66/14.02.2023 και τη συζήτηση που έγινε, αποφασίζει ομόφωνα και εγκρίνει την αναγκαιότητα προμήθειας ενός (1) εξειδικευμένου διακομιστή (server) και αδειών για την επέκταση του υπάρχοντος συστήματος διαχείρισης αρχείων video Telestream Vantage, σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στη μελέτη σκοπιμότητας, στην τεκμηρίωση προϋπολογισμού και στις τεχνικές προδιαγραφές.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 119.595,00 € πλέον ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΡΤ για το έτος 2023.

Ο Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης, να υπογράψει κάθε σχετικό με τη διενέργεια του διαγωνισμού έγγραφο, να χειρίζεται οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι και την έκδοση απόφασης ανάδειξης οριστικού αναδόχου, να υπογράψει τη σύμβαση και να χειριστεί οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά τον χρόνο υλοποίησης της καθώς και να ορίσει τις αρμόδιες Επιτροπές.

Ορίζεται, επίσης, ως δευτερεύων διατάκτης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ - ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΛΑΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (ΕΡΤ ΑΕ) - Αθήνα, 23.02.2023 - Αρ. Πρωτ.: 5383