Χρήση Οθονών LED της PRO EVENTS ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για Παραγωγή & Προβολή Video, Εικόνων, Infographics Ενημερωτικών Εκπομπών ΓΔ Ενημέρωσης ΕΡΤ.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα :«Χρήσης οθονών LED και λοιπού εξοπλισμού από την προμηθεύτρια εταιρεία PRO EVENTS ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ».

Έχοντας υπόψη:

1.    Τον Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α'169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2.    Τα άρθρα 75 έως 82 του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Οδηγ. 2016/2102, 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Οδηγ. 2018/1972) κλπ διατάξεις», όπως ισχύει,

3.    Τον Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις»,

4.    Τον Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/A/2000) «Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

5.    Την υπ' αριθ. Ε/178/17.09.2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 749/17.9.2019) απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. »

6.    Την υπ' αριθμ. 2872/20.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε. (αρ. πρακτικού 203/20.9.2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά όργανα» (ΑΔΑ: ΩΚΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

7.    Την υπ'αριθμ.3797/09.02.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, Θέμα 38ο: «Εγκριση τροποποιήσεων Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας» (ΑΔΑ:ΨΩΞΞ465Θ1Ε- ΒΜ5),

8.    Την υπ' αριθ. 4739/11.05.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ, αρ. πρακτικού 296/11.05.2022, Θέμα 6ο: «Ανανέωση Θητείας Γενικών Διευθυντών» (ΑΔΑ: 9Η51465Θ1Ε-ΓΕΗ),

9.    Την υπ'αριθμ.20946/28.12.2021 απόφαση ενοικίασης οθονών LED για τις ανάγκες παραγωγής & προβολής των δελτίων ειδήσεων

10.    Την από 29/06/2022 επιστολή - πρόταση της εταιρείας PRO EVENTS

11.    Τις υπηρεσιακές ανάγκες της ΕΡΤ Α.Ε. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη χρήση των οθονών LED και λοιπού εξοπλισμού της προμηθεύτριας εταιρείας "PRO EVENTS ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ", όπως περιγράφονται στην με αρ. πρωτ.: 20946/28.12.2021 απόφαση του Γ.Δ Ενημέρωσης, για την κάλυψη των αναγκών παραγωγής και προβολής video, εικόνων, infographics κλπ. όλων των ενημερωτικών εκπομπών της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης, για το χρονικό διάστημα (2) μηνών, από 01.07.2022 - 31.08.2022, άνευ οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος, με βάση την από 29.06.2022 επιστολή-πρόταση της ως άνω εταιρείας, η οποία παρείχε τη χρήση των ανωτέρω οθονών και λοιπού εξοπλισμού έως και τις 30.06.2022.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΦΩΤΗΣ ΚΑΦΑΡΑΚΗΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr

Παρατηρήσεις: Απόφαση - Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία ΕΡΤ ΑΕ - Αθήνα 3 Αυγούστου 2022 - Αρ. Πρωτ.: 12824