Εγκατάσταση Videowall SAMSUNG 3x3 στο Πλατό Ειδήσεων ΕΡΤ3 (STUDIO 2 Τηλεόρασης Κτιρίου στη Λ. Στρατού) από την Telmaco SA.

Διαβάστε ακολούθως την απόφαση της ΕΡΤ3:Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 (ΦΕΚ Α'169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4324/2015(ΦΕΚ Α' 44).
2.    Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 83 του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α'184/23.09.2020) «Ψηφιακή διακυβέρνηση- ηλεκτρονικές επικοινωνίες κ.λ.π. διατάξεις»
3.    Την υπ' Αρ. Πρωτ. Ε/178/17-09-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 749/2019) απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)».
4.    Την υπ' Αρ. Πρωτ. 2872/20.09.2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Αρ. Πρακτικού 203/20.09.2019, θέμα 1ο Ζ.1.5): «Συγκρότηση του Δ.Σ. της ΕΡΤ σε σώμα και Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ:ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).
5.    Την υπ' Αρ. Πρωτ. 3041/15.01.2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Αρ. Πρακτικού 212/15.01.2020, θέμα 11ο): «Πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ΕΡΤ3 της ΕΡΤ Α.Ε.» (ΑΔΑ:ΩΣΚΑ465Θ1Ε-ΖΛΦ, ΦΕΚ 105Γ/3.2.2020).
6.    Την υπ' Αρ. πρωτ. 3517/14.10.2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Αρ. Πρακτικού 241/14.10.2020, θέμα 29ο): «Τροποποίηση - Συμπλήρωση αποφάσεων ΔΣ για Παροχή εξουσιοδοτήσεων σε Γενικούς Διευθυντές» (ΑΔΑ:64ΤΔ465Θ1Ε-ΡΗΠ), με την οποία χορηγείται στον Γενικό Διευθυντή ΕΡΤ3 το δικαίωμα να εγκρίνει δαπάνες προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α..
7.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ Α'147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
8.    Την Αίτηση Παραγγελίας με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ007687869 του τμήματος Θαλάμων & Μοντάζ, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικής Λειτουργίας της Γ.Δ. ΕΡΤ3, με την οποία ζητείται η εγκατάσταση του VIDEOWALL SAMSUNG 3x3 στο πλατό των ειδήσεων (studio 2 τηλεόρασης κτιρίου στη Λ. Στρατού) (CPVS:51000000-9), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.160,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.
9.    Την δέσμευση πίστωσης στον προϋπολογισμό της ΕΡΤ Α.Ε. (ΕΡΤ3) οικονομικού έτους 2020, (Entersoft: ATE- 15-00901, ΔΕΣΜ-15-00884, ΑΔΕΣ-15-00975).
10.    Την από 19/11/2020 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Δ.Ο.Υ της EPT-3 της ΕΡΤ-ΑΕ προς την Οικονομοτεχνική Επιτροπή για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με το είδος της διαδικασίας ανάθεσης της προμήθειας.
11.    Το πρακτικό Νο.209/20-11-2020 θέμα 11o της Οικονομοτεχνικής Επιτροπής με τη θετική γνωμοδότησή της.
12.    Την από 24/11/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που εστάλη από την ΕΡΤ και τη προσφορά που ελήφθη από την εταιρία ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε..
13.    Την κάλυψη των αναγκών της ΕΡΤ3. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την απευθείας ανάθεση, λόγω μοναδικής προσφοράς και τεχνικής καταλληλότητας, της προμήθειας υπηρεσιών εγκατάστασης του VIDEOWALL SAMSUNG 3x3, στο πλατό των ειδήσεων (studio 2 τηλεόρασης κτιρίου στη Λ. Στρατού), στην επιχείρηση ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε. (ΑΦΜ : 094150597, υπαγόμενη στην Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία εδρεύει επί της οδού Αθ. Διάκου, Τ.Κ.152 33, Χαλάνδρι, Αθήνα), στη συνολική τιμή των 1.900€ πλέον 24% Φ.Π.Α. σύμφωνα με την από 25/11/2020 προσφορά της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Τόπος παράδοσης: ΕΡΤ3, Studio 2 τηλεόρασης κτίριο Λεωφ. Στρατού & Καυταντζόγλου, Θεσσαλονίκη.

Υπεύθυνος Παραλαβής: κ. Θ. Μουρτίογλου, τηλ. 2313/338 768.

Χρόνος Παράδοσης: Εντός 30 ημερών από την υπογραφή και κοινοποίηση στην ανάδοχο εταιρία, της Απόφασης Ανάθεσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Τρόπος πληρωμής: Έναντι τιμολογίου σε διάστημα 30 ημερών, μετά την βεβαίωση καλής εκτέλεσης των εργασιών.

Η παρούσα επέχει θέση σύμβασης σύμφωνα με την υπ' Αρ. Πρωτ. 3517/14.10.2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ Α.Ε. (Αρ. Πρακτικού 241/14.10.2020, θέμα 29ο, ΑΔΑ:64ΤΔ465Θ1Ε-ΡΗΠ) και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Σε κάθε σύμβαση του αναδόχου επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης, πλέον 3,60% (χαρτόσημο και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου) υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ Α 204) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης σε κάθε σύμβαση του αναδόχου επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης, πλέον 3,60% (χαρτόσημο και ΟΓΑ επί χαρτοσήμου) υπέρ Α.Ε.Π.Π., σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016.

Β. Το συνολικό ποσό της δαπάνης των 1900,00€ πλέον Φ.Π.Α., βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΕΡΤ3) του οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 17792/19-11-2020    (ΑΔΑ:603Ο465Θ1Ε-9Ξ8, ΑΤΕ-15-
00901/17.11.2020, ΔΕΣΜ-15-00884/17.11.2020, ΑΔΕΣ-15-00975/30.11.2020, Κωδ. Λογαριασμού: 61.98.00).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΤ3
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΤΑΓΚΟΣ

Πληροφορίες: www.ert.gr 

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ3- - Αρ. Πρωτοκόλλου: Θ 1946/03-12-2020