ΕΡΤ: Προμήθεια video wall controller με παρελκόμενα από την ΠΑΝΟΥ ΑΕΒΕ.

Διαβάστε ακολούθως τη σχετική Απόφαση της ΕΡΤ ΑΕ:Θέμα : «Προμήθεια video wall controller με παρελκόμενα».

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ- ΑΕ)» (ΦΕΚ Α'169), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.    Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3.    Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 102/15-11-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου και ενός μέλους του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 687/16-11-2018).

5.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: Ε/178 Απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό με Θέμα: «Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου, Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.).» (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 749/2019).

6.    Την υπ' Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-9-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., (Αρ. Πρακτικού 203/20-9-2019) Θέμα 1ο: «Συγκρότηση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σε σώμα και Παροχή Εξουσιοδοτήσεων σε Υπηρεσιακά Όργανα» (ΑΔΑ: ΩΚ88465Θ1Ε-ΟΙΨ).

7.    Την από 13/5/2020 Αίτηση Παραγγελίας της ΓΔ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩΝ για την Προμήθεια video wall controller με παρελκόμενα (CPV:32320000-2), προϋπολογιζόμενου κόστους 19.900,00€ πλέον ΦΠΑ.

8.    Τις από 01/06/2020, προσφορές των εταιρειών καθώς και τον έλεγχο τεχνικής καταλληλότητας, ΠΑΝΟΥ ΑΕΒΕ (17.975,00 πλέον ΦΠΑ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ), SPECTRATECH Α.Ε. (ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ).

9.    Το υπ' αριθμ. 189/18-5-2020, θ. 7ο , πρακτικό της Οικονομοτεχνικής επιτροπής με την θετική γνωμοδότηση της.

10.    Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 6096/21-5-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη Δ/ντος Συμβούλου, με την οποία εγκρίνει την Δέσμευση του προϋπολογισμού της ΕΡΤ ΑΕ της χρήσης του οικονομικού έτους 2020. (ΑΤΕ:16-02866, ΔΕΣΜ:16-02785, Λογ: 12.00.00.0000, ΑΔΑ:61ΨΤ465Θ1Ε-ΝΔΖ).

11.    Την με αριθμ. Πρωτ. 7451/10-6-2020(ΑΔΑ:6ΘΦΣ465Θ1Ε-ΜΕΨ)Απόφαση Ανάκλησης Ανάληψης Υποχρέωσης , για την αποδέσμευση πίστωσης του προϋπολογισμού της ΕΡΤ Α.Ε. της χρήσης του οικονομικού έτους 2020 (ΑΔΕΣ: 16-02333).

12.    Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν από την ανάδοχο εταιρεία ΠΑΝΟΥ ΑΕΒΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάθεση, κατόπιν λήψης προσφορών και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάση μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας, της Προμήθειας ενός (1) video wall controller με παρελκόμενα (CPV:32320000-2), όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα, στην εταιρεία ΠΑΝΟΥ ΑΕΒΕ (Ευσταθίου 18, Αθήνα, ΑΦΜ:094253617, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ).Χρόνος Παράδοσης: Εντός 30 ημερολογιακών ημερών, μετά την κοινοποίηση στην Ανάδοχο Εταιρεία, της Παρούσας Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας: Δύο (2) έτη από την παράδοση του εξοπλισμού.

Τόπος Παράδοσης: Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή, κος Στέλιος Νάκος, Αποθήκη Τ/Ο.

Επιτροπή Παραλαβής: Δριμούρας Βαγγέλης, Αμουντζάς Νίκος, Χονρόπουλος Θωμάς.

Τρόπος Πληρωμής: Εντός τριάντα (30) ημερών μετά την ημερομηνία έκδοσης του Τιμολογίου και την οριστική ποσοτική και ποιοτική Παραλαβή των υλικών και υπηρεσιών. Η οριστική ποσοτική και παραλαβή των υλικών και υπηρεσιών θα γίνει το αργότερο εντός 30 ημερών από την παράδοση τους. Η πληρωμή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής (τιμολόγιο, πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των υλικών) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΡΤ ΑΕ που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 17.975,00€ πλέον Φ.Π.Α., το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. του οικονομικού έτους 2020.
 
Επί της καθαρής αξίας πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων θα γίνεται η νόμιμη κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011) (ποσοστό 0,07% επί της καθαρής αξίας πλέον 3% χαρτόσημο και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ ,ήτοι συνολικά 0,0725%,) & Α.Ε.Π.Π (ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας πλέον 3% χαρτόσημο και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ ,ήτοι συνολικά 0,0622%).

Η παρούσα επέχει θέση Σύμβασης, σύμφωνα με το Πρακτικό Δ.Σ. (Αρ. 203/20-9-2019, Θέμα 1ο) της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με Αριθμ. Πρωτ.: 2872/20-9-2019, ΑΔΑ: ΩΚ88465Ο1Ε-014.

Ο Γ.Δ. Δ.Ο.Υ
Ε. Κ. ΛΟΥΡΙΔΑΣ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - ΕΡΤ ΑΕ - Αγ. Παρασκευή, 12.06.2020 - Αρ. Πρωτοκόλλου.: 7740