Προμήθεια 3 οθονών +75" τεχνολογίας ευρείας θέασης για τα νέα σκηνικά του στούντιο της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης TV100 (ΔΕΠΘΕ) από την AmyDV.

Διαβάστε ακολούθως την Απόφαση της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης TV100 (Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας - ΔΕΠΘΕ) του Δήμου Θεσσαλονίκης:Συνεδρίαση υπ' αριθ. 284 του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 24η Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, λαμβάνοντας υπόψη, την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΠΝΠ ΦΕΚ α' 55/11-3-2020, αρ.10, του υπ'αριθ. 18318/13.3.2020 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), και της υπ' αριθμ. 40 //20930/31-03-2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), απεστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μηνά Σαμαντζίδη (αριθμ. πρωτ. 860/22-4-2020), και κλήθηκαν στην δια περιφοράς συνεδρίαση τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπως ορίσθηκαν με την υπ' αριθμ. 265/8-4-2020 (ΑΔΑ:6Σ7ΔΩΡ5-ΝΜΞ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παρόντα θεωρούνται τα δέκα τακτικά μέλη, καθώς απάντησαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καταγράφοντας τις παρατηρήσεις τους και ψήφησαν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Απών θεωρείται το μέλος Β. Γάκης καθώς δεν απάντησε. Χρέη γραμματείας έκανε η κα Χριστίνα Φράγκου.

Απόφαση

5. Επί του πέμπτου θέματος

Ανάθεση προμήθειας τριών (3) οθονών μεγάλων διαστάσεων +75" ως μέρος κατασκευής των νέων σκηνικών στο στούντιο της TV100 - ΔΕΠΘΕ

Λαμβάνοντας υπόψη, την υπ' αριθμ. πρωτ. 856/22-4-2020 εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΕΔΑΠΥ) όπως αυτή εισήχθη από τον Γεν. Διευθυντή. Στη σχετική ψηφοφορία που διεξήχθη το μέλος Μ. Πασχαλίδου δήλωσε, ότι ψηφίζει κατά της εισήγησης. 

Κατόπιν τούτων:

Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία

Γίνεται αποδεκτή, η υπ' αριθμ. πρωτ 854/22-4-2020 προσφορά της εταιρείας ''ΑΜΥ ΑΕΒΕ Digital Video Technologies, ΑΦΜ 094171175, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Τροίας 58 & Πριάμου, 15235, Βριλήσσια''.

Εγκρίνεται, η προμήθεια και η αντίστοιχη δαπάνη τριών (3) οθονών μεγάλων διαστάσεων +75" τεχνολογίας ευρείας θέασης για την χρήση τους ως μέρος κατασκευής των νέων σκηνικών στο στούντιο της Δημοτικής Τηλεόρασης Θεσσαλονίκης TV100 της ΔΕΠΘΕ με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην υπ' αριθ. πρωτ. 824/15-4-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συνολικού ποσού 7.334,06€ πλέον ΦΠΑ 24%, 1.760,17€ (ήτοι συνολικού ποσού 9.094,23€).

Η δαπάνη αντιστοιχεί στη δέσμευση και διάθεση πίστωσης (Α/Α:72//5-3-2020, ΑΔΑ:6ΜΜΛΟΡΣΔ- Υ7Ω & την συμπληρωματική της Α/Α 113//31/3/2020, ΑΔΑ: 9ΞΜΤΟΡΣΔ-70Υ) και βαρύνει τον ΚΑΕ:7125 - Προμήθεια κινηματογραφικών μηχανών και εξαρτημάτων τους, του προϋπολογισμού 2020 της ΔΕΠΘΕ.

Μηνάς Σαμαντζίδης
Πρόεδρος ΔΕΠΘΕ

Παρατηρήσεις: Απόφαση - Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης TV100 (Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας - ΔΕΠΘΕ) - Θεσσαλονίκη 28 Απριλίου 2020 - Αρθμ. Πρωτ.902